دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 44، آذر 1401 
ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران

صفحه 255-281

10.22034/scs.2022.154438

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران