مصرف رسانه‌های ارتباطی نوین و نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه جوانان شهر بهبهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی،

2 دانشیار دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی،

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی،

چکیده

گسترش رسانه‏های نوین با انتشار و ترویج  نگرش و باورهای خاص در مورد رابطه دختر و پسر، زمینه بروز دغدغه‏ها و وقوع مسائل فردی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص کمیت و کیفیت رابطه این دو جنس را فراهم کرده است. اما اینکه این رسانه‌ها واقعا تا چه اندازه بر نگرش جوانان از نظر رابطه با جنس مخالف مؤثرند به‌صورت تجربی بررسی نشده است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی بود که در سال 1394 با روش کمی و تکنیک پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با هدف بررسی تجربی این رابطه در نمونه‌ای 387 نفری از جوانان شهر بهبهان انجام شد. روش نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم به تفکیک جنسیت و ابزار تحلیل داده‌ها نرم‌افزار spss 22 برای انجام آزمون‌های تحلیل عامل اکتشافی، همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بود. براساس یافته‌های تحقیق، دوست‌یابی اینترنتی، سرگرمی و استفاده تفریحی از ماهواره و استفاده تعاملی از موبایلِ همراه، بالاترین همبستگی مثبت و معنی‏دار را با ابعاد رفتاری، شناختی و احساسی گرایش به رابطه با جنس مخالف داشته‌اند. براساس نتایج تحقیق، نه اینترنت،بلکه نوع استفاده از آن تعیین‌کننده میزان گرایش به رابطه با جنس مخالف بود. همچنین بعد سرگرمی - تفریحی ماهواره و ابعادِ انفرادی و تعاملی استفاده از موبایل بیشترین همبستگی مثبت و معنی‏دار را با گرایش به رابطه با جنس مخالف داشتند. درنهایت اینکه، میزان استفاده از رسانه‏های نوین متفاوت، تأثیر یکسانی بر ابعاد احساسی، شناختی و رفتاریِ پاسخگویان نسبت به گرایش به رابطه با جنس مخالف نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consuming New Communication Media and the Attitude towards the Relationship with the Opposite Sex (Case Study: the Youths of Behbahan, Iran)

نویسندگان [English]

  • Arman Heidari 1
  • Sirous Ahmadi 2
  • SeyedAbdolhadi Daneshi 3
  • Atefeh Modabernezhad 3
1 Assistant ProfessorYasouj University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences,
2 Associate Professor Yasouj University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences,
3 MA of sociology from Yasouj University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences,
چکیده [English]

