عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

نشاط اجتماعی یکی از مسائل مهم جامعه امروزی بوده و بخشی از مسائل اجتماعی-فرهنگی (آسیب‌ها) وابسته به میزان نشاط اجتماعی است. این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی به روش فراتحلیل دربازه زمانی 1386 الی 1401 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمی)، ابزار آن پرسشنامه معکوس، آماره تحلیل کوهن و فیشر؛ روش نمونه‌گیری تعمدی-غیراحتمالی، از جامعه آماری 55 پژوهش، 43 سند به‌عنوان حجم نمونه با رعایت ملاک ورود (اعتبار و روایی) انتخاب‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، شبکه‌های خویشاوندی و تعاملات اجتماعی، بی‌تفاوتی اجتماعی)؛ سبک زندگی (سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی دینی، سبک فراغتی سالم و سبک زندگی مصرفی)؛ سرمایه فرهنگی (نهادینه‌شده و تجسم‌یافته)؛ عوامل رسانه‌ای (شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های داخلی و رسانه‌های محلی)؛ عوامل اجتماعی (محرومیت نسبی، ناکامی اجتماعی، بی‌سازمانی اجتماعی و آنمی اجتماعی، احساس بی‌عدالتی)؛ عوامل روانی (عزت‌نفس، رضایت از زندگی، شخصیت بهنجار و احساس هویت) و عوامل زمینه‌ای (طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن و درآمد) میزان نشاط اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting social vitality: Meta-analysis of researches

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Tahereh Jahanparvar 2
1 Faculty member and Assistant Professor, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
2 Cultural Sociology Faculty of Social Sciences, Communication & Media Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

Social vitality is one of the important issues of today's society and a part of socio-cultural issues (damages) is dependent on the level of social vitality. This issue is influenced by various social, economic, cultural and psychological factors. The main goal of the research is to study the factors affecting social vitality through meta-analysis in the period from 2007-2020. The research method is meta-analysis (quantitative), its tools are reverse questionnaire, Cohen and Fisher analysis statistics; Purposive-non-probability sampling method, from the statistical population of 55 researches, 43 documents were selected as the sample size by observing the inclusion criteria (validity and validity). The results show that between social capital (social trust, social cohesion, social participation, social acceptability, kinship networks and social interactions, social indifference); lifestyle (sports lifestyle, religious lifestyle, healthy leisure lifestyle and consumption lifestyle); cultural capital (institutionalized and embodied); media agents (social networks, internal media and local media); Social factors (relative deprivation, social failure, social disorganization and social anemia, feeling of injustice); There is a significant relationship between psychological factors (self-esteem, life satisfaction, normal personality and sense of identity) and background factors (social class, education level, age and income).

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • social capital
  • cultural capital
  • social vitality
فهرست منابع
آرگایل، مایکل (1388). روانشناسی شادی. ترجمه مسعود نشاط دوست، تهران: انتشارات اصفهان.
آل یاسین، م. (1380). شادی و نشاط در محیط مدرسه. تربیت، (1).
ابراهیم‌زاده، بیت‌اله؛ آرام، هاشم و پناهی، بهنام (1389). بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پارس‌آباد مغان. مجله جامعهشناسی معاصر، سال دوم، (4)، 121-144.
افشانی، سید علیرضا (1392). بررسی میزان نشاط اجتماعی در بین جوانان یزدی و عوامل مرتبط با آن. مجله تحلیل اجتماعی، (4)، 1-27.
اکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید؛ خوشفر، غلامرضا و جانعلی‌زاده چوب‌دستی، حیدر (1392). بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان. جامعهشناسی کاربردی، 24(1)، 67-88.
الماسی، مسعود (1395). عوامل مرتبط بااحساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام. فصلنامه نسیم تندرستی، 5(1)، 10-18.
الماسی، مسعود؛ محمودیانی، سراج‌الدین و جعفری، مرتضی (1393). عوامل مرتبط بااحساس شادکامی سالمندان. نشریه پرستاری ایران، 27(92)، 23-32.
امیرمظاهری، امیرمسعود و فخاریان، منا (1395). نقش سرمایه اجتماعی در شادی جوانان (موردمطالعه: دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز). مطالعات جامعهشناسی، سال نهم، (33)، 7-24.
انصاری، ابراهیم؛ غضنفری، احمد؛ فرهمندیان، مینا و مکوندی، آزیتا (1392). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی واحد شوشتر، سال هفتم، (20)، 169-196.
