طراحی و اعتبار یابی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (منابع انسانی)، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

5 استادیارگروه مدیریت، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر طراحی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی است. روش این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است، جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از طریق مرور نظام‌مند اسناد و کتب دینی و تاریخی انجام و با روش داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده‌های، 62 نفر از مدیران ارشد و میانی استانداری استان مازندران به شیوه نمونه‌گیری سرشماری گردآوری و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون شد. از تحلیل یافته‌های کیفی، مدل مفهومی در قالب 700 مفهوم اولیه، 59 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی طراحی شد. جهت اعتبار یابی کیفی و بررسی روایی مدل؛ از روش تأیید خبرگان منتخب با استفاده از روش نمونه‌گیری ترکیبی قضاوتی و گلوله برفی (11 تن) استفاده شد. یافته‌های بخش کمی بر اساس گزاره‌های حکمی به‌دست‌آمده، علاوه بر تأیید اعتبار مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری مدل پژوهش، تأثیر مثبت شرایط علّی (شایستگی‌های مدیران، وحدت جهت بین ارکان اصلی سازمان) بر پدیده حکمرانی خوب و تأثیر مثبت حکمرانی خوب بر راهبردها (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، منابع انسانی) مورد تأیید واقع شد. همچنین علاوه بر تأیید تأثیر مثبت شرایط زمینه‌ای (نظارت، فرهنگ‌سازی، پویایی مشورت و مدیریت دانش‌محور) و تأثیر منفی شرایط مداخله‌گر (فساد، خیانت و ناکارآمدی مدیران، تحمیل فشار بر مردم) بر راهبردها، تأثیر مثبت راهبردها بر نتایج حکمرانی خوب تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of an indigenous model of good governance based on religious teachings with a mixed approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Nabaviyan Hamzeh Kalaei 1
  • Mohammad Reza Bagherzadeh 2
  • Ahmad Jafari Kolarijani 3
  • Mojtaba Tabari 4
  • Mohammad saeed Bagherzadeh 5
1 PhD Student in Public Management (Human Resources), Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
5 Assistant Professor of Management, Behshahr Branch, Islamic Azad University, Behshahr, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to design an indigenous model of good governance based on religious teachings. The method of this study is mixed (qualitative-quantitative). Data collection in the qualitative part was done through systematic review of religious and historical documents and books and was analyzed by the data method of the foundation. 62 senior and middle managers of Mazandaran province were collected by census sampling method and tested by structural equation modeling method. From the analysis of qualitative findings, the conceptual model was designed in the form of 700 primary concepts, 59 sub-categories and 21 main categories. For qualitative validation and validation of the model; The method of confirmation of selected experts was used using the combined judgment and snowball sampling method (11 tons). Quantitative findings based on the obtained propositional propositions, in addition to confirming the validity of the measurement and structural models of the research model, the positive effect of causal conditions (competencies of managers, unity of direction between the main elements of the organization) on the phenomenon of good governance and positive effect Good governance over strategies (economic, political, cultural, human resources) was endorsed. Also, in addition to confirming the positive effect of contextual conditions (monitoring, culture building, consulting dynamics and knowledge-based management) and the negative effect of intervening conditions (corruption, betrayal and inefficiency of managers, putting pressure on people) on strategies, positive effect Strategies were approved on the results of good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Good Governance"
  • "Religious Teachings"
  • "Foundation Data Theory"
  • "Mixed Approach"