بررسی و رتبه‌بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی با استفاده از تکنیک TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقاله حاضر با رویکرد توصیفی‌ـ زمینه‌یابی به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با تأکید بر آموزش نیروی انسانی و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کلیۀ اساتید و محققان برجسته و مدیران اجرایی در حوزه سازمان‌های بین‌المللی است که از میان آنها 25 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته مشتمل بر 7 مانع اصلی و مجموعاً 20 گویه بود. استفاده از پیشینۀ پژوهش و نظرات متخصصان در تهیۀ پرسشنامه حاکی از روایی محتوایی آن است. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد شده که نشان‌دهندة پایایی بالای آن است. سپس از طریق تکنیک TOPSIS موانع مورد بررسی، رتبه‌بندی شدند.
نتایج مقاله نشان داد از بین 7 مانع اصلی احصاء شده در مسیر حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، «عدم توجه به آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد» با شاخص 5810/0 از نظر صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌کننده در پژوهش در رتبه اول است. «ضعف در توانایی‌های فردی» با شاخص 5682/0 و «فشار و تهدید نظام سلطه» با شاخص 5062/0 به ترتیب به‌عنوان مانع دوم و سوم معرفی شدند. نتایج بررسی وضعیت موجود نشان داد متاسفانه ایران نتوانسته است در رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه، نخبگان فعالی را برای حضور و مشارکت سازنده در سازمان‌های بین‌المللی تربیت کند. به همین منظور لازم است طی یک برنامه جامع که صرفاً اهداف مقطعی و کوتاه مدت را در برنگیرد، به 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and ranking the barriers to Iran's active presence in international institutions and organizations with emphasis on the role of human resources training using TOPSIS technique

نویسندگان [English]

  • Mahdi Navidadham 1
  • hamid shafizade 2
1 Faculty member of Shahid Rajaei University
2 Department of Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Assessing and ranking the barriers to Iran's active presence in international institutions and organizations with emphasis on the role of human resources training using TOPSIS technique

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower Training
  • International Institutions and Organizations
  • Iran
  • TOPSIS Technique

الف) منابع فارسی

1. ایاز، ابوطالب (۱۳۹۵). رویکرد صلح‌جویانه سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس جهانی حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز.
2. بیگ‌زاده، ابراهیم (1390). سازمان‌های بین‌المللی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
3. تقی‌زاده انصاری، مصطفی (1380). حقوق سازمان بین‌المللی، تهران: نثر قومس.
4. حسین‌پور، حمید و حامد اسلامی (1395). واکاوی رویکرد دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی به سازمان‌های بین‌المللی، دهمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان.
5. رحمانی، مسعود (1390). «نقش ایران در ارتقای موقعیت جهانی کنفرانس اسلامی»، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: نشر پگاه.
6. سرمست، بهرام (1388). بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه‌های جدید تهدیدات امنیت بین‌المللی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره هشتم.
7. طباطبایی، سیدعلی (1387). راهکارهای ارتقای جایگاه ایران در سازمان‌های بین‌المللی، تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی.
8. فتحی واجارگاه، کورش (1389). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سمت.
9. ثقفی عامری، ناصر (1376). سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
10. غفوری، محمد (1383). عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در عرصه روابط بین‌الملل نوین، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
11. کریم‏زاده، مجید. (1383). توانمندسازی سرمایه‏های انسانی از طریق آموزش، نشریه مدیریت، شماره‏های 92-91، سال سیزدهم: 48-45.
12. عباس‏پور، عباس (1393). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها)، تهران: انتشارات سمت.
13. موسوی‌فر، سیدحسین و امیر فامیل زوار جلالی (1395). مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی.

ب) منابع لاتین

1. Flohr, N. J. and Host , V (2002). The path to service encounter performance in public and private bureaucracies. The service ind. J, 20: 40-60.
2. Mosane, M. L. (2000). Education management teaching with student, teacher ̓s journal of teaching, 35 (8): 26.
3. Oral, B. Saglam, s. (2010). The importance of in – service training in structuring sectors. Procedia social and behavioral sciences.
4. Yoon, J (2001). The role of structure and motivation for workplace empowerment.. social psychology quarterly, vol. 65, No 2: 195-206.