ایسپا (1399). گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا (مطالعه کشوری)، موج سوم، تهران: دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
بخارایی، احمد؛ طالبی، محمدعلی و محتشم، صدرالله (1395). مطالعه میزان نشاط اجتماعی در شهر بوشهر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مؤلفه‌های موردبررسی اعتماد اجتماعی و دینداری. مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال سیزدهم، (48)، 17-36.
بختیار نصرآبادی، حسنعلی و پهلوان‌صادق، اعظم (1391). تأثیر سطح تحصیلات آموزش برنامه شادی فوردایس بر افزایش نشاط. مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(15)، 21-40.
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنتهای مدنی: تجربه ایتالیا و درسهای برای کشورهای در حال گذار، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه اسلام.
تمیزی‌فر، ریحانه و عزیزی‌مهر، خیام (1394). بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی اصفهان. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال دوم، (6)، 209-231.
جعفروند، فرشاد و فتحی، سروش (1394). تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در زندگی دانشجویی (موردمطالعه: دانشجویان واحد علوم تحقیقات تهران). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، (3)، 81-95.
حاجی‌زاده میمندی، مسعود و ترکان، رحمت‌الله (1394). بررسی میزان و عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با نشاط اجتماعی. مطالعات جامعهشناختی شهری، سال پنجم، (16)، 59-86.
 حدادپور، عباس؛ آقابابایی، محمد؛ ماهیان، ابراهیم؛ گودرزی، آسیه و حدادپور، آصفه (1398). تأثیر آلودگی بصری شهری بر نشاط اجتماعی و سرزندگی مردم شهرستان نطنز در سال 1397. معماری شناسی، تابستان، (11)، 7-11.
حسابی، حدیث؛ خرسندی، مرتضی؛ عباسی‌نژاد، حسین و دهقان شورکند، خست (1397). اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 12(2)، 49-72.
حسینی‌زاده، س. س. (1400). وضعیت نشاط اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مرکز رصد فرهنگی کشور.
حقیقتیان، منصور (1394). عوامل اجتماعی مؤثر بر شادمانی اجتماعی معلمان شهر اصفهان. فصلنامه راهبرد اجتماعی ـ فرهنگی، سال چهارم، (16)، 239-256.
خادمیان، طلیعه و فرجی، طوبی (1391). عوامل اجتماعی مؤثر در نشاط اجتماعی جوانان. مطالعات جامعهشناختی ایران، 2(5)، 19-38.
خوش‌فر، غلامرضا؛ جانعلی‌زاده، حیدر؛ اکبرزاده، فاطمه و دهقانی، حمید (1392). بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، (51)، 283-314.
دهخدا، علی‌اکبر (1390). لغتنامه، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
ذهبی، عاطفه (1394). بررسی تأثیر رابطه میان دینداری و سرمایه اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی در میان گردشگران مذهبی ایرانی (موردمطالعه شهر مشهد). دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، سال هفتم، (14)، 77-91.
رادان، فاطمه (1395). مقایسه میزان نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر ساوه بر اساس برخی از متغیرهای اجتماعی. مجله مدیریت فرهنگی، سال دهم، (31)، 1-14.
رادان، فاطمه (1398). پیش‌بینی نشاط اجتماعی بر اساس سرمایه اجتماعی دانشجویان زن. مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(2)، 219-236.
ربانی، رسول؛ کریمی‌زاده اردکانی، سمیه؛ نظری، جواد و رضایی امینلویی، حسین (1388). تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری، کرد و لر). فصلنامه جامعهشناسی، سال اول، (4)، 95-115.
رحیمی یگانه، زهرا (1386). خانواده شاد و بانشاط، خانواده موفق. تهران: سازمان ملی جوانان.
رضادوست، کریم؛ فاضلی، عبدالله و مقتدایی، فاطمه (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان. فصلنامه توسعه اجتماعی، 8(4)، 29-46.
ریتزر، جورج (1390). نظریه جامعهشناسی معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: سمت.
زارع شاه‌آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت‌اله و حیدری، محمود (1391). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت. جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و سوم، (48)، 165-188.
زکی، محمدعلی (1399). فراترکیب پژوهش نشاط اجتماعی در ایران: ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه (بررسی کلیه مقالات 20 ساله علمی پژوهشی سال‌های 98-1378). مجله مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، سال سوم، (3)، 1-23.
