مطالعه ثبات و تغییرات روابط خانوادگی در دو دهه 1360 و 1380

نویسندگان

چکیده

این مقاله به مطالعه ثبات و تغییرات روابط خانوادگی در سطح همسران، طی دو دهه 1360 و 1380 می‌پردازد. برای نیل به این هدف از روش مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته، عمیق و نیز مصاحبه گروهی و تجزیه و تحلیل کیفی یافته‌ها استفاده شده است. در این تحقیق مفروضات موجود در نظریه «رابطه ناب گیدنز» انتخاب و پیاده‌سازی شد و در ادامه هم از سؤالات مواجهه‌ای استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود نوعی تفاوت ظریف، اما قابل توجه در میان این دو نسل از روابط زناشویی در ابعادی همچون نگرش جنسیتی، خشونت‌ خانگی، عوامل بیرونی، خودمختاری و شیوه همسرگزینی است. با وجود استقبال مصاحبه‌شوندگان از ارزش‌هایی همچون آزادی بیشتر و فردگرایی، آزادی‌های جنسی بازنمایی‌ شده در ماهواره و رسانه‌های خارجی مورد پذیرش آنان نبوده است.

کلیدواژه‌ها