بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده ; پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین‌المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل‌دهنده و تهدید‌کننده آن تأکید می‌کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت‌افزاری، مولفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به‌عنوان عواملی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالشهای بین‌المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می‌تواند منجر به خطر بالقوه‌ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین‌الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به‌عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی‌های سیاسی و مخاصمات خشونت‌آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین‌المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری‌های شخص دبیرکل و بررسی‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل شناخته شده است. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Climate Change as a Threat Against International Peace and Security in the Aftermath of the Cold War

نویسندگان [English]

  • Javad Ebrahimpour 1
  • Habibollah Fazeli 2
  • Ali Namdar 3
1 PhD student in international relations at Tehran Azad University South
2 Assistant professor of political science at Tehran University
3 PhD student policy Azad University South Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract;
At the end of the Cold War, a new era began in security attitudes that made a review in the concept of "security and threats" necessary. This review caused approaches to develop in international security that emphasized on the future of security multidimensional. In the new paradigm, along with military hardware factors, political, economic, socio-cultural, and environmental factors are considered as they can act as a threat to international security. Climate change is considered as one of the important international issues in the globalization age. This change in Earth environment can be cause due to the danger in climate change in Earth. Today our lives depend on climate change. In the international scene, effects of threats in relation between countries are observed. For example, Darfur War is the first challenge in the field of climate change. This threat, in addition to social tensions, also will follow political unrest and violent conflicts. This subject is acknowledged in United Nation Framework Convention and also follows up to the Secretary General and checks Intergovernmental Panel on Climate Change in Security Council as the threat against peace and international security. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental change
  • international peace and security
  • United Nations
  • Secretary General

الف) منابع فارسی

1. احمد پور، فلاح (1380). ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺪﯾﺲ.
2. بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبرد ی، تهران: پژوهشکده راهبردی.
3. پوراصغرسنگاچین، فرزام (1386). نگاهی اجمالی به کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو، هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره 258.
4. کاظمی‌زاده، مظفر (1387). تغییرات آب و هوایی و سلامت انسان، مجله رشد، شماره 1.
5. ماندل‌، رابرت‌ (1377). چهره‌متغیر امنیت‌ ملی‌، ترجمه‌ پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، تهران‌، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌.
6.موسوی، سید فضل ا... و معصومه سادات میرمحمدی (1392). تغییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49.
7. سایت همشهری آنلاین، 7 اسفند 93، به آدرس:
8. مصاحبه با دبیرکل سازمان ملل متحد (23/9/2014). تهیه‌کننده Isabelle Kumar در سایت:
1. Gupta, Sonia (2008) , Environmental Law and Policy: Climate Change as a Threat to International Peace and Security, cited at www.perspectivesonglobalissues.com/0401/.
2. IPCC (2011) , Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, United Nation Intergovernmental Panel on Climate Change.
3. Kelsen, Hans (1951) , The Law of the United Nations, New York: Pager In.
4. Rajendra, K. Pachauri, Reisinger, Andy (IPCC) , Climate Change 2007: Synthesis Report: Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva, 2008.
5. Report, High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility, NewYork 2004, Part B, Synopsis.
6. Saul, Ben (2009) ”Climate Change Conflict and Security: International Law Challenges “. New Zealand Armed forces Law Review, vol 9.
7. Sindico, Francesco (2007) ”Climate Change: A security (Council) Issue?” CCLR , Hein online carbon & climate L, Rev,vol. 29.
8. UIO working paper (2013) , The UN Security Council and Climate Change: rising seas levels, shrinking resources and the green helmets, Oslo: Uio Press.
9. UN doc (2000) , UN/S/RES/1318, 7 September 2000.
10. UN doc (2007) , UN/S/2007/186, 5 April 2007.
11. UN doc (2011) , UN/S/2011/408, 5 July 2011.