دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 42، اردیبهشت 1401 
طراحی و اعتبار یابی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی با رویکرد آمیخته

صفحه 81-113

10.22034/scs.2022.144326

سید محمدرضا نبویان ‌حمزه‌کلایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید احمد جعفری کلاریجانی؛ مجتبی طبری؛ محمد سعید باقرزاده


نقش محوری استحیاء در راهبردهای فرهنگی جامعه

صفحه 236-263

10.22034/scs.2022.148763

محیا حکاکان؛ نفیسه فیاض بخش؛ عصمت سوادی؛ محمد رضا شاهرودی