جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران برروی کارمندان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان جامعه آماری و ازطریق روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است. حجم جامعه آماری این پژوهش (کل کارمندان سازمان) حدود 8000 نفر بود که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران 385 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین کیفیت قابلیت‌های تعاملی بودن روابط عمومی الکترونیک و تعامل اثربخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور، بین بهره‌گیری از قابلیت به روز بودن اخبار و اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری در این سازمان، بین کیفیت قابلیت پیگیری در روابط عمومی الکترونیک و کارآمدسازی شیوه‌های نظارت و کنترل نظام اداری در سازمان میراث فرهنگی، بین استفاده از امکان تولید محتوا در روابط عمومی الکترونیک توسط کارمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این سازمان رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Status of Electronic Public Relations in the Development of Administrative System of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Kharazi 1
  • Nasim Majidi Ghahroodi 2
  • Afsaneh Mozaffari 3
1 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

This article examines the status of electronic public relations in the development of administrative system of Iran. It has taken employees of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization as its statistical population and has conducted the research by using a survey method and questionnaire. The population number (total staff) was about 8000 people and by using Cochran sampling frame, we specified a sample size which amounted to 385 people. The results showed an efficient correlation between the quality of the interactive capabilities of electronic public relations and the effective interaction of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization with other establishments, between taking advantage of the ability to update news and information in electronic public relations and public awareness about the rights and mutual obligations of administrative system in the organization, between the quality of the tracking in public relations and electronic and administrative system’s monitoring and control practices in Cultural Heritage Organization and finally between the use of content by electronic public relations staff and the utilization the capacities of personnel in this organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic public relations
  • Development
  • administrative system
  • interactivity
1. جلالی، علی‌اکبر (1388). روابط عمومی 2، تهران: انتشارات کارگزار روابط عمومی.
2. دادگران، سیدمحمد (1389). مبانی ارتباط جمعی، تهران: انتشارات مروارید.
3. دهقان، علیرضا (1392). نظریه‌های ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4. ذکایی، سهیلا (1391). اصول تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، تهران: انتشارات تایماز.
5. ساروخانی، باقر و همکاران (1387). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ نهم
6. سلطانی‌فر، محمد (1388). روابط عمومی در فضای سایبر، تهران: انتشارات سیمای شرق.
7. سلطانی‌فر، محمد و همکاران (1382). مقدمه‌ای بر روابط عمومی الکترونیک، تهران: انتشارات سیمای شرق.
8. شریفی، اصغر و همکاران (1388). فناوری‌های نوین در آموزش و مدیریت، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
9. ضیایی‌پرور، حمید (1387). تکنولوژی‌های کاربردی روابط عمومی الکترونیک1، تهران: انتشارات شرکت روابط عمومی و تبلیغت هفت تبلیغ.
10. ضیایی‌پرور، حمید (1388). بررسی وضعیت استفاده وزارتخانه‌های ایران از تکنولوژی‌های کاربردی روابط عمومی الکترونیک و ارائه یک الگوی مناسب (رساله دکتری)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
11. ضیایی‌پرور، حمید (1388). تکنولوژی‌های کاربردی روابط عمومی الکترونیک2، تهران: انتشارات شرکت روابط عمومی و تبلیغت هفت تبلیغ.
12. کاستلز، مانوئل (1390). عصر اطلاعات جلد اول (ظهور جامعه شبکه‌ای)، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
13. محسنی، منوچهر (1380). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.
14. مددپور، محمد (1393). «فرهنگ و هویت در جامعه شبکه‌ای از نگاه مانوئل کاستلز»، فصلنامه ره‌آورد نور، شماره 9.
15. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (1392). نقشه راه اصلاح نظام اداری، تهران: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی.
16. مهرداد، هرمز (1388). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: انتشارات فاران.
17. یحیایی ایله‌ای، احمد (1390). روابط عمومی حرفه‌ای، تهران: انتشارات جاجرمی.