امکان‌سنجی و الزامات تعمیم‌پذیری پدیده مرز به فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

2 حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

دولت‌ها، فضای مجازی را پس از عرصه‌های سرزمینی سه­گانه، به‌عنوان قلمرو چهارم اعمال حاکمیت ملی به رسمیت شناخته‌اند، اما هنوز برخی از عناصر دولت – ملت‌ها در فضای مجازی، ازجمله مرزها ظهور و بروز قابل‌توجهی نداشته‌اند. هدف از پژوهش حاضر، امکان‌سنجی تعمیم پدیده مرز از فضای واقعی به فضای مجازی، ضرورت آن و ارائه یک تعریف از مرز سایبری است. سپس، الزامات تحقق مرزها در فضای مجازی از جمله شیوه­های مرزگذاری در فضای مجازی و امکان تحقق فنی مرز سایبری مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی – توصیفی و داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش، کیفی است که به روش کتابخانه‌ای، گردآوری و به شیوه­ی کیفی تحلیل‌شده است. یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد نه‌تنها وجود مرزها در فضای مجازی امکان‌پذیر است، بلکه با توجه به انواع تهدیدهای سخت و نرم در فضای مجازی، ضرورت آن‌ها نسبت به فضای واقعی دوچندان است. در اثر تحولات عصر فضای مجازی، معنای مرز و کارکردهای اصلی آن دچار تغییر و تحول نشده و صرفاً برخی شیوه‌های مرزگذاری و مرزبانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول شده است. بنابراین مرزهای فضای مجازی مشابه فضای واقعی، حدود قلمرو حاکمیت دولت-ملت‌ها را در فضایی دیجیتالی مشخص کرده و مطابق قواعد خاصی در مقابل تهدیدهای سخت و نرم فضای مجازی مانع ایجاد می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study and the Requirements for Generalizability of the Border Phenomenon to Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Sajad Khalili nezhad 1
  • Seyed Mohammad Mahdi Ghamami 2
1 Imam Sadiq University
2 Public and International Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Governments have recognized cyberspace, after the three domains of  their national territories,  as the fourth realm of their national sovereignty but some elements of nation-states including borders have not yet emerged in cyberspace. This study aims at examining the feasibility of generalizing the border phenomenon from real space to cyberspace and the necessity of this generalization, and providing a clear definition of cyber border. Then, the requirements for the realization of borders in cyberspace, including the methods of demarcation in this space and the feasibility of technical realization of cyber borders, are examined. In terms of its purpose, this study is an exploratory-descriptive research with qualitative data collected through library method and analyzed qualitatively. Findings show that not only is the existence of borders in cyberspace possible, but also due to the types of hard and soft threats in cyberspace, their necessity is double that of the real space. As a result of the remarkable developments of the cyberspace era, the real meaning and main functions of border have not changed while merely some methods of border demarcation and border guarding in information and communication technology have undergone some considerable changes. Accordingly, the borders of cyberspace like those of the real space have established the boundaries of the sovereignty of nation-states in digital space and, in accordance with certain rules, prevent the hard and soft threats of cyberspace.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The nation-state
  • border
  • cyberspace border
  • cyber sovereignty
  • national information network
آزادی، جواد (1397)، امنیت سایبری یا امنیت فضای مجازی، تأملات رشد، 1(1), 164 - 168.
بدیعی ازنداهی، مرجان; احمدی فیروزجائی، میثم; انصاری زاده، سلمان (1392)، تبیین مفهوم مرز در فضای سیاسی – مجازی ایران، فصلنامه جغرافیا، 36، 291 - 313.
جان‌پرور، محسن (1387). بررسی تحول مفهوم مرز در دوران معاصر، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)، جغرافیای سیاسی فضای مجازی. تهران: سمت.
حسنی، حسین (1398)، محلی سازی داده‌ها، تهران: پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی.
حیدری فر، محمدرئوف (1389)، بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز، فصلنامه ژئوپلیتیک، 6(2)، 125 - 152.
خلیلی، محسن (1390)، مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی، بی‌مرزی عقیدتی. راهبرد، 58، 7 - 45.
رحمتی راد، محمد حسین (1374)، مرزبانی، گذرنامه و اتباع بیگانه، تهران: معاونت آموزشی ناجا.
رضاپور، محمدمهدی (1398)، حکمرانی فضای مجازی در کشور چین، تهران: پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی.
رنجکش، محمدجواد; کشاورز، حمیدرضا (1392)، ساختار – کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده مرز. فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 5(4)، 69 - 87.
