مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی شادی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

یکی از علل گسترش افسردگی‌ها و ناشادی‌ها در جامعه امروز، نداشتن شناخت نظری درست از شادی است. لذا از گام‌های ضروری برای گسترش شادی، داشتن «دیدگاه نظری مناسب» در این زمینه است. هدف این مقاله، ارائه دیدگاهی فرهنگی درباره شادی و دست یافتن به شناختی نظری از شادی برای توسعه و گسترش آن در جامعه است. ; نگارنده معتقد است شادی اگرچه برداشت و تلقی یا احساس خوب «افراد» از زندگی است، اما این احساس فردی بیشتر «برساخته اجتماعی و فرهنگی» است تا «برساخته روانی، زیستی، عاطفی یا فردی». از این‌رو به نظریه یا دیدگاهی اجتماعی و فرهنگی برای تبیین و شناخت شادی نیاز داریم. این مقاله کوشش می‌کند با «رویکردی بین رشته‌ای» به کمک مفهوم «عادت‌واره» پی‌یر بوردیو، و مفهوم «فرهنگ شادی»، شادی را به‌مثابه نوعی «برساخته اجتماعی و فرهنگی»، ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن و گونه‌های آن توضیح دهد. در نهایت با توجه به نظریه یا دیدگاه فرهنگ شادی، برخی راهبردهای توسعه شادی در جامعه را پیشنهاد می‌کنیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

H Cultural and Social Dimensions of Happiness

نویسنده [English]

  • Nematollah Fazeli
Faculty member of the Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

One reason for increasing depression and unhappiness in the contemporary society is the lacking of a correct theoretical understanding of happiness. To develop happiness in the society, a necessary step is obtaining a suitable theoretical approach about it. Therefore, my purpose, in this paper, is offering a cultural approach about happiness and achieving a theoretical conception of happiness to improve and develop it in the society. ;
According to my theoretical approach, although happiness is the individuals’ conception of the good sense of life, this individual sense is a socio-cultural construction rather than a psychic, biological, emotional or individual one. That’s why, we need a socio-cultural theory or approach to analyze and realize happiness. This paper aims to explain happiness, as a kind of socio-cultural construction, and its features, reasons and categories, through an inter-disciplinary approach by using Pierre Bourdieu’s concept of “Habitus” and that of “culture of happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Development
  • culture

الف) منابع فارسی

1. اینگلهارت، رونالد (1382). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: نشر کویر.
2. بوردیو، پی‌یر (1380). نظریه کنش: دلائل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
3. پاینده، حسین (1380). کریستوفر لش و فرهنگ خودشیفتگی، فصلنامه ارغنون، شماره 14.
4. ریچاردز، بری (1382). روانکاوی فرهنگ عامه: نظم، ترتیب و نشاط، ترجمه حسین پاینده، تهران: طرح نو.
5. سبحانی، جعفر (1387). مکتب لذت‌گرایی در چهره‌های گوناگون، فصلنامه کلام اسلامی، شماره 34.
6. شوپنهاور، آرتور (1389). درباب حکمت زندگی، ترجمه محمد مبشری، تهران: انتشارات نیلوفر.
7. فروید، زیگموند (1387). ناخوشایندی‌های فرهنگ (تمدن و ناخرسندی‌های آن)، ترجمه امید مهرگان، تهران: گام نو.
8. مارکوزه، هربرت (1395). اروس و تمدن، ترجمه امیرهوشنگ افتخاری راد، تهران: نشر چشمه.
9. منادی، مرتضی (1385). جامعه‌شناسی خانواده: تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده، تهران: انتشارات دانژه.
10. موکایر، جوئل (1389). عصر روشنگری و جمهوری علمی، ترجمه ونداد زمانی، انتشاریافته در وب سایت رادیو زمانه، 27 مرداد 1389.
11. http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=833 46 &SubjectID=78612.

ب) منابع لاتین

1. Alberto A., Rafael Di T., and Robert M. (2003) Inequality and happiness: are Europeans and Americans different? Journal of Public Economics, 2004 – Vol. 88. No. 9-10.
2. Bakhtin, M. M. (1993). Rabelais and His World. Trans. Hélène Iswolsky. Bloomington: Indiana University Press.
3. Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine.
4. BS Frey, A. (2000). Happiness prosperous in democracy. Journal of Happiness Studies, 2000 – Springer. Vplome 1, No. 1.
5. Cultural constructions of happiness: theory and empirical evidence Yukiko Uchida, Vinai Norasakkunkit and Shinobu Kitayama. Journal of Happiness Studies, 2004 – Springer
6. Dordon M, Carolina I, (2009). Pursuit of happiness: well-being in anthropological perspective. Berghahan Books.
7. Ed Diener and Eunkook M. (2000). Culture and Subjective Well-Being,. Cambridge: The MIT Press.
8. Ferriss, AL., (2002). Religion and the Quality of Life. Journal of Happiness Studies, 2002 – Springer. Vol. 3. No. 3.
9. Goffman, Erving (1959) The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
10. Gordon, SL. (1991). Social structural effects on emotions. In By T. Kemper, Research agendas in the sociology of emotions. SUNY Press.
11. Inglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society (Princeton: Princeton University Press.
12. Jackson, Stevi (1993). Even Sociologists Fall in Love: An Exploration in the Sociology of Emotions, Sociology, Vo27, No 21.
13. Karl-Siegbert R (2000). The Fear of Happiness Anthropological Motives. Journal of Happiness Studies Vp;. 1.
14. Kemper, TD (1981). Social constructionist and positive approaches to the sociology of emotions. The American Journal of Sociology. 87. No. 2.
15. Kitayama, S. and Markus, H. R. (2000). The pursuit of happiness and the realization of sympathy: cultural [atterns of self, social relations and well-being. In Culture and Subjective Well-being. Eds. By Ed Diener and Eunkook M. Suh. The MIT Press.
16. Kitayama, S. and Markus, H. R. (2003). The pursuit of happiness and the realization of sympathy: cultural [atterns of self,  social relations and well-being. In Culture and Subjective Well-being. Eds By Ed Diener and Eunkook M. Suh. The MIT Press.
17. Lash, C. (1979). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations New York: Norton.
18. Mokyr, J. (2010). Enlightened and Enriched, We owe our modern prosperity to Enlightenment ideas. City Journal. http://www. city-journal. org/2010/20_3_enlightenment-ideas. html
19. Peter E., and Freund, S. (1990). The expressive body: a common ground for the sociology of emotions and health and illness. Sociology of Health & Illness Volume 12, Issue 4.
20. Tuner, Jonathan. and Stets Jan, (1998). The Sociology of emotions. Cambridge University Press.
21. Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative? Social Indicators Research, Springer, Vol. 21, No. 1.
22. Veenhoven, Ruut., (2004). Hedonism and happiness, Journal of Happiness Studies, Springer, Vol. 4. No. 4.