بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و ارزش‌های خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 تهران-دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

چکیده

از دیدگاه کلان، جامعه اطلاعاتی با معیارهای تقویت‌شده در حوزه‌های پنج‌گانه فناوری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارزیابی می‌شود. آنچه در جامعه اطلاعاتی در حوزه فرهنگ در حال وقوع است، بروز یک فرهنگ نوپاست که تحول و تغییر اساسی در شیوه زندگی و توسعه دامنه تعامل و تقابل گسترده فرهنگ‌ها در سراسر جهان به دنبال دارد. این تعامل بین فرهنگ‌ها می‌تواند به استیلای فرهنگ‌هایی منجر شود که تأکید بیشتری بر به‌کارگیری اطلاعات و بی‌پروایی و صراحت در تبادل اطلاعات گوناگون دارند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی با ارزش‌های خانواده (شهروندان بجنوردی در سال 1394) پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و نمونه براساس فرمول کوکران شامل 382 نفر از شهروندان بجنوردی 17 تا 40 ساله است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است که از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است. یافته‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های متغیر مستقل: گمنامی، سابقه کاربری، میزان استفاده و تعاملی بودن ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌ترتیب به میزان 069/1، 822/0، 494/ 0و 163/0 توانسته‌اند متغیر وابسته را تبیین کنند و بیشترین تأثیرگذاری را در ارزش‌های خانواده داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of Relationship between Virtual Networks and Family Values

نویسندگان [English]

  • Hassan Hkoshsafa 1
  • majid kafashi 2
1 M.A. in research in social sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch
2 Associate Professor, Islamic Azad University, Roudehen Branch
چکیده [English]

This article tries to evaluate Information society from a broad view with strengthened criteria in the five fields of technology, economy, society, politics and culture. What is happening in the information society in the field of culture is the emergence of a new culture leading to a radical change in the life style and to the development of cultural exchanges throughout world. These culture exchanges could lead to the domination of these cultures which put more emphasis on using information and are reckless in sharing the different kinds of information. In other words, information supports those cultures which promote and guarantee its faster and more open circulation, and thus its superior status. This article tries to study relationship between virtual networks and value and family values (among people in Bojnourd in 2014). To do this, the authors have used survey method. The sample of this research, according to Cochran formula, consisted of 382 people in Bojnourd within the ages of 17 to 40 selected by random cluster sampling. The main tool of gathering information was questionnaire that was analyzed through descriptive and analytic statistics by using SPSS software. The findings show that the indices of independent variables such as family values, anonymity, experience of users, rate of use, and interactivity of communications in virtual social networks were respectively 0/163, 0/494, 0/822, 1/069, which could explain the dependent variable and having the greatest impact on family values.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • value
  • family values
  • family

الف) منابع فارسی

1. اسلوین، جیمز (1380). اینترنت و جامعه، ترجمه عباس گیلوری، تهران: کتابدار.
2. آزاد ارمکی، تقی و یحیی امامی (1383). تکوین حوزه عمومی و گفتگوی عقلانی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1.
3. بوزان، باری (1387). تأمین اجتماعی، مشهد: استان قدس رضوی، دانشگاه امام صادق (ع).
4. توحیدلو، اکبر. (1388). بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در وضعیت فرهنگی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی «پژوهش اجتماعی» سال دوم، شماره 3.
5. ریاضی، عبدالمجید و دیگران (1386). نظام جامع فناوری اطلاعات کشور (سند راهبردی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت فناوری اطلاعات.
6. زنجانی‌زاده، هما (1384). بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده در بین دانش‌آموزان، مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره 2.
7. سیدمن، استیون (1388). کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
8. عدلی‌پور، صمد، بهجت یزدخواستی و الهام کیخائی (1392). حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال چهارم، شماره 81.
9. فاتحی، ابواقاسم (1391). راهبرد اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار با تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره 15.
10. فلاحی (1391). جامعه‌شناسی فرهنگی (آشنایی با ساختارهای اجتماعی فرهنگ و مفاهیم فرهنگ)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان.
11. کفاشی، مجید (1388). بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده، فصلنامه علمی «پژوهش اجتماعی»، سال دوم، شماره 3.
12. کوهن، آلن (1378). تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی، ترجمه علیرضا کلدی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
13. منادی، مرتضی (1385). جامعه‌شناسی خانواده (تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده)، تهران: نشردانژه.
14. میرزایی، خلیل (1389). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه‌نویسی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
15. ویندال، س و همکاران (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات تحقیقات و رسانه‌ها.
 
 

ب) منابع لاتین

1. Danahim & Boyd, Nicole B. Ellison (2007). "Social Network Sites: Definition, History and Scholarship", Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 133.
2. Inglehart Ronald & Christian, Welzel, Modernization, Cultual Change, And Democracy. The Human DevelopmenSequence. Cambridge University Press.
3. Inglehart Ronald and W. E. Baker (2000). Modernization, Cultural, Change, And The Persistence Of Traditional Values, American Sociological review.
4. King, S. A. and A. Barak (1999). "Compulsive Internet Gambling a New formation Old Clinical Pathology", Cyber Psychology and Behavior, No. 2.
5. Kruger, Sherri (2010). Top 10 Essential Family Values, from:www. zenfamilyhabits. net/2010/02/top-10-essential-family-values/Kvols, Kathryn (2008) 8 Ways to Teach Your Child Values, from:www. incaf. com/articles/8_Ways_to_Teach_Values_to_Your_Children. pdf