هیدروپلیتیک خاورمیانه: مطالعه موردی حوضه دجله و فرات، رود نیل و رود اردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کم آب‌ترین منطقه در جهان هستند. در این منطقه، سه رود بزرگ نیل، دجله و فرات و اردن وجود دارد و کشورهای ساحلی این رودها بر سر نحوه تقسیم آب و نوع سدبندی بر روی رود با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. این مقاله سعی در پاسخ به این سؤال دارد که آیا کمبود آب در خاورمیانه منجر به رقابت یا همکاری منطقه‌ای می‌شود؟ فرض اصلی مقاله این است که با توجه به مفروضات رئالیسم و نئورئالیسم و وجود اختلاف و تعارض بین کشورهای منطقه، کمبود آب در خاورمیانه منجر به تعارض و رقابت بین بازیگران این منطقه می‌شود. این مقاله بر واکاوی رودهای مشترک بین کشورهای مختلف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سامان یافته است. ماحصل پژوهش حاضر با توجه به روش توصیفی‌ـ تحلیلی اشاره دارد که خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل واقع شدن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان و رشد بی‌رویه جمعیت و همچنین عدم مدیریت صحیح آب و... با بحران کم آبی و بی‌آبی مواجه هستند و این بحران کم آبی منجر به همکاری و همگرایی کشورها در این حوزه نمی‌شود، بلکه با توجه به رویکرد رئالیستی و منافع محور منجر به رقابت و خصومت بین بازیگران می‌شود، به گونه‌ای که شاید بتوان از جنگ آب به‌عنوان جنگ‌های بعدی در منطقه خاورمیانه نام برد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydropolitics of the Middle East: a Case Study of Tigris and Euphrates, Nile and Jordan Rivers Basins

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Faraji
  • Vahid Ranjbar Heydari
PhD student in International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

The Middle East and North Africa region is the driest region in the world. There are four great rivers, ie Nile, Tigris, Euphrates, and Jordan in this area. The coastal states of these rivers disagree on how to divide the water and construct what type of dam on the river. Basically, the upstream countries use the doctrine of absolute sovereignty, considering the realist and interests-based approach, and consider damming of the waterfall located within their land as their absolute right, while the downstream countries, according to the liberal and neoliberal approaches condemn any exploitation of common water resources in the upstream territory and seek to achieve shared waters and the fair allocation of water. This article has been designed to examine common rifts among different countries in the Middle East and North Africa. The present study points out that the Middle East and North Africa are facing dehydration and depression due to the presence of dry and semi-arid bogs and the immense population growth, as well as the lack of proper management of water. This dehydration crisis does not lead to the cooperation and convergence of countries in this area, but by adopting a realistic approach and taking account of the interests of the axis, it leads to rivalry and hostility between actors, so that the Middle East might be considered the next great scene for the war

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • HydroPolitics
  • water crisis
  • Water Conflict
  • Realism

الف) منابع فارسی

1. بزی، خدارحم و دیگران (2010). بحران آب در خاورمیانه (چالش‌ها و راهکارها)، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام.
2. حسین‌پور مطلق، مهدی (2008). تحلیلی بر هیدروپلیتیک خاورمیانه، خبرگزاری ویستا؛ به نقل از روزنامه کارگزاران.
3. خبرگزاری فارس (1/4/1392). نقش رود نیل در منازعات کشورهای آفریقایی.
4. صادقی، سید شمس‌الدین (1376). هیدروپلیتیک و بحران آب: چالش‌های آینده در خاورمیانه و خلیج فارس، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی.
5. صادقی، سید شمس‌الدین (1395). هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج فارس)، فصلنامه راهبرد، شماره 81.
6. علی‌زاده، جعفر (1383). هیدروپلیتیک هیرمند و تأثیر آن بر روابط سیاسی ایران و افغانستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
7. مختاری هشی، حسین (1392). هیدروپلیتیک ایران؛ جغرافیای بحران آب در افق سال 1404، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره سوم.
8. مختاری هشی، حسین و مصطفی قادری حاجت (1387). هیدروپلیتیک خاورمیانه در افق سال (2025میلادی مطالعه موردی: حوضه‌های دجله و فرات، رود اردن و رود نیل)، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره اول.
9. نی‌ریزی، سعید (1381). بحران‌های بین‌المللی منابع آب، اهمیت آب در خاورمیانه، فصلنامه آب و فاضلاب، شماره 41.

ب) منابع لاتین

1. Abu Ju’ub, G. (2002). The Jordan River System is in Danger. In: Zwischen impermeabel und permeabel. Heft 80. Lehrstuhl fuer Ingenieurgeologie und Hydrogeologie-Aachen University of Technology (RWTH).
2. Abu Ju’ub, G. (2003). Water Conflict in the Middle East Between the Present and the Future.
3. Allan, J. (1996). Water, Peace and the Middle East: Negotiating Resources in the Jordan Basin. New York: St. Martin's Press.
4. Hashem, A. (1991). "The Political, Legal and Economic Dimness of Water Crisis", the International Politics, No. 104 (Cairo: Al-Aram Association).
5. Hoff, H. (2011). A Water Resources Planning Tool for the Jordan River Basin, www. mdpi. com/journal/water.
6. Libiszewski, S. (1994). Water, Water, Everywhere. The Ecologist.
7. Lowi, M. R. (1995). Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin. New York: Cambridge University Press.
8. Mulholland, H. (2011). Water Politics in the Middle East: A Multicase Approach to Regional WATER Shortage, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Political Science in the College of Sciences at the University of Central Florida Orlando, Florida.
9. Potter, R. B. , Darmame, K. , & Nortcliff, S. (2010). Issues of water supply and contemporary urban society: the case of Greater Amman, Jordan. Philosophical Transactions of the Royal Society.
10. Rababa, I. (2012). Water Conflict in the Middle East, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 21.
11. Wessels, J. I. (2009). Water Crisis in the Middle East: An Opportunity for New Forms of Water Governance and Peace, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations.
12. Wolf, A. T. (1996). Middle East Water Conflicts and Directions for Conflict Resolution, International Food Policy Research Institute, Washington, D. C. 20036-3006 U. S. A.