دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 46، اردیبهشت 1402، صفحه 1-371 
تصویر ذهنی مسلمانان بوسنی وهرزگوین از مذهب تشیع

صفحه 229-254

10.22034/scs.2022.157989

نعمت اله کرم اللهی؛ آرمینا رضوانی؛ سلمان رضوانی