دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 21، اسفند 1395، صفحه 1-203 
آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران

صفحه 169-197

حسن کاوه فیروز؛ مریم اسماعیلی فرد