دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1395، صفحه 1-203 

مقاله پژوهشی

1. ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-20

سید محمد مجابی؛ مریم اسماعیلی فرد


8. آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران

صفحه 169-197

حسن کاوه فیروز؛ مریم اسماعیلی فرد