شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی ایران (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،

چکیده

هدف از این مقاله، شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی ایران است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، زمینه‌یابی و جزء پژوهش‌های همبستگی و مدل‌یابی است ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه هدفمند است و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. نمونه آماری 424 نفر از مدیران ارشد و کارشناسانی بودند که به‌صورت سهمی انتخاب شدند. از مجموع 65 سؤال اندازه‌گیری شده از مجموعه مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، 4 عامل استخراج شد: چشم‌انداز، اهداف و مأموریت، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی. نتایج حاصل از اجرای آزمون t نشان می‌دهد: وضعیت موجود مؤلفه چشم‌انداز، اهداف و مأموریت، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی در حد مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Current & Optimal Status of the Strategic Planning Components in the Management of Cultural Organizations and Institutes in Iran (Case study: Ministry of Islamic Culture and Guidance)

نویسندگان [English]

  • Afsane Zamani Moghadam 1
  • Elahe Heidarizade 2
  • Ali Akbar Rezaei 3
1 Faculty member of IAU, science & research branch
2 PhD student of cultural management and planning, IAU, science & research branch
3 Faculty member of IAU, science & research branch
چکیده [English]

The aim of this research was identification of current & optimal status of the strategic planning components in order to manage the cultural organizations and institutions of Iran. The research method in terms of purpose was applied and in terms of finding the field was a correlation research and a modeling. The sample consisted of 424 chief managers and experts selected probabilistic from different sectors of Ministry of Culture and Islamic Guidance. The research method was applied from goal perspective and it was correlative and modeling. The data were collected by author-made questionnaire. The obtained factors can be named as: the prospect, goals and mission, intra-organizational factors and the extra-organizational factors. The final structural model shows that the four components of the study are important in the strategic planning for managing the cultural organizations.

الف) منابع فارسی

1. آسیان، س، همتی، م و ک. سمندی‌زاده (1388).  ارزیابی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با استفاده از AHP فازی. تهران: مدیریت صنعتی.
2. گیوریان، حسن و فیروز دیندار فرکوش(1390). بررسی تأثیر اجرایی مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک بر اثربخشی آموزشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی، دانشگاه اصفهان.
3. زیاری، کرامت‌الله (1379). «درجه توسعه‌یافتگی فرهنگی استان‌های ایران»، نامه علوم اجتماعی، شماره۱۶، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
4. صالحی امیری، سیدرضا و اسماعیل کاووسی(1387). فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
5. صالحی امیری، سیدرضا (1388). انسجام ملی وتنوع فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
6. عسگری، محمدهادی و محمد طالقانی(1389). «تنوع فرهنگی و نقش آن در بهبود فرایند کسب و کار»، مجله مهندسی فرهنگی سال چهارم مرداد و شهریور، شماره 43 و 44.
7. قدمی، محسن، س. تولایی و م. فاطمی (1389). «ارزیابی استراتژیک قابلیت‌های توسعه گردشگری: مطالعه موردی شهر فریدون‌کنار»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی.
8. مرادی، علیرضا (1392). طراحی الگوی مطلوب هم‌افزایی فرهنگی در ایران، رساله دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان.

ب) منابع لاتین

1. Adler, Nancy J. & Bartholomew, Susan (1992). "Managing Globally Competent People", Academy of Management Executive, vol, 6 (No. 3): 52-65.
2. Allen, Eleksandra (2001). "Cultural Interaction Architecture", American Cultural Studies, Urbana: University of Illinois Press.
3. Ang,  S. & Van Dyne, L. (2008). Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
4. Dubinsky, L. & Nelson, R. (2004). "Cultural Development in the Small City: The View from Kamloops", Loisir et société/Society and Leisure, 27 (2): 397-410.
5. Farmahini,M. (2014). "The Role of Global Citizenship Education in World Peace and Security", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 : 934 – 938
6. Giles, Ed(2002). Church, State and American Church, State And The First Amendment; Reports – Descriptive, Washington .
7. Moreland Arts and Culture Strategy (2011).Moreland: Moreland City Council.
8. The Strategic Plan for the Department of Arts and Culture in South Africa (2010). www.dac.gov.za.