دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 41، بهمن 1400 
عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه‌ای ایران

صفحه 761-786

بهار شریفی؛ بهرام قدیمی؛ شهلا حجت؛ محمد علی اصلانخانی؛ معصومه شجاعی


باز اندیشی فرهنگ زیستن سالمندان در ایران

صفحه 893-932

زهره ذبیحی مداح؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علی پژهان