علیه هویت؛ رهیافتی انتقادی پیرامون هویت ملی و سیاست‌های هویت

نویسنده

چکیده

هویت ملی، نظریه‌ای در عداد نظریات علوم اجتماعی مدرن است و از این رو انتقادات بر کارکرد نظریه در علوم اجتماعی شامل آن نیز می‌شود. ریشة انتقادات در آنجا قرار دارد که نظریة هویت (هویت ملی و سیاست‌های هویت) از مرحله ضرورت فلسفی به تبیین‌گری سیاسی ـ اجتماعی در قرن بیستم ارتقا می‌یابد.

کلیدواژه‌ها