عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش، گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

4 استاد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه-ای ایران بود.روش پژوهش حاضر کاربردی از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقی توصیفی- پیمایشی بود جامعه آماری تمامی اعضای تیم ملی بانوان المپیک و پاراالمپیک و مدال-آوران بین‌المللی بودند که تعداد آنها برابر با 1274نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 100نفر انتخاب شدند که پس از عودت پرسشنامه ها تعداد 92 پرسشنامه کامل به دست آمدند و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته متناسب با اهداف تحقیق بود، در طراحی مدل و تعیین میزان تاثیرگذاری متغیرها از آزمون‌های تحلیل مسیر در نرم افزار آماری Lisrel نسخه 8.80 استفاده شد. نتایج نشان داد از دیدگاه ورزش حرفه‌ای بر مبنای دیدگاه مردانه و پدرسالاری تعریف شده است و نوع بازی برد و باخت در میدان‌های ورزشی برگرفته از خواسته‌های تبعیض آمیز جنسیتی است که نیروی بیشتر و قهرمانی و برد و باخت را مدنظر قرار دارد، ورزشکاران و مربیان متقاضی کسب مقام-های بالاتر و افزایش هویت ورزشی و تقویت آن، باید دیدگاه‌های مربوط به هویت جنسیتی و صفت‌های آن را در زنان و مردان ورزشکار تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Affecting Gender Inequalities in Iranian Professional Sports

نویسندگان [English]

  • bahar sharifi 1
  • bahram ghadimi 2
  • Shahla Hojjat 3
  • Mohammad Ali Aslankhani 4
  • Masoumeh Shojaei 5
1 PhD Student in Sports Sociology, Department of Sports Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology of Sport, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Sports Science, Faculty of Physical Education, Karaj Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran
4 Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Professional sports are among the areas in which the presence of men is dominant. This paper aims at examining the social factors affecting the gender inequalities in professional sports in Iran. The method of this study is applied in terms of purpose, quantitative in terms of nature, and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population was all members of the women's national team who were selected through purposive-snowball sampling method.The data collected through a research-made questionnaire were analyzed through Lisrel statistical software. The findings show that the process of socialization and the stabilization of gender stereotypes lead to feelings of gender inequality. One of the first issues related to the understanding of inequality with sports is the lack of media and paying little attention to the women athletes. From professional sports standpoint, they have been defined on the basis of the perspective of masculinity and patriarchy, and the type of win-lose game in sports fields is derived from the gender discriminatory demands that seek more strength, heroism, and win-lose. However, athletes and coaches who want to strengthen the sports identity and achieve higher status should reinforce their views on gender identity and its attributes in women and men athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Gender Inequalities
  • Social Factors
  • Iranian Professional Sports
Bukharaei, A. (2015) An Analysis of Socio-Cultural Factors Affecting Gender Inequality (Study of Married Women aged 20-49 in Isfahan), 4 (3); 82-59In Persian (
Bakhtiar, M. Akram R. (2012), A Study of the Status of Women in Islam and Christianity, Journal of Women and Culture, 3 (11); 73-61(In Persian (
Ebrahimi, Q. A. Askari, A. Niknejad, M. (2013) Sociological study of the factors affecting women's tendency to participate in sports as spectators, Journal of Sports Management and Motor Behavior, 6 (11); 68-73(In Persian (
Ehsani, M. Kashkar, S. (2011) Investigating the factors hindering women's participation in sports activities, Socio-psychological studies of women (Women's Studies, 5 (2); 113-134(In Persian (
Grossi, S. (2005). "The Effect of Stereotyped Beliefs on Gender Inequality in the Studied Family: Kerman City and surrounding Villages." MSc Finale of The Institute of Social and Economic Sciences, Alzahra University: 26-44. (In Persian (
Mehrizi, N. (2018). "Fertility and Gender Inequality in Family Time in Iran." MSc Thesis, University of Tehran. (In Persian (
Qaderi, H. (2016). "Political Thoughts in the Twentieth Century." Tehran, Samt Publications. (In Persian (
Quran, translated by Ayatollah Meshkini (2010), Al-Hadi Publications, Qom.
Reitzer, G. (2001). "Sociological Theories in Contemporary EraTranslated by Mohsen Salasi." Tehran Elmiani.
Shadloo, S. (2018). "The role of culture in balancing gender attitudes in social life to empower women, Proceedings of the Conference on Women's Empowerment." Tehran: Women's Participation Center: 85-115. (In Persian (
Shamsi, A., Hosseini, M. S. Rouhani, M (2016). "Explaining the role of socialization factors in the development of youth sports participation (Case Study: Isfahan City)." Sports Management Studies, Research Institute for Physical Education and Sport Sciences. (In Persian (
Wanneberg, P. L. (2013). "The sexualisation of sport : A gender analysis of Swedish elite sport from 1967 to the present day." European Journal of Women’s Studies 18: 265-278.
Zibaiinezhad, M. R. (2017). "Gender Identity and Roles." Office of Women's Studies and Research. (In Persian (