مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور غرب تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

اعتماد پایه و اساس انسجام اجتماعی و شالوده مشروعیت نظام سیاسی است و برای نظام اقتصادی جامعه نیز نقش پیش‌برنده و تحرک آفرین دارد. از آنجایی که دانشجویان از اعتبار، جایگاه بالا و تأثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی برخوردارند، مطالعه عوامل شکل‌دهنده به اعتماد اجتماعی  آنان از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. جامعه آماری حاضر، دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مرکز غرب تهران است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده 372 نفر انتخاب و به روش تحقیق پیمایشی با آنان مصاحبه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 1/97 درصد دانشجویان از اعتماد اجتماعی متوسط رو به پایینی برخوردارند. میزان برخورداری دانشجویان از عوامل سازنده اعتماد همچون دینداری، روابط اجتماعی و خانواده سالم بازگوی وضعیت نسبتاً خوبی است اما در مقابل عوامل تخریب‌گر اعتماد همچون اعتماد نهادی پایین و احساس تبعیض میزان نسبتاً بالایی دارند. همچنین مدل تجربی تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای ارزیابی دانشجویان از پاسخگویی نهادها، میزان رعایت قواعد هنجاری، دسترسی به نهادها، احساس عدالت (متغیرهای ساختاری و کلان به‌مثابه اصول اساسی دموکراسی) و میزان دینداری، میزان روابط اجتماعی و برخورداری از خانواده سالم (متغیرهای فردی) به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر می‌گذارند و در مجموع 51 درصد تغییرات آن را تبیین می‌کنند. با توجه به یافته‌های تحقیق، کارآمدترین راهبرد افزایش اعتماد، ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش مشارکت فعال و بسط دموکراسی و تقویت مستمر آن است. بنابراین سیاست‌گذاری در جهت پاسخگویی و در دسترس بودن سازمان‌ها و نهادها، بسترسازی برای رعایت قواعد هنجاری، رفع موانع تحقق عدالت اجتماعی در سطح کلان و 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Factors Affecting Students' Social Trust (Case Study: Payame Noor University, West Center of Tehran)

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Zahedi
Associate Professor, Sociology Department, Payame Noor University
چکیده [English]

Trust is one of the fundamentals of social solidarity and it is considered the foundation of legitimacy of the political and economic systems. Also it is a factor of promotion and mobility entrepreneurship. As students are well positioned to influence the cultural, social and even political factors, shaping social trust between them is very important. Research population contains university students of Payame Noor University (west center of Tehran), on the basis of a classified sampling composed of 372 people chosen from this university students. Our research methodology is survey method and all samples have been interviewed. Research findings show that 97.1% of students are at the middle to low level of social trust. The statistical analysis of results show that the components of trust such as religiosity, social relationships and safe structured family are relatively fair; but, in contrast, the rate of deconstruction factors such as low institutional trust and feeling of discrimination is relatively high. Also the research experimental model shows that evaluative variables such as responsibility of institutions and normative rules, access to governmental institutions and feeling of justice (structural and macro variables as fundamental principles of democracy), and the degree of religiosity and social Relationships and existing of safe family (individual variables), directly or indirectly, influences social trust [and explaining 51% of its changes]. According to the research findings, the most effective strategy for increasing trust is to foster democracy and sustain it. Therefore, policy making for the accountability and availability of organizations and institutions, the establishment of normative rules, the removal of obstacles to the realization of social justice at the macro and structural levels serve the purposes of creating social trust.

