بررسی شکل‌گیری روانشناسی خشونت در قالب داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

رشد گروه‌های تروریستی در سال‌های گذشته در منطقه خاورمیانه، نشان‌دهنده فصل جدیدی از مسائل امنیتی در منطقه است. گسترش سریع گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه بیانگر این نکته است که حرکت‌های تروریستی دیگر در قالب سنتی صورت نگرفته و سیستم جهانی شدن در قالب ساختار ارتباطاتی و رسانه‌ای باعث گستردگی و توسعه آن در سطح منطقه و جهان گردیده است. همچنین عوامل روانشناختی تأثیرات مهمی در گرایش توده‌های سنی عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان به داعش داشته و مطالعه آن از اهمیت بسزایی برخودار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی زمینه‌های روانشناختی گسترش و جذب افراد به گروه تروریستی داعش است. فرضیه پژوهش این است که احساس سرخوردگی ناشی از تبعیض اجتماعی، اداری و سیاسی عامل اصلی در گرایش به داعش است. پژوهش حاضر با استفاده روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از متون معتبر به این نتیجه دست یافته است که مسلمانان سنی مذهب برای کسب تشخص از یک سو و مبارزه با هویت پایمال‌شده و حس خفت گروهی از سوی دیگر، روش خشونت کور داعشی را بر مبارزات مدنی و عاری از خشونت ترجیح دهند. همچنین در این مقاله همچنین به تفصیل به روش‌های تبلیغاتی و پروپگاندای داعش برای جذب نیرو و روش‌های جنگ روانی مورد استفاده این گروه اشاره شده است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد داعش در میان گروه‌های رادیکال تروریستی مذهبی، استفاده رسانه‌ای و سازمان‌یافته از زنان در فعالیت‌های تبلیغاتی برای جذب عضو جدید است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Formation of Psychology of Violence in ISIS

نویسنده [English]

  • Mohsen Dianat
Faculty member and assistant professor of political science at Payame Noor University
چکیده [English]

The growth of terrorist groups in the Middle East in recent years represents a new
chapter on the security problems in the region. In some ways, the rapid expansion of
the ISIS terrorist group in Iraq and Syria suggests that the terrorist movement is not
a traditional one anymore, and the development of the communication system
facilitates its expansion all around the world. Due to the fact that other critical
psychological factors have had a significant impact on ISIS, the predominantly
Sunni group in Iraq, Syria and elsewhere, the study of the psychological factors of
ISIS expansion and development is of great importance. The purpose of this study is
to investigate the psychological background of expanding the ISIS and its attraction
to people. The main question of this research is that what are the main psychological
factors in the formation of ISIS? The research hypothesis is that the reaction to the
feeling of frustration caused by social, administrative, and political discrimination is
the primary factor behind the formation of ISIS. The present study has concluded
that Sunni Muslims joined ISIS to gain individual integrity, fight for their crushed
identity, and against their humiliation, As a result, they prefer ISIS's blind violent
methods over civil and non-violent campaigns. The author has used a descriptiveanalytical
method and secondary sources.
This article also looks at the detailed propaganda of the ISIS and its methods for
recruiting forces as well as its methods of psychological warfare. One of ISIS unique
features among radical religious terrorist groups is the use of women in a very
organized way by their media to attract more soldiers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)
  • frustration
  • individual integrity
  • promotion and advertisement
  • deprived Sunni classes
  • women

الف) منابع فارسی

1. افتخاری، اصغر (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
2. روشن‌چشم، حامد (1393). مسائل امنیتی خاورمیانه در چشم‌انداز پست‌مدرن، تهران: انتشارات علوم و فنون فارابی.
3. شفیعی، حسن و مهدی مهرور (1391). جهانی شدن وگسترش شبکه‌های بنیادگرای سلفی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نوزدهم174.
4. قوام، عبدالعلی (1390). جهانی شدن وجهان سوم (روند جهانی شدن و موقعیت جوامع درحال توسعه در نظام بین‌الملل)، چاپ ششم، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.

