تحلیل مفهومی و گونه‌شناختی فرهنگ‌کار؛ نگاهی به کارکردهای آن در نظام تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی

چکیده

فرهنگ‌کار، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای یک گروه کاری است که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت است. مقاله حاضر با هدف شناخت ابعاد مفهومی، کارکردی و گونه‌شناختی فرهنگ‌کار و ارائه شواهدی در نسبت میان فرهنگ‌کار و کیفیت نظام تعلیم و تربیت و با روش مروری غیرسیستماتیک به نگارش درآمده است. اهم سؤالات عبارتند از: فرهنگ‌کار چیست؟ ابعاد و شاخص‌هایی که برای گونه‌های مختلف فرهنگ‌کار از درون تعاریف و تحقیقات پیشین قابل احصا است، کدامند؟ فرهنگ‌کار چه کارکردهایی در نظام آموزشی دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد فرهنگ‌کار از جنبه کارکردی حایز اهمیت است و می‌تواند به‌عنوان منبعی با ارزش برای هدایت سرمایه‌های انسانی قلمداد شود. در این یافته‌ها گونه‌های فرهنگ‌کار، کارکردهای متفاوتی در نظام تعلیم و تربیت دارند. مدارس دارای فرهنگ‌کاری ضعیف، با سطح بالای بیکاری، جرم و جنایت، بیماری و از خود بیگانگی اجتماعی مواجه هستند؛ بی‌توجهی به فرهنگ‌کار در نظام آموزشی، شکست پروژه‌های آموزشی، افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش جرم و جنایت، بی‌اعتمادی مدنی و افزایش مالیات‌ها برای تأمین هزینه‌های خدمات بهداشتی و افزایش هزینه‌های عمومی‌ برای خانواده‌های کم درآمد را در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual and Typological Analysis of Work Culture; a Glance on its Functions in the Educational System

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Sam Aram 1
  • Seyed Mostajad Hosseini Motlagh 2
1 professor at Allameh Tabatabai University
2 PhD Student in Social Welfare
چکیده [English]

Work culture is a set of values and beliefs of a work group which can differ from an organization to the other. This article aims to explore the conceptual, functional and typological aspects of work culture with a non-systematic secondary review method and to explore relationship between work culture and the quality of educational system. Our main questions are: What is work culture? What aspects and indices we can adopt from literature to study the different typologies of work culture? What can be the indices of work culture in educational system? Our findings show that, from a functional point of view, work culture has an important effect and it can be considered a crucial source in training and improving human capital. It can facilitate solving external problems and help in organizing and cohering internal organizational activities. Work culture can affect work behavior and help in increasing loyalty and commitment of employees to the organization. Based on our findings, the different typologies of work culture have different functions in educational system. Schools with lower work culture present the higher rates of unemployment, crime, diseases and social alienation. Paying not enough attention to work culture in educational system can lead to failure in educational projects, higher social and economic costs like unemployment, lower job opportunities, higher rates of crime and civil distrust and also increasing the tax expenses as well as health care and public expenditure for low income families

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Work Culture
  • typologies of work culture
  • educational system

الف) منابع فارسی

1. انتظاری، علی و مرضیه جدائیان (1391). بازنمایی فرهنگ‌کار در کتاب‌های داستانی کودکان، فصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی راهبرد فرهنگ، شماره چهاردهم و پانزدهم.
2. رحیمی بروجردی، علیرضا (1391). اقتصاد اخلاقی، تهران: نور علم.
3. رشیدی، ناصر و محسن راغ‌نژاد (1393). ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی در طبقه‌بندی تجدید نظر شده بلوم، دوفصلنامه علم زبان، سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 1393.
4. سرمدی، محمدرضا و همکاران (1389). بررسی عوامل همبسته با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی بر اساس نتایج آزمون TIMSSR و ارائه الگوی تحلیل مسیر برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل بر پیشرفت تحصیلی، فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان سال پنجم، شماره یک، شماره پیاپی ۱۱، بهار و تابستان 1389.
5. عباداللهی چنذانق، حمید و جعفر نجات (1389). ارزش‌ها و اخلاق کار، مطالعه موردی معلمان شهر رشت، مجله مطالعات اجتماعی ایران، پاییز 1389، شماره 11.
6. فراست‌خواه، مقصود (1394). ما ایرانیان، زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
7. فرهی بوزنجانی، برزو و محمدابراهیم سنجقی (1388). ارزیابی و تحلیل روش‌های شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی، راهبرد فرهنگ، شماره پنجم.
8. معیدفر، سعید (1383). بررسی میزان اخلاق کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی استان تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
9. معیدفر، سعید (1383). فرهنگ و اخلاق کار در ایران، ماهنامه کار و جامعه، شماره 42.
10. معیدفر، سعید (1386). اخلاق کار به‌عنوان یک مسئله اجتماعی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، شماره 14.
11. نقوی، حیدر (1366). جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه حسن توانایان‌فرد، تهران.