الف) منابع فارسی

1. اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جامعة پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
2. آراسته، حمیدرضا، هادی رزقی شیرسوار و حسن عماری (1388). ارزیابی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های کشور (نمونه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، شماره 3 (2).
3. آزادارمکی، تقی و افسانه کمالی (1383). اعتماد، اجتماع و جنسیت؛ بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 5 (2).
4. باطنی، امان‌الله (1395). جنبش دانشجویی؛ کنشگری پرهزینه اما معکوس، پایگاه خبری و تحلیلی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، http://booyebaran.ir.
5. پاتنام، روبرت (1380). دمکراسی و سنت‌های مدنی (تجربه ایتالیا و درس‌هایی برای کشورهای در حال گذار)، ترجمه محدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه سلام.
6. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1395). یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان.
7. تونکیس، فران (1387)، اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
8. چلبی، مسعود (1384). جامعه‌شناسی نظم: تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
9. چلبی، مسعود و محمود مبارکی (1384). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 6 (2).
10. دانش، پروانه و پروین علی‌پور (1392). مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 2.
11. دورکیم، امیل (1381). درباره تقسیم کار اجتماعی،  ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
12. زتومکا، پیوتر (1384). اعتماد یک نظریه جامعه‌شناختی، ترجمه فاطمه گلابی، تبریز: ناشر مترجم.
13. ساعی، علی (1390). تحلیل فازی اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی اعتماد شهروندان به شهرداری تهران)، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
14. شارع‌پور، محمود، نادر رزاقی و خلیل غلام‌زاده (1389). «بررسی رابطه‌ی انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 3.
15. طالبان، محمدرضا (1380). دینداری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
طالبی، ابوتراب و راضیه برزگری (1391). بررسی چگونگی اعتماد و کناره‌گیری اجتماعی در میان دانشجویان، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 4 (11).
16. طالبی، ابوتراب و راضیه برزگری (1391). بررسی چگونگی اعتماد و کناره‌گیری اجتماعی در میان دانشجویان، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 4 (11).
17. ظهیرنیا و همکاران (1395). «اعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان»، پژوهش‌نامه فرهنگی هرمزگان، شماره 11.
18. عباس‌زاده، محمد، محمد باقر عیلزاده اقدم و رضا اسلامی (1390). اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 22 (41).
19. علی‌پور، پروین، محمدجواد زاهدی و ملیحه شیانی (1388). اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در تهران)، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 10(2).
20. غلامرضا، غفاری (1383)، اعتماد اجتماعی در ایران، تحلیل یافته‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
21. غلامزاده، خلیل و محمود شارع‌پور (1389). رابطه عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 10 (38).
22. فیروزآبادی، احمد (1384). بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‏گیری آن در شهر تهران، پایان نامه دکترای جامعه‏شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
23. قدیمی، مهدی (1386). «بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های زنجان»، پژوهش‌نامه علوم انسانی، شماره 53.
24. کیاکجوری، سعید و حسین افراسیابی (1391). مطالعه اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، شماره 1 (2).
25. گلابی، فاطمه (1389). رویکرد نسلی به بررسی اعتماد اجتماعی، رساله دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
26. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
27. گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
28. موج سوم (1394). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
29. میلر، دلبرت (1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.
30. نایبی، هوشنگ (1384). طرح پژوهشی: اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، تهران: دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی.
31. وثوقی، منصور و سعیده حیدری (1390). بررسی میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهر ایلام و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، شماره 2 (3).
32. وثوقی، منصور و علی‌اکبر نیک‌خلق (1376). مبانی جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات خردمند.
33. ویکی‌پدیا (1395)، دانشگاه پیام‌نور، https://fa.wikipedia.org
34. هزارجریبی، جعفر و نادر مروتی (1390). «عوامل موثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه تهران)، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 2 (7).

ب) منابع لاتین

1. Blind, Peri. K (2007). Building Trust in Government in The Twenty – First Century: Review of Literature and Emerging Issues, Expert Associate UNDESA
2. Butler, j , (1993). Bodies that matter: on the discursive limits of sex. New York: Routledge.
3. Coleman, J (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, 94.
4. Dahrendorf. R (1990). Reflections on the Revolution in Europe, New York: Times Bookes
5. Etzioni, Amitai (1993). The Spirit of Community: Rights Responsibilities, and the Communication Agenda, New York: Crown Publishers.
6. Maluccio, J., L. Haddad and J. May (2000). Social capital and household welfare in South Africa. Journal of Development Studies. 36 (6).
7. Misztal, Barbara (1996). Trust in Modern Societies, Cambridge Press.
8. Narayan, D. and L.Pritchett (1999). Cents and Sociability: household income and social capital in rural Tanzania, Economic Development and Cultural Change, 47(4).
9. Paxton, P. (1999). Is Social Capital Declining in the United States? A multiple Indicator Assessment, American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 1.
10. Putnam, R.D.(1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, Journal of Democracy, No 6.
11. Putnam. R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon & Schuster.
12. Seligman, A. B. (1997). The problem of trust. Princeton: Princeton University Press.
13. Smelser, Neil, J. (1967). Toward A Theory of modernization, Texas press source books in Ontherpology.