مبانی و مکانیزم همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب‌های رودخانه‌ای مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، عضو هیئت علمی واحد شوشتر

2 دکتری علوم سیاسی، عضو هیئت علمی واحد کرج

چکیده

چکیده ; وجود رودخانه‌های متعدد و مشترک مرزی میان ایران و همسایگان از یک سو و کاهش منابع آبی و آلودگی‌های آب از سوی دیگر، موجب اهمیت این آب‌ها در سطح بین‌المللی و زمینه تبدیل آن به یکی از منابع اختلاف و تنش میان کشورهای ذی‌نفع در آینده را فراهم نموده است. حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر در کنار تلاش برای نظام‌مند نمودن بهره‌برداری از آب‌های مشترک بین‌المللی، درصدد تدوین اصول و قواعدی برای جلوگیری از کاهش آلودگی و محافظت از آب‌های بین‌المللی به ‌عنوان بخشی از محیط زیست منظقه‌ای بوده است. تصویب کنوانسیون 1997 گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست معاصر به شمار آمده و بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره‌برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین‌المللی» تدوین و ارائه گردیده است. در نبود توافق‌های دوجانبه و چندجانبه به نظر می‌رسد این کنوانسیون چارچوب مناسبی برای همکاری میان ایران و کشورهای همسایه در زمینه حفاظت، مدیریت و جلوگیری از آلودگی این آب‌ها بر اساس نظریه مدیریت مشترک در چارچوب رویکرد حقوقی به ‌عنوان یکی از محورهای همکاری زیست‌محیطی میان ایران و همسایگان را فراهم نموده است. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Mechanisms of Environmental Cooperation between Iran and Its Neighbors in the Areas of Common Rivers Waters

نویسندگان [English]

  • Farzad Piltan 1
  • Mirebrahim Sedigh Bathaeei asl 2
1 Doctorate in international relations, Faculty of Shoushtar
2 PhD in Political Science, Faculty of Karaj
چکیده [English]

Abstract;
There are numerous rivers and trans-boundaries between Iran and its neighbors on the one hand and reduction of water resources and water pollution on the other that have added to the importance of international waters and converted it into a source of dispute and tension between countries acquiring provided in the future. International law in recent decades in the attempt to regulate the operation of joint international waters, tries to assume principles and rules to prevent pollution and protection of international waters as part of the regional environment. Ratification of the 1997 Convention is an important step in the development of contemporary international environmental law and has raised many legal principles of international environmental law, including the principle of "equitable utilization and rational use of resources", "prohibition damage on the territory of another State", and the principle of "international cooperation". In the absence of bilateral and multilateral agreements, it seems that the Convention for cooperation between Iran and neighboring countries in the field of protection, management, and contamination of these waters, according to a joint management of legal framework, is to be considered as one of the environmental aspects of cooperation between Iran and neighbors.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rivers of Iran and neighbors
  • International Environmental Law
  • the New York Convention of 1997
  • international waterways

الف) منابع فارسی

1. اصغر جعفری ولدانی (بهار و تابستان 1388). استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین‌الملل 1، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 26 (از صفحه 63 تا 92).
2. پاپلی یزدی، محمد حسین و فاطمه وثوقی (1390). نگاهی به دیپلماسی آب ایران، هیدروپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
3. پورهاشمی، سید عباس (آذر ماه 1384). توسعه نوین در حقوق بین‌الملل محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون حقوق بهره‌برداری از آبراه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی 1997 ، پایگاه نشر مقالات حقوقی http://haghgostar.ir.
4. دولتیار، مصطفی و تیم اس. گری (1389). سیاست آب در خاورمیانه، رسول افضلی و رضا التیامی‌نیا، تهران: چاپ و نشر بین‌الملل.
5. شیرازیان، شیرین و عطیه خطیبی (زمستان 1394). حقوق بهره‌برداری غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی با نگاهی به توسعه پایدار، فصلنامه توسعه، پایداری و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 2، شماره 4 (پیاپی8)، صص 73- 85.
6. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1389). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
7. عزتی، عزت الله، محمدحسن خضری و محبوبه نیک فرجام (زمستان1390). تحلیلی بر هیدروپلیتیک شرق ایران، فصلنامه پژوهش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره اول، صص 95-112 http://journals.iau-garmsar.ac.ir.
8. فرشادگهر، ناصر (1367). نظام حقوق رودهای بین‌المللی واروند رود، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
9. کورشنر، فرانک، پلکمن (30/6/1392). مناقشات آب در خاورمیانه، ترجمه علیمحمد حسینی عرب، www.menschen-recht-wasser.de.
10. ملاحسینی، محمد، آشنایی با رود کرخه- خوزستان http://hamshahrionline.ir .
11. ممتاز، جمشید (1388). نظام حقوقی منابع آب: آبراه‌های بین‌المللی خاورمیانه، http://www.ghavanin.ir.
12. ممتاز، جمشید (تابستان 1374). وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، شماره 10.

ب) منابع لاتین

1. Fitzmaurice, M., Omg, D. M., Merkouris P, 2010. Research handbook on international environmental law. Edward Elgar publishing, USA.
2. Gleick,peter,H, (1991) environment and security: The dear connection,bulletin of the atomic scientists: 47,3.
3. Kaya,Ibrahim. 2003. Equitable Utilization, The law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, Ashgate Pub Ltd.
4. Law of the Sea. " Encyclopædia Britannica 2009. Encyclopædia Britannica Online. 06 Feb 2009.
5. McCaffrey, Stephen C., 2007, The law of international watercourses, Oxford University Press Inc, Second edition, pp. 99-100.
6. Pichyakorn, B. 2002. Sustainable development of international watercourses in international law: a case study of the Mekong river basin. PhD thesis, Middlesex University.
7. U. N. General Assembly, Declaration on principles of international Law concerning Friendly Relation and co-operation among state in according with the charter of the united Nations A/Res/2025 (xxv).
8. U. N. The Work Of The Intemational Law Commission,ith ed. Vol. l. 2005.
- آب، محیط زیست، http://www.parsethylene-kish.com
- رودخانه‌های مرزی ایران، http://daneshnameh.roshd.ir
- رودخانه هیرمند http://fa.wikipedia.org
- رودخانه اترک، www.Iran Rivers, 2010/1/10
- رودخانه درونگر http://www.wikipg.com
- رودخانه زاب http://seeiran.ir
- سیمینه‌رود، http://vista.ir

د) سایت‌های اینترنتی

http://seyfar.ir
http://marzha.blogfa.com
http://arasriver2013.blogfa.com
http://www.ghatreh.com