اقتصاد سیاسی ثبات

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده است علت‌های اقتصادی ثبات سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازی شناسایی شود. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری‌ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده‌های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده‌های اجتماعی از طریق آزمون‌های همبستگی آماری میسر نیست، برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده‌های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه‌های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می‌شود. بدین منظور ابتدا طیف گسترده‌ای از متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ثبات سیاسی از تئوری‌های علوم اجتماعی احصا شده، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین‌کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت‌های اقتصادی ثبات سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین ۲۸ متغیر اقتصادی، چهار متغیر جهانی‌شدن اقتصادی، رشد اقتصادی متوازن، کیفیت مقررات تجاری و سهولت انجام کسب و کار علت‌های ایجاد ثبات سیاسی هستند.

کلیدواژه‌ها