دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1392