ب) منابع لاتین

1. Alison, Miranda H. (2008). Woman and Political Violence: Femal Combatants in Ethno National Confilct, Abingdon: Routledge.
2. Arie W. kruglanski February (2015). Why Islamic state's brand of hoorror works so well. http: //blogs. reuters. com/ great – debate / 2015 / 02 /10 islamic – state plays – on humanitys – death – instinit.
3. Austin, Henry (2014). NBC NEWS, Global Jihadis or al-Qaeda Wannabes: Who are the Islamic State of Iraq and the Levant? January 11. http: //worldnews. nbcnews. com/_news/2014/01/11/22243203-global-jihadis-or-al-qaeda-wannabes-who-are-the-islamic-state-of-iraq-and-the-levant?lite
4. Balibar,E (2004). Europe as Borderland, The Alexander von Humboldt Lecture in Human Geography, University of Nijmegen.
5. Brenner, N (1999). Beyond State-Centrism? Space, territoriality, and Geographical scale in globalization studies, theor, Soc. 28.
6. Brisard, Jean & Martinez, Damien (2015). Islamic State: The Economy-Based terrorist fanding, Reflect the official Policy or Position of Thomson Reuters.
7. Bunzel, Cole (2014). The Islamic state of disobedience: Al-Baghdadi triumphant, October 5. http: //www.jihadica.com/the-islamic-state-of-disobedience-al-baghdadis-defiance.
8. Clapham, C (1990). Sovereignty and the Third World State, Political Studies.
9. Cowen, D. Gilbert, E (2008). The Politics of war. Citizenship, territory. In: Cowen, D. Gilbert, E. (Eds). War, Citizenship, territory. Rutledge. London.
10. Creveld, Martin (1991). The transformation of war, New York: the free press.
11. Fox, Jonathon (2001). Are Middle East Conflicts more Religious? Middle East quarterly.
12. Freeman, Colin (2014). Meet Abu Bakr al-Boghdadi, al-Qaeda's new poster boy for the Middle East, Januarry 13.
13. Fukuyama, F (2004). State- Building: Governance and world order in the 21st century.
14. Gerges Fawzaz A. (2016). A history ISIS, Prinseton University Press.
15. Gordon, Gen. Col, James (1993). Land Warfare in the 21 century, Carlisle, Pa: strategic Studies Institute, U. S. army war college.
16. Gulmohamad, Zana Khasraw (2014) , The Rise and Fall of the Islamic state of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS, Department of Politics, University of Sheffield, Global Security Studies, Vo. 5, Issue. 2.
17. Holton, R (1998). Globalization and the Nation-State, London: Macmillan Press Ltd.
18. http: //www.dnaindia.com/world/report-meet-abu-bakr-al-baghdadi-al-qaeda-s-new-poster-boy-for-the-middle-east-1949849.
19. http: //www.longwarjournal.org/archives/2013/04/the_emir_of_al_qaeda.php.
20. Joscelyn, Tomas (2013). The long war Journal, Al-Qaeda in Iraq Al-Nusrah Front emerge as rebranded single entity, April9.
21. JUEg yensmeyer (2015). Behnis the Iran nuclear deal the fight aganst Isis http: //Juergensmeyer.org/behnis the - iran – nuclear – deal – the Fight against – isis.
22. Lia, Brynjar (2008). Doctorines for Jihadi Terrorist training, Terrorism and Political Violence 17 (3).
23. Lieber, Robert (1991). No Common Power: Understanding International Relations, 2d ed. New York Press.
24. Moghadam, Assaf (2013). How Al-Qaeda Innovates, security studies 22.
25. Mortada, Radwan (2014). Al-Qaeda leaks Baghdadi and Golani fight over the Levant Emirate, January 10. http: //english. al-akhbar. com/content/al-qaeda-leaks-baghdadi-and-golani-fight-over-levant-emirate
26. Wiktorowizcz, Q. Kaltner, J (2003). killing in the Name of Islam: Al-Qaeda's Justification for September 11. Middle East Policy 10 (2).
27. Winter, Chalie (2016). AQAP vs ISIS: Who was really behind the charlie Hebdo attacks? See on www.middleeasteye.net/columns/aqaq- vs-isis-692115745.