رابطه سرمایه فرهنگی و مهارت حل مسئله در بین دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی مقاله حاضر، بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مهارت حل مسئله در بین دانشجویان است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل ماتریس کواریانس است. جامعه‌ آماری، دانشجویان دانشگاه یاسوج هستند که 357 نفر به‌عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش مهارت حل مسئله، مقیاس حل مسئله اجتماعی درزیلا و همکاران (SPSI) و ابزار سنجش سرمایه فرهنگی، مقیاس سرمایه فرهنگی خدادادی و نطنزی (CCS) است. بر اساس یافته‌های تحقیق، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه فرهنگی و مهارت حل مسئله وجود دارد و طی آن، سرمایه فرهنگی قادر است 28 درصد از واریانس مهارت حل مسئله را تبیین کند. بنابراین با افزایش سرمایه‌گذاری فرهنگی در دانشگاه‌ها و افزایش سرمایه فرهنگی دانشجویان، می‌توان مهارت حل مسئله به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی آنان را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها