دیپلماسی پایدار؛ راهبردی مؤثر برای درک مذاکرات بین‌المللی زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و دکتری حقوق محیط زیست، گروه حقوق محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده ; یکی از مباحث بسیار مهم جهانی، دیپلماسی محیط زیست و تأثیر آن بر تعاملات بین‌المللی و صلح جهانی است. در این راستا دیپلماسی به‌عنوان یک ابزار کاربردی و تسهیل گر در روابط بین‌الملل است که هدف غایی آن صلح و آرامش است. در همین راستا با اینکه تفاوتی بین حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط زیست قائل هستیم، حقوق بین‌الملل محیط زیست لازم است که با جهان پیرامونی که دائم در حال تغییر است سازش یابد. این در حالی است که پیوند حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط زیست ناگسستنی است و یکی از نقاط پیوند همانا دیپلماسی محیط زیست است. از این رو تعاملات بین‌المللی زمینه‌ساز روند بروز و ظهور دیپلماسی در جریان کنفرانس‌های بین‌المللی است. در این مسیر روند توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز متاثر از فرایند دیپلماسی می‌باشد و بایستی بر این مهم اذعان داشته باشیم که تنها راه برون رفت از مخاطرات و نابسامانی‌های زیست محیطی، دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری‌های بین‌المللی است. تعاملات بین‌المللی شمال و جنوب در چارچوب دیپلماسی فعال به نوعی درک ژئوپلتیکی از مذاکرات بین‌المللی محیط زیست محسوب می‌شود. این پژوهش در صدد است تا الگوی چارچوبی تعاملات بین‌المللی در بستر دیپلماسی محیط زیست را تبیین نماید. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Diplomacy; An Effective Strategy for Understanding International Environmental Negotiations

نویسنده [English]

  • Sobhan Tayebi
International Law Researcher and PhD Environmental Law, Department of Environmental Law, Science and Research University
چکیده [English]

Abstract;
One of the most important of global issues is Environmental Diplomacy and its Impact on International Interactions and World Peace. In this regard, Diplomacy is a practical tool and facilitator in international relations for the ultimate goal of peace and tranquility. Similarly, although we differentiate between international law and international environmental law, international environmental law is needed to be adapted on changing outside world. However, unbroken continuity of international law and international environmental law is surely one of necessary components of the continuity of environmental diplomacy. Therefore, international interactions could facilitate the emergence of international diplomacy during international conferences. In this way, development of international environmental law is affected by the process of diplomacy. We must note that on this issue, the only way out of the environmental hazards and ravages is environmental diplomacy in the light of international cooperation. Active diplomacy within the framework of international interactions between developed and developing countries is the geopolitical understanding of international environmental negotiations. In this research, this is explained within the framework of international interactions in the context of environmental diplomacy. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Diplomacy
  • International Negotiations
  • Understanding Geopolitics
  • Green World
  • Model Framework

الف) منابع فارسی

1. پورهاشمی، سید عباس، سبحان طیبی و مهناز ضرابی (1394). چشم‌انداز وضعیت حقوقی «توسعه پایدار» محیط زیست بعد از سال2015، فصلنامه علمی ترویجی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران، در حال چاپ.
2. توتونچی، بابک (1394). تحلیل سیاست‌های محیط زیستی نظام، سایت انتخاب خبر، آذرماه، تاریخ بازدید14/5/1395، به نشانی:
- http://www.entekhab.ir/fa/news/239358/
3. سازمان حفاظت محیط زیست (1394). ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط رهبر انقلاب، اذرماه، تاریخ بازدید14/5/1395.
4. طیبی، سبحان (1392). دیپلماسی محیط زیست؛ نگرش‌های موجود در مورد حفاظت محیط زیست و حقوق بشر، وبلاگ دانشمندان حقوق ایران فردا به نشانی:
- http://ehsantohid.blogfa.com
5. طیبی، سبحان (1394). دیپلماسی محیط زیست و روند آن در توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی، ج‌ها د دانشگاهی پژوهشکده محیط زیست، گیلان.
6. طیبی، سبحان (1395). دیپلماسی محیط‌زیست و تأثیر آن بر تعاملات بین‌المللی و صلح جهانی، رساله دکتری به راهنمایی دکتر سیدفضل اله موسوی و دکتر سید عباس پورهاشمی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
7. طیبی، سبحان و مریم اسماعیلی‌فرد (1394). کاربست دیپلماسی دفاعی در مسیر پیشبرد دیپلماسی محیط زیستی، دوفصلنامه دیپلماسی دفاعی، مرکز مطالعات راهبردی دیپلماسی دفاعی، سال چهارم، بهار و تابستان.
8. کریمی، داریوش (1391). جزوه کلیات حقق منابع طبیعی دوره دکتری گروه حقوق محیط‌زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
9. مجابی، سید محمد (1392). دیپلماسی جهانی وجایگاه محیط‌زیست، وبلاگ روزنوشت‌های سید محمدمجابی، به نشانی: http://www.smojabi.blogfa.com/post-1608. aspx تاریخ مراجعه 27/10/94.
10. ملکی اصل، پگاه (1393). تحول در تعهدات دولت‌ها ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو امنیت انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل به راهنمایی دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

ب) منابع لاتین

1. Ivanova, Maria. (2012). Global Governance up the Twenty first Century: Rethinking the Environmental Pillar, London: the Stakeholder Forum, This publication provides a critique of the UNEP reform process.
2. Marcus, Alfred (1980) ”Environmental Prrotection Agency,” in The Polotics of Regulation , New York: Basic Books.
3. Susskind, L. E., (1994) Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Environmental Agreements, Oxford University Press.
4. Susskind, L. E., Ali H Saleem, (2015) Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Environmental Agreements, Oxford University Press.
5. Vidal ,John (2012) “ Many Treaties to save the Earth but Where’s the will to implement them? The Guardian. June 7. Online at: www.The guardian.com /environment/ blog /jun/07//.