دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 40، آذر 1400 
بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

صفحه 487-524

علی احترامی؛ علی اصغر قاسمی؛ رضا سیمبر؛ حمید عباداللهی چنذانق


فراترکیب مدل های تعادل کار و زندگی

صفحه 595-622

صدیقه مقبلی مهنی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ البرز قیتانی


گونه‌شناسی رویارویی انواع خانواده‌های ایرانی با فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا

صفحه 623-655

خلیل نوروزی؛ احسان ملانوری شمسی؛ حامد ملانوری شمسی؛ ابوالفضل عبداللهی