سرخوش، سعداله (1394). حضور افراد در هیئت‌های مذهبی و نشاط اجتماعی (مطالعه موردی شهر همدان در سال 1393). دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال پنجم، (12)، 99-110.
سعادتی، م. (1389). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، همسر آزاری و سلامت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز. (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، تبریز، ایران.
سلامتی، رقیه و ابراهیم‌پور، داود (1395). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان 18-12 سال مقیم مراکز تحت حضانت. مطالعات جامعهشناسی، سال هشتم، (32)، 73-96.
شریف‌زاده، حکیمه‌السادات؛ میرمحمدتبار، سید احمد و عدلی پور، صمد (1396). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران. نشریه راهبرد فرهنگ، 10(17)، 159-180.
طالب‌زاده شوشتری، لیلا و مزگی نژاد، سمیه (1400). بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: شهر بیرجند). مجله مطالعات فرهنگی خراسان، 16(1)، 33-60.
عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ کوهی، کمال و علی‌پور، پروین (1391). انواع سرمایه‌ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان (دانشجویان دانشگاه تبریز). فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، (51)، 215-244.
عباس‌زاده، محمد؛ قاسم‌زاده، داود و صالح، نوشین (1395). بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیر حاشیه‌نشینان (موردمطالعه: شهر تبریز). فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، (29)، 157-184.
عنبری، موسی (1392). ستایش شادمانه: الگوی مؤثر شادزیستی مردمی در ایران. مجله انسانشناسی، سال یازدهم، (18)، 101-129.
 فرزعلیان، الهه؛ گنجی، محمد و نیازی، محسن (1398). بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرایش شهروندان به سبک زندگی نشاط محور.  فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، سال هشتم، (2)، 379-410.
فوکویاما، فرانسیس (1384). سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
فیلد، جان (1385). سرمایه اجتماعی. ترجمه جلال متقی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
کارگر، سعید؛ ایمان، محمدتقی و عباسی شوازی، محمدتقی (1396). تبیین جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و شادمانی اجتماعی (موردمطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم). فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال یازدهم، (2)، پیاپی (37)، 129-164.
کاظمیان‌پور، زهره و شهریاری، ابوالقاسم (1395). تأثیر فرهنگ بر متغیرهای اجتماعی، مقایسه مفهوم شادمانی در شهر تهران و روستای ارزنه. فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال دوازدهم، (33)، 73-99.
کشاورز، امیر و وفاییان، محبوبه (1386). بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان شادکامی. روانشناسی کاربردی، 2(5)، 51-62.
کلانتری، عبدالحسین؛ کشاورز، امراله و مؤمنی، حسن (1397). رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهر دهلران. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال سوم، (10)، 72-41
گلابی، فاطمه و اخشی، نازیلا (1391). مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی. جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و ششم، (3)، پیاپی (59)، 139-160.
گلزاری، م. (1387). روان‌شناسی مثبت‌گرا، رویکرد هزاره سوم. ماهنامه حدیث زندگی، سال 8، 2(41).
محمدی‌راد، م. (1391). بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهرهوری نیروی کار. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی). دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
مظاهری، ن. (1386). بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبکهای مقابلهای و شادکامی دانش آموزان دوره پیشدانشگاهی منطقه 9 تهران. (رساله کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیه)، تهران، ایران
نبوی، عبدالحسین؛ رضادوست، کریم و صالحی، نجمه (1394). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (موردمطالعه: دانش آموزان 18-16 ساله شهر اهواز). جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و ششم، (3)، پیاپی (59)، 1-22.
نصرتی‌نژاد، فرهاد؛ سخایی، ایوب و شریفی، حجت (1394). مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان میزان شادکامی آنان. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، 4(2)، 143-167.
هزارجریبی، جعفر و آستین افشان، پروانه (1388). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان اصفهان). جامعهشناسی کاربردی، سال بیستم، 20(1)، 119-146.
هزارجریبی، جعفر و مرادی، سجاد (1393). نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه طباطبایی). فصلنامه مطالعات ملی، سال پانزدهم، (60)، 3-26.
 
Argyle, M. & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts, personality and Individual Difference. to evaluative threat. Journal of Personality and Social Psychology, (56),  257-266.
Diener & N. Schwarz (2004). Understanding Quality of life. Russell sage, pp. 230-243. Economica, 65(257), 1-15.
Carr, A. (2004). Positive Psychology, Hove and New York: Brunner-Routledge, China. Social Science & Medicine, (64), 35-49
Christoph, Bernhard (2010). "The Relation Between Life Satisfaction and the Material Situation: A Re-Evaluation Using Alternative Measures. Social Indicators Research, 98(3): 475-499.
Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model.
Diener & N. Schwarz (2004). Understanding Quality of life. Russell sage,  230-243. Economica, 65(257), 1-15.
Furnham, A. & Cheng, H. (1999). "Personality as Predictor of Mental Health and Happiness in the East & West". Personality and Individual Differences, 27(3), 395-403.
Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin & Shun Wang (2022). World Happiness Report, http://worldhappiness.report/
Lopez, S. J. (2009). Encyclopedia of positive psychology, Wiley-Blackwell Publication. ISBN 978-1-4051-6125-1
Seligman and Danner, E. M. (2002). "Very Happy People". Psychological Science (13), 4-81.
Seligman E. p. (2003). Happiness: The three traditional theories social Behavior. (32), 80-99.
Street H. Nathan P., Durkin K., Morling J., Dzahari MA., Carson J., et al. (2004). Understa
فهرست منابع
آرگایل، مایکل (1388). روانشناسی شادی. ترجمه مسعود نشاط دوست، تهران: انتشارات اصفهان.
آل یاسین، م. (1380). شادی و نشاط در محیط مدرسه. تربیت، (1).
ابراهیم‌زاده، بیت‌اله؛ آرام، هاشم و پناهی، بهنام (1389). بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پارس‌آباد مغان. مجله جامعهشناسی معاصر، سال دوم، (4)، 121-144.
افشانی، سید علیرضا (1392). بررسی میزان نشاط اجتماعی در بین جوانان یزدی و عوامل مرتبط با آن. مجله تحلیل اجتماعی، (4)، 1-27.
اکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید؛ خوشفر، غلامرضا و جانعلی‌زاده چوب‌دستی، حیدر (1392). بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان. جامعهشناسی کاربردی، 24(1)، 67-88.
الماسی، مسعود (1395). عوامل مرتبط بااحساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام. فصلنامه نسیم تندرستی، 5(1)، 10-18.
الماسی، مسعود؛ محمودیانی، سراج‌الدین و جعفری، مرتضی (1393). عوامل مرتبط بااحساس شادکامی سالمندان. نشریه پرستاری ایران، 27(92)، 23-32.
امیرمظاهری، امیرمسعود و فخاریان، منا (1395). نقش سرمایه اجتماعی در شادی جوانان (موردمطالعه: دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز). مطالعات جامعهشناسی، سال نهم، (33)، 7-24.
انصاری، ابراهیم؛ غضنفری، احمد؛ فرهمندیان، مینا و مکوندی، آزیتا (1392). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی واحد شوشتر، سال هفتم، (20)، 169-196.
ایسپا (1399). گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا (مطالعه کشوری)، موج سوم، تهران: دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
بخارایی، احمد؛ طالبی، محمدعلی و محتشم، صدرالله (1395). مطالعه میزان نشاط اجتماعی در شهر بوشهر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مؤلفه‌های موردبررسی اعتماد اجتماعی و دینداری. مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال سیزدهم، (48)، 17-36.
بختیار نصرآبادی، حسنعلی و پهلوان‌صادق، اعظم (1391). تأثیر سطح تحصیلات آموزش برنامه شادی فوردایس بر افزایش نشاط. مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(15)، 21-40.
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنتهای مدنی: تجربه ایتالیا و درسهای برای کشورهای در حال گذار، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه اسلام.
تمیزی‌فر، ریحانه و عزیزی‌مهر، خیام (1394). بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی اصفهان. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال دوم، (6)، 209-231.
جعفروند، فرشاد و فتحی، سروش (1394). تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در زندگی دانشجویی (موردمطالعه: دانشجویان واحد علوم تحقیقات تهران). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، (3)، 81-95.
حاجی‌زاده میمندی، مسعود و ترکان، رحمت‌الله (1394). بررسی میزان و عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با نشاط اجتماعی. مطالعات جامعهشناختی شهری، سال پنجم، (16)، 59-86.
