ارائه مدلی برای ارتقای سطح همکاری‌های علمی ـ بین‌المللی در آموزش عالی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های همکاری‌های علمی بین‌المللی به ‌منظور ارائه مدلی برای ارتقای آن در آموزش عالی ایران است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های برتر حوزه همکاری‌های علمی ـ بین‌المللی است. 342 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران، از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. نتایج نشان داد: همکاری‌های علمی‌ـ بین‌المللی دارای 6 بعد و 36 مؤلفه است. مدل نهایی تحقیق بر اساس ابعاد و مؤلفه‌های شناسایی شده همکاری‌های علمی‌ـ بین‌المللی، دارای 6 بعد فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، اجرایی، پرسنلی و رفاهی بوده است. مدل ارائه شده از نظر محققان با اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها