دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1392 
6. بازی خبری و جنگ نرم

بهروز مظلومی‌فر؛ محمد سلطانی‌فر؛ مریم سلیمی