 حدادپور، عباس؛ آقابابایی، محمد؛ ماهیان، ابراهیم؛ گودرزی، آسیه و حدادپور، آصفه (1398). تأثیر آلودگی بصری شهری بر نشاط اجتماعی و سرزندگی مردم شهرستان نطنز در سال 1397. معماری شناسی، تابستان، (11)، 7-11.
حسابی، حدیث؛ خرسندی، مرتضی؛ عباسی‌نژاد، حسین و دهقان شورکند، خست (1397). اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 12(2)، 49-72.
حسینی‌زاده، س. س. (1400). وضعیت نشاط اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مرکز رصد فرهنگی کشور.
حقیقتیان، منصور (1394). عوامل اجتماعی مؤثر بر شادمانی اجتماعی معلمان شهر اصفهان. فصلنامه راهبرد اجتماعی ـ فرهنگی، سال چهارم، (16)، 239-256.
خادمیان، طلیعه و فرجی، طوبی (1391). عوامل اجتماعی مؤثر در نشاط اجتماعی جوانان. مطالعات جامعهشناختی ایران، 2(5)، 19-38.
خوش‌فر، غلامرضا؛ جانعلی‌زاده، حیدر؛ اکبرزاده، فاطمه و دهقانی، حمید (1392). بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، (51)، 283-314.
دهخدا، علی‌اکبر (1390). لغتنامه، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
ذهبی، عاطفه (1394). بررسی تأثیر رابطه میان دینداری و سرمایه اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی در میان گردشگران مذهبی ایرانی (موردمطالعه شهر مشهد). دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، سال هفتم، (14)، 77-91.
رادان، فاطمه (1395). مقایسه میزان نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر ساوه بر اساس برخی از متغیرهای اجتماعی. مجله مدیریت فرهنگی، سال دهم، (31)، 1-14.
رادان، فاطمه (1398). پیش‌بینی نشاط اجتماعی بر اساس سرمایه اجتماعی دانشجویان زن. مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(2)، 219-236.
ربانی، رسول؛ کریمی‌زاده اردکانی، سمیه؛ نظری، جواد و رضایی امینلویی، حسین (1388). تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری، کرد و لر). فصلنامه جامعهشناسی، سال اول، (4)، 95-115.
رحیمی یگانه، زهرا (1386). خانواده شاد و بانشاط، خانواده موفق. تهران: سازمان ملی جوانان.
رضادوست، کریم؛ فاضلی، عبدالله و مقتدایی، فاطمه (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان. فصلنامه توسعه اجتماعی، 8(4)، 29-46.
ریتزر، جورج (1390). نظریه جامعهشناسی معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: سمت.
زارع شاه‌آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت‌اله و حیدری، محمود (1391). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت. جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و سوم، (48)، 165-188.
زکی، محمدعلی (1399). فراترکیب پژوهش نشاط اجتماعی در ایران: ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه (بررسی کلیه مقالات 20 ساله علمی پژوهشی سال‌های 98-1378). مجله مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، سال سوم، (3)، 1-23.
سرخوش، سعداله (1394). حضور افراد در هیئت‌های مذهبی و نشاط اجتماعی (مطالعه موردی شهر همدان در سال 1393). دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال پنجم، (12)، 99-110.
سعادتی، م. (1389). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، همسر آزاری و سلامت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز. (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، تبریز، ایران.
سلامتی، رقیه و ابراهیم‌پور، داود (1395). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان 18-12 سال مقیم مراکز تحت حضانت. مطالعات جامعهشناسی، سال هشتم، (32)، 73-96.
شریف‌زاده، حکیمه‌السادات؛ میرمحمدتبار، سید احمد و عدلی پور، صمد (1396). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران. نشریه راهبرد فرهنگ، 10(17)، 159-180.
طالب‌زاده شوشتری، لیلا و مزگی نژاد، سمیه (1400). بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: شهر بیرجند). مجله مطالعات فرهنگی خراسان، 16(1)، 33-60.
عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ کوهی، کمال و علی‌پور، پروین (1391). انواع سرمایه‌ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان (دانشجویان دانشگاه تبریز). فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، (51)، 215-244.
عباس‌زاده، محمد؛ قاسم‌زاده، داود و صالح، نوشین (1395). بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیر حاشیه‌نشینان (موردمطالعه: شهر تبریز). فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، (29)، 157-184.
