دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 20، دی 1395 

مقاله پژوهشی

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق

صفحه 281-295

سیدعبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ سحر مجتهدزاده؛ مرضیه شهریاری