بازنمایی عوامل و مؤلفه‌های خلقیات ایرانی‌ها در میدان دانشگاه: (مطالعه موردی: دانشگاه کردستان و دانشگاه علامه طباطبایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

2 دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

چکیده

اخیرا خلقیات ایرانی به عنوان یکی از موانع توسعه مورد نظر جامعه­شناسان بوده است. هدف اصلی این تحقیق، شناخت ابعاد بنیادی خلقیات ایرانی در بستر دانشگاه بود. با استفاده از یک مطالعه پیمایشی و از از طریق روش نمونه­گیری در دسترس، تعداد 833 دانشجو و 266 آموزشگر دانشگاهی از دانشگاه­های علامه طباطبایی و کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شد که روایی محتوای آن توسط متخصصان رشته­های جامعه­شناسی و آموزش عالی و پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ در سطح 9/0 تأیید شد. داده­ها به‌وسیله آزمون­ تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه­های اصلی تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خلقیات دانشجویان ایرانی شامل؛ شش عامل بنیادی رفتار کلیشه­ای و توسل به نیرنگ در امور علمی، شخصیت چندوجهی و حسادت، خودکامگی و انتقادناپذیری در روابط بین فردی، تعصب، سوگیری و پیش­داوری در فعالیت‌های علمی، روحیه استثمارپذیری، خودشیفتگی و گرایش به کار فردی بود. همچنین خلقیات آموزشگران شامل؛ شش عامل منفعت‌طلبی و تجاوز به حقوق دیگران در انجام امور علمی، روحیه بهره­کشی و شخصیت چندوجهی، خودکامگی و متوقع بودن، سوگیری، پیش­داوری و تعارف در فعالیت‌های علمی، روحیه پرسشگری و سماجت علمی، خودشیفتگی و تمایل به کار فردی بود. در مجموع نتایج نشان داد که خلقیات آموزشگران و دانشجویان نمودی از خلقیات عمومی جامعه ایرانی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the Factors and Components of Iranian Ethics in the University Scope: (Case study: University of Kurdistan and University of Allameh)

نویسندگان [English]

  • sara maroofi 1
  • khalil gholami 2
  • kamal khaleghpanah 2
1 univercity of kurdestan.
2 univercity of kurdestan
چکیده [English]