The spread of modern broadcasting and communicating media encouraging specific attitudes and beliefs about the relationship between boys and girls has provided the basis for concerns and has raised some individual, social, and cultural issues regarding the quantity and quality of the relationship between the two sexes. But the extent to which these media really influence young people's heterosexual orientation has not yet been empirically examined. This paper is the result of a research carried out in 2015 using a quantitative method and survey technique through a researcher-made questionnaire to experimentally investigate the relationship between consuming new communication media and heterosexual orientation in a sample of 387 youths in Behbahan, Iran. The method of stratified random sampling was proportional to volume by gender and data analysis tool was SPSS 22 software for heuristic, correlation, and multivariate regression analysis. Our research findings showed that the boys' and girls' internet dating, watching satellite channels, and interactive use of mobile phones had the highest positive and significant correlation with the behavioral, cognitive, and emotional dimensions of their tendency to have relationship with the opposite sex. According to these findings, it was not the internet service consumption in general, but the type of the service consumed, that determined their heterosexual orientation. Also, the entertainment aspects of watching satellite channels and the individual and interactive dimensions of using mobile phones had the highest positive and significant correlation with their tendency to have such a relationship. Finally, the findings showed that using different new communication media did not equally affect the emotional, cognitive, and behavioral dimensions of the respondents' heterosexual orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new communication media
  • heterosexual orientation
  • internet dating
  • internet service consumption
پاستر، مارک، (1377)، عصر دوم رسانه‏ها، ترجمه‏ی غلامحسین صالحیار، تهران: مؤسسه ایران.
حسینی دولت‌آبادی، فاطمه؛ سعادت،سجاد، (1391)، «بررسی ارتباط بین الگوهای فرزندپروری و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در بین دانشجویان دختر دانشگاه گیلان (بررسی راهکارها و پیشنهادات)، همایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی بابلسر، 8-1.
دادگران، محمد ،(‎۱۳81)، افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، تهران: انتشارات مروارید.
رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود؛ میرزایی چهارراهی، مرتضی، (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان»، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال سوم، شماره‌ی اول، 134-117.
روزنامه جوان(1393)، «کاربران ایرانی در سال 2014 در گوگل دنبال کدام کلمات مستهجن بوده‌اند؟»
سایت تحلیلی خبری عصر ایران در تاریخ 21 مرداد 1388، قابل‌دسترس در:
سایت اقتصادآنلاین در تاریخ 25 شهریور 1398، قابل‌دسترس در:
https://www.eghtesadonline.com/n/1tFu
صالحی عمران، ابراهیم؛ عابدینی بلترک، میمنت؛ عزیزی شمامی، مصطفی و کشاورز، کوثر(1397)، «رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانش‌آموزان دوره متوسط دوم شهرستان کردکوی با تاکید بر نوع شبکه‌های مجازی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، (1)5، 18-13
ضمیری،محمدرضا(1381)، رسانه و انحرافات اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان، شماره 18
عطاشنه، منصور.(1370) ، فصلکوچدرمیانعشایرعربخوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران.
کچویان، حسین(1387)، «نظریه جهانی شدن ترکیبی مسئله‌ساز از دو کلان روایت تاریخ تجدد»، نامه علوم اجتماعی، شماره 32، 89-56
کریمی، یوسف(1388)، نگرش و تغیر نگرش، تهران: نشر ویرایش
گلزاری، محمود، (1384)، «آموزش و مشاوره با نوجوانان درزمینه ارتباط با جنس مخالف»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره اول، 122-105.
گیدنز، آنتون،(1381)، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری،تهران:نشر نی.
محسن، منوچهری، (1380)، جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.
موسایی، میثم، (1387)،«جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی - اقتصادی آن، مطالعه موردی: شهر بهبهان»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، (30)8 ، 67-39.
مک کوایل، دنیس(1382)، «درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی»،ترجمه پرویز اجلالی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات
مرادی، علیرضا(1390)، «استوارت هال و مساله هویت»، قابل‌دسترسی به نشانی www. Blogfa.Com//post/3
منتظر قائم، مهدی(1379)، «رسانه‌های جمعی و هویت»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، 263-251
میرباقری، محمد، (1381)، «نتایج پژوهش ملی در وضعیت و نگرش و مسایل جوانان 19-14 سال تهران»، تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
میرزایی، خلیل؛ برغمدی، هادی، (1389)، «رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن»، فصلنامه‏ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، (34)10، 158-131.
نوغانی دخت بهمنی،محسن؛ فردین محمدی، (1395)، « گرایش  به ارتباط با جنس مخالف:  مطالعه‌ای در باب نوجوانان پسرِ مشهد»، مسائل اجتماعی ایران، (1)7، 184-163.
نکویی سامانی، مهدی(1386)، «دین و فرآیند جهانی شدن»، قم: بوستان کتاب
نصر، سید حسین(1384)، «جوان مسلمان و دنیای متجدد»، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: طرح نو
وطنی، سونیا؛ منصور، ساعی(1392)، «بررسی رابطه بین میزان بهره‌مندی از رسانه‌های نوین (اینترنت) و میزان پایبندی نسل جوان به ارزش‌های اجتماعی (با تاکید بر مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تبریز و علوم و تحقیقات آذربایجان‌شرقی) »، مطالعات جامعه شناختی، (18)5، 46-27
Baudrillard, J. Fleming, J (1990). Fatal strategies. USA: Chicago.
Bersamin, M, Bourdeau, B., Fisher, D., & Grube, J (2010), Television Use, Sexual Behavior, and Relationship.
Braun-Courville, D. K. M.D. and Rojas, M. (2009). Exposure to Sexually Explicit Web Sites and Adolescent Sexual Attitudes and Behaviors. Journal of Adolescent Health, 45, (2), 156-162.
Bridge, Adam(2008). Real friends: how the internet can foster friendship", Ethics and Information Technology, Vol. 10: 71-79.
Chen,Guo- Ming(2012).The impact of New media on International.Communication in Global context ,China Media Research, 8(12): 1-10.
Couldry, N (2006). Listening Beyond the Echoes: Media, Ethics and Agency in an Uncertain World. Colorado: Paradigm Publishers.
Edgar, Andrew, Peter Sedgwick (2005), eds. Key concepts in cultural theory. USA:  Routledge.
Freedman, Des ( 2010). Media Policy Silences: The Hidden Face of Communications Decision Making. International Journal of Press/Politics, 15(3): 344-361. ISSN 1940-1612.
McDonnell, A. Mehta, C. M(2016). We could never be friends: Representing cross-sex friendship on celebrity gossip web sites. Psychology of Popular Media Culture, 5(1): 74-84.
M. Lie, K. Sørensen(1996)., MakingTechnologyourOwn.Domestication Technology into Everyday Life, Oslo: Scandinavian University Press.
Ottestad, G., & Quale, A. (2009). Trends in instructional ICT infrastructure. In Tj. Plomp, R. E. Anderson, N. Law & A. Quale (Eds.), Cross-National Information and Communication Technology: Policies and Practices in Education (2nd ed.) (41-64). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 Pedrozo, Sueila(2013). New media use in Brazil: Digital Inclusion or Digital Divide?, Online Journal of Communication and Media Technologies.3(1): 144- 163.
Robbins, Stephan (1993), Organizatial   Behavior,   sixth   edition, Prentice, Hall, international edition.
Tapscott, D (1998). Growing up digital: the rise of the Net generation. New York: McGraw-Hill.
Whitty, M.T(2008). Liberating or debilitating? An examination of romantic relationships, sexual relationships and friendships on the Net, computers in Human Behavior, 24: 1837-1850.