عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

نشاط اجتماعی یکی از مسائل مهم جامعه امروزی بوده و بخشی از مسائل اجتماعی-فرهنگی (آسیب‌ها) وابسته به میزان نشاط اجتماعی است. این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی به روش فراتحلیل دربازه زمانی 1386 الی 1401 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمی)، ابزار آن پرسشنامه معکوس، آماره تحلیل کوهن و فیشر؛ روش نمونه‌گیری تعمدی-غیراحتمالی، از جامعه آماری 55 پژوهش، 43 سند به‌عنوان حجم نمونه با رعایت ملاک ورود (اعتبار و روایی) انتخاب‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، شبکه‌های خویشاوندی و تعاملات اجتماعی، بی‌تفاوتی اجتماعی)؛ سبک زندگی (سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی دینی، سبک فراغتی سالم و سبک زندگی مصرفی)؛ سرمایه فرهنگی (نهادینه‌شده و تجسم‌یافته)؛ عوامل رسانه‌ای (شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های داخلی و رسانه‌های محلی)؛ عوامل اجتماعی (محرومیت نسبی، ناکامی اجتماعی، بی‌سازمانی اجتماعی و آنمی اجتماعی، احساس بی‌عدالتی)؛ عوامل روانی (عزت‌نفس، رضایت از زندگی، شخصیت بهنجار و احساس هویت) و عوامل زمینه‌ای (طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن و درآمد) میزان نشاط اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting social vitality: Meta-analysis of researches

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Tahereh Jahanparvar 2
1 Faculty member and Assistant Professor, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
2 Cultural Sociology Faculty of Social Sciences, Communication & Media Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

Social vitality is one of the important issues of today's society and a part of socio-cultural issues (damages) is dependent on the level of social vitality. This issue is influenced by various social, economic, cultural and psychological factors. The main goal of the research is to study the factors affecting social vitality through meta-analysis in the period from 2007-2020. The research method is meta-analysis (quantitative), its tools are reverse questionnaire, Cohen and Fisher analysis statistics; Purposive-non-probability sampling method, from the statistical population of 55 researches, 43 documents were selected as the sample size by observing the inclusion criteria (validity and validity). The results show that between social capital (social trust, social cohesion, social participation, social acceptability, kinship networks and social interactions, social indifference); lifestyle (sports lifestyle, religious lifestyle, healthy leisure lifestyle and consumption lifestyle); cultural capital (institutionalized and embodied); media agents (social networks, internal media and local media); Social factors (relative deprivation, social failure, social disorganization and social anemia, feeling of injustice); There is a significant relationship between psychological factors (self-esteem, life satisfaction, normal personality and sense of identity) and background factors (social class, education level, age and income).

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • social capital
  • cultural capital
  • social vitality
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 شهریور 1401