تجارب معلمان از چالش‌های برنامه‌های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهسد مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر توصیف تجارب زیسته معلمان از چالش‌های برنامه‌های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی بود. در این پژوهش، روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده گردید. به‌منظور احصای تجارب، 24 نفر از معلمان با سابقه مدارس با روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته گردآوری و با روش هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل شد. پس از بررسی معتبر بودن داده‌ها توسط مشارکت‌کنندگان، کدهای به‌دست آمده در قالب 4 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی تلخیص شدند. یافته‌ها نشان داد که چالش علمی-آموزشی با مضامین فرعی (عدم ایجاد انگیزش، عدم ایجاد عدالت، عدم تربیت روانی و عدم توجه به مهارت)؛ چالش فرهنگی با مضامین فرعی (عدم تقویت غرور ملی و نهادینه کردن فرهنگ غربی)، چالش اخلاقی-اعتقادی با مضامین فرعی (فراموشی اعتقادات و هدایت نامناسب) و ناهنجاری اجتماعی با مضامین فرعی (تضعیف بنیان خانواده، عدم توجه به گسترش نظم و عدم توجه به سلامت) مهم‌ترین مضامین اصلی و فرعی در تجارب معلمان است. درنتیجه برنامه‌های تلوزیون در قالب برنامه درسی پنهان می‌تواند اهداف علمی، فرهنگی، اخلاقی-اعتقادی و اجتماعی نظام آموزشی را با چالش روبه‌رو کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers’ Experiences of the Challenges of Television Programs as a Hidden Curriculum in Achieving the Educational objectives of the Educational System

نویسندگان [English]

 • Behboud Yarigholi 1
 • mahdi Akrami 2
 • isa barghi 3
 • Parvin Bahari 2
1 Azarbaijan Shahid Madani University
2 Azarbaijan Shahid Madani University
3 azarbaijan Shahid Madani university
چکیده [English]

The purpose of this study was to describe the life experiences teachers of challenges television programs as a hidden curriculum in achieving the educational objectives, of the educational system. In this research, a qualitative method of Phenomenology type was used. In order to gain experiences 24 people from teachers with schools’ experience were selected by purposive sampling method until reaching theoretical saturation. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed by using of Colaizzi method. After reviewing the validity of the data by the participants, obtained codes, were summarized in the form of 4 basic concepts and 11 sub-concepts. The findings showed Scientific-educational challenge with sub-concepts (Lack of motivation, Lack of justice, Lack of psychological training and Lack of attention to skills); Cultural Challenge with sub-concepts (Lack of strengthening national pride and Institutionalizing western culture); Ethical-doctrinal challenge with sub-concepts (Forgetting beliefs and improper guidance) and Social anomalies with sub-concepts (Weakening of the family foundation, Lack of attention to the expansion of order and Lack of attention to health) it is the most important basic and secondary concepts’ in teachers’ experiences. As result television programs in the form of hidden curriculum can challenge the scientific, cultural, moral-doctrinal, and social objectives of the education system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Challenges of TV programs
 • Hidden curriculum
 • Educational objectives
 • Educational system
 • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401