‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس کمیته مستقل محیط زیست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

2 دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چکیده ; هدف این مقاله اولویت‌بندی چالش‌های سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل مرحله‌ای جونز می‌باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتوب در این حوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه برای تحلیل مسئله بهره می‌بریم. جامعه آماری صاحب‌نظران علمی- اجرایی کشور هستند که ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 50 نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه‌ها از طریق پرسش‌نامه باز احصا شد و سپس در مرحله دوم به‌صورت پرسش‌نامه بسته تنظیم و از 400 نفر از صاحب‌نظران خواسته شد که بر اساس طیف پنج‌گانه ریکرت میزان اهمیت هر گویه را اولویت‌بندی نمایند. یافته‌های پژوهش نشان داد، عمده‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری محیط‌زیست در ایران که منجر به افت شاخص‌های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است؛ مربوط به مرحله اجرای سیاست‌هاست. عدم هماهنگی بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا سه چالش اصلی سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در ایران است. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Environmental Policies in I.R. Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mojabi 1
  • Maryam Esmaeili Fard 2
1 Chief of Independent Environment Committee, Expediency Discernment Council of the System
2 PhD in public policy, Department of Law and Political Science, Science and Research branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract;
This article aims to prioritize challenges of environmental policies in Iran based on Jones Phase Model. For this purpose, we have used a questionnaire. Statistical population in this project are administrative and scientific experts. As the first step, we chose 50 persons of them using snowballing sampling method. Then, we modified the meaningful quotes. For the second step, the modified questionnaire was sent to 400 experts and they were asked to prioritize degree of importance of each meaningful quote based on five values of Likert Scale. Findings show that the main challenges of the environmental policies in Iran that cause decreasing qualitative and quantitative indexes of critical resources are related to implementation of policies. Lack of coordination between different sectors of administration or state, inadequate supervision and monitoring of policy implementation and laws, and, finally, lack of guarantees to implement these policies and laws are the three main challenges of environmental policies in Iran. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental policy
  • environmental governance
  • Environmental Planning
  • Public Policy
  • Jones Phase Model
1. The Environmental Performance Index (EPI)
2. Global Footprint Network
3. Beheshti, Hamed (2011) The prospective environmental impacts of Iran nuclear energy expansion, Energy Policy, Volume 39, Issue 10, October 2011, PP 6351–6359.
4. Cagaptay, Soner and Otun, Altay (2012) Flooding Out Terror? Turkey's Ilisu Dam Project, Washington Institute for near east policy, May 3, pp 1-2.
5. Lewis, Gary (2014) Challenges to and from the Environment in Iran, Iran Heritage Foundation and Persian Wildlife Heritage Foundation Symposium, Royal Geographical Society, London, 18 January 2014.