دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 8، آذر 1392