کاوش کیفی ورزش باستانی زورخانه (مطالعه موردی: ورزشکاران شهر کرمان)

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی کیفی ورزش زورخانه با رویکرد امیک و تفسیری است. ده نفر از باستانی‌کاران زورخانه‌های شهر کرمان در این تحقیق مشارکت کردند. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری روش‌شناسی کیفی نظریه زمینه‌ای، 9 مقوله و یک مقوله هسته به دست داد. به‌طور کلی تحلیل یافته‌ها نشان داد: نفوذ ارزش‌ها و قوانین ورزش‌های نوین با ارزش‌های سنتی زورخانه، مانند عیاری، جوانمردی و پهلوانی در تقابل بوده، آنها را سست نموده و به تبع آن، کارکردهای مثبت زورخانه در جامعه تنزل یافته است، به نحوی که در حال تبدیل از یک نهاد اجتماعی ـ‌ ورزشی به یک نهاد صرفاً ورزشی است. از آنجا که ماهیت زورخانه با نظام ورزش مدرن چندان سازگار نیست، نیاز جدی به تجدید نظر در سیاست‌گذاری در مدیریت این نهاد اجتماعی ضروری است.

کلیدواژه‌ها