ب) منابع لاتین

1. Barbara Senior Jocelyne Fleming (2010). Organizational Change, Third Edition, Pearson Education, Dorling Kindersley (India) Pvt Ltd. , 2010.
2. Bodley (1994). Cultural Anthropology: Tribes, States and the Global System. Mayfi eld, CA: Mountain.
3. Cacciattolo, Karen, (2014). UNDERstanding organisational cultures, european scientific journal november 2014 /special/ edition vol. 2 issn.
4. Cherrington, D. (1980). The Work Ethic: Working Values and Values that Work, New York: Amacom.
5. Christopher, Andrew N. & Jason R. Jones (2004) Affluence Cues and First Impressions: The Moderating Impact of the Protestant Work Ethic, Journal of Economic Psychology.
6. Clarke, V. and Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist, 26 (2). ISSN 0952-8229 Available from: http: //eprints. uwe. ac. uk/21155).
7. Cooke, R. A. & J. L. Szumal. (2000). Using the Organizational Culture Inventory to Understand the Operating Cultures of Organizations. in: Handbook of Organizational Culture & Climate by: Neal M. Ashkansy; Celeste Pmwilderon & Mark F. Peterson. Sage publications Inc.
8. Dana Mitra (2010). the Social and Economic Benefits of Public Education, http://www.elc-pa. org/BestInvestment_Full_Report_6. 27. 11. Pdf.
9. De Witte, H (1995). “Socialization of work Ethic Among University Students. Effects of Gender and EducationalLevel of their Parents, Antwerpen, paper UA Conference. Youth and Work Values.
10. Douglas Rhein. (2013). “The Workplace Challenge: Cross-Cultural Leadership in Thailand” ISEA • Volume 41, Number 1.
11. Furnham, A. (1990). The Protestant Work Ethic: The Psychology of Work-Related Beliefs and Behaviors, London: Routledge.
12. G. Sheela, Manju N. D, (2013). Work Culture of Teachers in Relation to their Gender, International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR).
13. Gallagher, S. , C. Brown, et al. (2008). “A Strong Market Culture Drives Organizational Performance and Success. ”Employment Relations Today Journal (Wiley Inter Science): http: //hdrstats. undp. org/images/explanations/IRN.
14. Global Bussiness Management Research: an international Journal Vol. 6, No. 3 (2014).
15. Goutam Sengupta (2007). “Strategies for Transformation of Work Culture in Weshat Bengal”, MANAGEMENT & LABOUR STUDIES, Vol. 32, No. 1.
16. Greenberg, Jerald, Baron, Robert A. , “Perilaku Organisasi”, Jakarta: Prentice Hall, 2000.
17. Guest, G. , MacQueen, K. M. & Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
18. Jai B. P. Sinha- (Building Synergetic Work Culture) - Developing Positive Work Culture- Seminar of Seminar proceedings, Jan 1994, Editor Rama j. Joshi, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources, New Delhi.
19. Jasleen Kaur, Bandhanpreet kaur (2015). work culture: a comparitive study of a public and private university in punjab, international journal in Applied Studies And Production Management, Volume1, Issue 2.
20. Kavita Singh, (2001). “work values and work culture in indian organizations evidence from automobile industry,” delhi business review? vol. 2, no. 2, july – december.
21. Lamers, Cornelis J. , and David J. Hickson (1979) ’Are organizations culture bound?’ in Organizations alike and unlike.
22. Margaret Pack: (2009). The body as a site of knowing: Sexual abuse counsellors’ responses to traumatic disclosures (Women’s Studies Journal, Volume 23 Number 2, November 2009: 46-56. ISSN 1173-6615 © 2009 Women’s Studies Association of New Zealand Hosted at www. wsanz. org. nz.
23. McLelland, D. C. (1961). The Achieving Society, Princeton: Van Nostrand.
24. Merton, R. K. (1975). Thematic analysis in science: notes on Holton’s concept. Science as Culture, 188 (4186).
25. Muhammad Asri, Lokman Bin Mohd. Tahir (2014). “The Influence of Principals Self Personality Values towards Their Work Culture. ” International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Vol. 3, No. 4, December 2014.
26. Niels Ole Pros, (2008). “Managements tools, Organizational Culture and Leadership: and explorative study”, Performance Measurement and Metrics, Volume. 9, No. 2, 2008.
27. Pramod. R. Shivacharan, (1990). “study on union committment, quality of work life, work culture and performance among bank managers” Karnatak University, Dharwad.
28. Robbins, Stephen, “Perilaku Organisasi”, Prentice Hall, edisi kesepuluh, 2006.
29. Rollins, T. and D. Roberts (1998). “Work Culture, Organizational Performance, and Business Success: Measurement and Management.”
30. Seale, C (Ed) (2004). Researching Society and Culture: Glossary’ 2nd Edition Sage Publishing accessed via http: //people. brunel. ac. uk/~hsstcfs/glossary. htm.
31. Soniya Jhunjhunwala, (2012). "Review of Indian Work Culture and Challenges Faced by Indians in The Era of Globalization" Interscience Management Review.
32. Srivastava, Bhupen and Panda, Mamta (2003). ‘Paradigm Shift and Dimensions of Work Culture: Implications for Organizations’, Global Business Review, Sage Publication, Vol. 4, No. 2, New Delhi.