Recently, Iranian temperament has been considered by sociologists as one of the obstacles to development. The main purpose of this study was to identify the basic dimensions of Iranian temperament in the university context. Using a survey study and through available sampling method, 833 students and 266 university teachers from Allameh Tabatabai and Kurdistan Universities were studied. A researcher-made questionnaire was used to collect data, the content validity of which was confirmed by experts in sociology and higher education and its reliability based on Cronbach's alpha at the level of 0.9. Data were analyzed by exploratory factor analysis using principal components method. The results showed that the moods of Iranian students include; The six basic factors of stereotypical behavior and resorting to deception in scientific matters were multifaceted personality and jealousy, authoritarianism and uncriticism in interpersonal relationships, prejudice, bias and prejudice in scientific activities, the spirit of exploitation, narcissism and inclination to work. Also the temperaments of the educators include; The six factors of self-interest and violation of the rights of others in doing scientific affairs were the spirit of exploitation and multifaceted personality, authoritarianism and expectation, bias, prejudice and compliments in scientific activities, the spirit of inquiry and scientific persistence, narcissism and desire for personal work. . Overall, the results showed that the temperament of teachers and students is a manifestation of the general temperament of Iranian society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Culture
  • Iranian Moods
  • Higher Education
  • Mem Theory
  • Academic Moods
اسماعیلی مهرا, حمید, بیگدلی, علی. ادریسی, مهری. (1396). بررسی اخلاق اجتماعی در ایران در سفرنامه هایاروپایی( سفرنامه های دوره صفویه و قاجار). فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،سال هشتم، شماره 29, 92-71.
انوری, حسن. (1382). بازهم درباره خلقیات ما ایرانیان. ماهنامه ره آورد گیل, 1-2.
بازرگان, مهدی. (1357). سازگاری ایرانی. تهران: پیام آزادی.
پولاک، ادوارد. (1368)، سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمه: کیکاوس جهانداری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
ترک زاده, جعفر؛ صباغیان, زهرا؛ یمنی دوزی سرخابی, محمد؛ دلاور, علی. (1387). ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آموزش عالی ایران,سال اول، شماره2, 22-43.
توفیق, ابراهیم؛ یوسفی, سیدمهدی؛ ترکمان, حسام؛  حیدری, آرش. (1398). برآمدن ژانر خلقیات در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
جمال زاده, محمدعلی. (1345). خلقیات ما ایرانیان. تهران: مجله مسائل ایران.
دوگوبینو, کنت. (1385). سه سال در ایران. تهران: انتشارات فرخی.
ذولفقارزاده, محمد مهدی؛ علی نقی, زارعی متین ، حسن. (1390). واکاوی نظری و گونه شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)., 45-97.
راولینسون, سر هنری. (1356). سفرنامه راولسون، ترجمه سکندر امان الهی بهاروند. تهران: موسسه انتشارات آگاه.
رفیع پور, فرامرز. (1381). رفیع پور, فرامرز (1381)، موانع رشد علمی ایران و راه حل‌های آن،تهران: شرکت سهامی انتشار. تهران: شرکت سهامی انتشار.
رهبانی, مرتضی. (1387). روحیه ایرانی روحیه شرقی. تهران: چاپ بخش.
زمانی, حکیم., قربانژاد, اقدس. (1385). بررسی مشکلات و موانع موجود در پژوهش. همایش منطقه ای بررسی مشکلات پژوهش و ارایه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت بهبود آن (ص. 1-5). قوچان: دانشگاه زاد قوچان.
زیباکلام, صادق. (1390). ما چگونه ما شدیم؟ ریشه یابی عقب ماندگی در ایران. تهران: روزنه.
زیگفرید, آندره. (1394). روح ملت ها، ترجمه: احمد آرام، تهران. تهران: سهامی انتشار.
سریع القلم, مقصود. (1390). عقلانیت و توسعه یافتگی ایران. تهران: نشر فروزان.
شیخ الاسلام, طاهره. (1395). در اسارت فرهنگ: در شناخت خلقیات ایران. دو ماهنامه چشم انداز ایران, 117.
عبدی, عباس؛ گودرزی, محسن. (1388). تحولات فرهنگی در ایران. تهران: علم.
علمداری, کاظم. (1388). چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟. تهران: توسعه.
غفاری, غلامرضا؛ جوادی یگانه, محمدرضا (1395). خلقیات منفی ایرانیان؛خصلت ملی یا وضعیت اجتماعی؟. تهران: شورای اجتماعی کشور و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ص261-322.
فاضلی, نعمت الله. (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا. مجله انسان شناسی, سال اول، شماره اول, 25-63.
فراستخواه, مقصود. (1388). (1388)، نظریه مم ها: کوششی برای توضیح رفتار و اخلاق ایرانیان. آیین, شماره 26 و27, 86-90.
فراستخواه, مقصود. (1397). ما ایرانیان ، زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقتیات ایرانی. تهران: نی.
فضل الهی, سیف الله؛ ملکی توانا, منصوره. (1390). راهکارهای برون رفت از موانع فرهنگی تولید علم در دانشگاه ها. ادیان. مذاهب و عرفان, 111-124.
فعلی, سعید؛ بیگلری, نگین؛ پزشکی راد, غلامرضا. (1391). نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی. پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی، دوره هجدهم، 133-151.
قانعی راد, محمد. (1383). توسعه ناموزون در آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی,شماره بیست و پنجم, 169-207.
کرباسیان, اکبر. (1380). تقابل خلقیات ایرانی با توسعه. تهران: نی.
کلانتری قزوینی, شکوفه؛ قورچیان, نادرقلی؛ آراسته, حمیدرضا؛  محمد داودی, اکبر. (1396). شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق دانشجویی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 241-264.
مجرب, محمدعلی. (1385). جایگاه پژوهش در ایران و دیگر کشورها. همایش منطقه ای بررسی مشکلات پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت بهبود آن. قوچان: دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
مردیها, مرتضی. (1398). ژانر خلقیات: نگاهی تحلیلی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, 1-22.
مشکور, محمدجواد. (1345). اخلاق ایرانیان در پیش از اسلام، بررسی های تاریخی1. بررسی های تاریخی, 1-22.
ملکم, جان (1380). تاریخ کامل ایران، ترجمهک میرزا اسماعیل حیرت،تهران: افسون
میرزایی, حسین، رحمانی, جبار. (1387). فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه های خارجی، علوم اجتماعی. تحقیقات فرهنگی ایران, 55-75.
نراقی, حسن. (1380). نقش ما در آینه: جامعه شناسی خودمانی. تهران: اختران.
نظری مقدم, جواد؛ احمدی, اصغر. (1397). تصویری از خلقیات اجتماعی ایران در بستر عزاداری های دینی بر اساس گزارش سفرنامه های خارجی. فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن, 35-37.
 
Boyd, Robert., & Richerson, Peter. (1985). Culture and the Evolutionary Process. Chicago: University of Chicago Press.
Cavalli-Sforza, Luigi luca, & Feldman, Marcus. (1981). Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton: Princeton University Press.
Craswell, John. (2012). Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Bosto: Pearson Education, Inc.
Garcia, Danilo., Clonniger, Kevin., Lester, Nigel., & Clonniger, Robert. (2017). The temperment and character inventory (TCI). Encyclopedia of personality and individual differences. Cham: Springer, 1-3.
Henrich, Joseph. (2015). The Secret of Our Success: How Culture is Driving Human Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Henrich, Joseph., Boyd, Robert., & Richerson, Peter. (2008, Joun 19). Five misunderstandings about cultural evolution. Human Nature. Retrieved from doi.org/10.1007/s12110-008-9037-1. Retrieved from Human Nature 19(2):119-137.: doi.org/10.1007/s12110-008-9037
Krejcie, Robert., & Morgan, Daryal. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lewens, Tim. (2007). Darwin. London: Routledge.
Lumsden, Charles., & Wilson, Edward. (1983). Mind and Culture: The Coevolutionary Process, Cambridge,Cambridge, MA: Harvard University Press. Mind and Culture, 427-443.
Putnam, Samuel., p., & Gartstein, Maria. A. (2017). Aggregate temperament scores from multiple countries: Associations with aggregate personality traits, cultural dimensions, and allelic