زرقانی، سیدهادی (1386)، مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
سلطانی نژاد، احمد؛ اسلامی، محسن؛ و راستگو، محمدزمان  (1395)، فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت در روابط بین‌الملل، جستارهای سیاسی معاصر، 7(1)، 85 - 114.
شیرزادی, رضا (1397)، سرزمین و مرز از دیدگاه ژئوپولیتیک، سیاست و حقوق بین‌الملل، علوم و فنون مرزی، 9(3)، 91 - 119.
صدوقی، مرادعلی (1386)، تکنولوژی اطلاعات و حاکمیت ملی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
عبادی نژاد، سیدعلی؛ نصرتی، حمیدرضا؛ و مستجابی، حمید (1392)، تأثیر جهانی‌شدن بر مرز در فضای سایبر، علوم و فنون مرزی، 53 - 72.
غمامی، سید محمدمهدی (1390)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
قاضی، سید ابوالفضل (1393)، بایسته‌‌های حقوق اساسی، تهران: سمت.
کبیری، ملیحه؛ جان‌پرور، محسن؛ زرقانی، سید هادی (1396)، تبیین و سطح بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها؛ با تاکید بر مرزهای خشکی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، 5(2)، 93 - 117.
گل محمدی، احمد (1383)، جهانی شدن و فرهنگ و هویت، تهران: نشر نی.
مجتهدزاده، پیروز (1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. تهران: سمت.
میرحیدر، دره (1385)، مبانی جغرافیای سیاسی. تهران: سمت.
Cairncross, Fransis (1997). The death of distance: How the communications revolution will change our lives? Harvard: Harvard school press.
Cassese, Antonio (1995). Self-determination of peoples: a legal reappraisal. Cambridge: Cambridge University Press.
Czosseck, Christian; Geers, Kenneth (2018). Borders in Cyberspace: Can Sovereignty Adapt to the Challenges of Cyber Security? In F. Hare, The Virtual Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare (pp. 49 - 74). Amesterdam: IOS press BV.
Demchak, Chris. C. (2018). Uncivil and Post-western Cyber Westphalia: Changing Interstate Power Relations of the Cybered Age. The Cyber Defense Review, 49 - 74.
Fang, Bixing (2018). Cyberspace Sovereignty; Reflections on Building a Community of Common Future in Cyberspace. Beijing: Springer Singapore.
Giles, Keir (2012). Russia's public stance on cyberspace issues, 4th international conference on cyber conflict. Tallinn: NATO CCD COE publication.
Godvin III, James; Kulpin, Andrey; Rauscher, Karl. Fredrick; Yaschenko, Valery (2014). The Russia-U.S. Bilateral on Cybersecurity: Critical Terminology Foundations 2. New York: EastWest Institute and the Information Security Institute of Moscow State University.
Karmer, Franklin (2009). Cyberpower and national security. Washingtoon D.C.: Center for Technology and National Security Policy.
Kearney, Michael (2004). The classifying and valuefltering missions of borders. Anthropological Theory, 4(2).
Lin, Herbert (2011). Responding to sub-threshold cyber intrusions: a fertile topic for research and discussion. Journal of International Affairs, 127 - 135.
Mayer, Marco (2014). How would you define Cyberspace? First Draft Pisa.
Osborn, Phillipe (2017). Cyber Border Security – Defining and Defending a National Cyber Border. Homeland Security Affairs.
Oxford Online Dictionary (2020, 11 4). Retrieved from lexico: https://www.lexico.com/definition/cyberspace
Racicot, Michael; Hayes, Mark S; Szibbo, Alec R; Trudel, Pierre (1998). The cyberspace is not a ‘no law land’a study of the issues of liability for content circulating on the internet. Computer Law & Security Review, 14(2), 96-106.
Schmitt, Michael N (2013). Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare. Cambridge: Cambridge University Press.
Stanbury, William Thomas;Vertinsky, Ilan. B. (1994). Information technologies and transnational interest groups: The challenge for diplomacy. Canadian Foreign Policy Journal, 2(3), 87 - 99.
Thornton, Sean M (1997). State Criminal Laws in Cyberspace: Reconciling Freedom for Users with Effective Law Enforcement. Richmond Journal of Law & Technology, 4(2), 5.
Tuukkanen, Topi (2018). Sovereignty in the cyber domain. The Fog of Cyber Defence, 37 - 45.
Ziolkowski, Katharina (2013). Peacetime regime for state activities in cyberspace. Tallinn: NATO CCD COE Publications