عنبری، موسی (1392). ستایش شادمانه: الگوی مؤثر شادزیستی مردمی در ایران. مجله انسانشناسی، سال یازدهم، (18)، 101-129.
 فرزعلیان، الهه؛ گنجی، محمد و نیازی، محسن (1398). بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرایش شهروندان به سبک زندگی نشاط محور.  فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، سال هشتم، (2)، 379-410.
فوکویاما، فرانسیس (1384). سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
فیلد، جان (1385). سرمایه اجتماعی. ترجمه جلال متقی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
کارگر، سعید؛ ایمان، محمدتقی و عباسی شوازی، محمدتقی (1396). تبیین جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و شادمانی اجتماعی (موردمطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم). فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال یازدهم، (2)، پیاپی (37)، 129-164.
کاظمیان‌پور، زهره و شهریاری، ابوالقاسم (1395). تأثیر فرهنگ بر متغیرهای اجتماعی، مقایسه مفهوم شادمانی در شهر تهران و روستای ارزنه. فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال دوازدهم، (33)، 73-99.
کشاورز، امیر و وفاییان، محبوبه (1386). بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان شادکامی. روانشناسی کاربردی، 2(5)، 51-62.
کلانتری، عبدالحسین؛ کشاورز، امراله و مؤمنی، حسن (1397). رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهر دهلران. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال سوم، (10)، 72-41
گلابی، فاطمه و اخشی، نازیلا (1391). مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی. جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و ششم، (3)، پیاپی (59)، 139-160.
گلزاری، م. (1387). روان‌شناسی مثبت‌گرا، رویکرد هزاره سوم. ماهنامه حدیث زندگی، سال 8، 2(41).
محمدی‌راد، م. (1391). بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهرهوری نیروی کار. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی). دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
مظاهری، ن. (1386). بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبکهای مقابلهای و شادکامی دانش آموزان دوره پیشدانشگاهی منطقه 9 تهران. (رساله کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیه)، تهران، ایران
نبوی، عبدالحسین؛ رضادوست، کریم و صالحی، نجمه (1394). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (موردمطالعه: دانش آموزان 18-16 ساله شهر اهواز). جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و ششم، (3)، پیاپی (59)، 1-22.
نصرتی‌نژاد، فرهاد؛ سخایی، ایوب و شریفی، حجت (1394). مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان میزان شادکامی آنان. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، 4(2)، 143-167.
هزارجریبی، جعفر و آستین افشان، پروانه (1388). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان اصفهان). جامعهشناسی کاربردی، سال بیستم، 20(1)، 119-146.
هزارجریبی، جعفر و مرادی، سجاد (1393). نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه طباطبایی). فصلنامه مطالعات ملی، سال پانزدهم، (60)، 3-26.
 
Argyle, M. & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts, personality and Individual Difference. to evaluative threat. Journal of Personality and Social Psychology, (56),  257-266.
Diener & N. Schwarz (2004). Understanding Quality of life. Russell sage, pp. 230-243. Economica, 65(257), 1-15.
Carr, A. (2004). Positive Psychology, Hove and New York: Brunner-Routledge, China. Social Science & Medicine, (64), 35-49
Christoph, Bernhard (2010). "The Relation Between Life Satisfaction and the Material Situation: A Re-Evaluation Using Alternative Measures. Social Indicators Research, 98(3): 475-499.
Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model.
Diener & N. Schwarz (2004). Understanding Quality of life. Russell sage,  230-243. Economica, 65(257), 1-15.
Furnham, A. & Cheng, H. (1999). "Personality as Predictor of Mental Health and Happiness in the East & West". Personality and Individual Differences, 27(3), 395-403.
Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin & Shun Wang (2022). World Happiness Report, http://worldhappiness.report/
Lopez, S. J. (2009). Encyclopedia of positive psychology, Wiley-Blackwell Publication. ISBN 978-1-4051-6125-1
Seligman and Danner, E. M. (2002). "Very Happy People". Psychological Science (13), 4-81.
Seligman E. p. (2003). Happiness: The three traditional theories social Behavior. (32), 80-99.
Street H. Nathan P., Durkin K., Morling J., Dzahari MA., Carson J., et al. (2004). Understanding the relationships between wellbeing, goal-setting and depression in children. Aust N Z J Psychiatry, 38(3), 155.
nding the relationships between wellbeing, goal-setting and depression in children. Aust N Z J Psychiatry, 38(3), 155.