بررسی شأنیت اجتماعی در تفکیک مکاتب توسعه و تطبیق با سیاست‌های کلی برنامه‌های شش‌گانه توسعه ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

برنامه‌های توسعه محور ریل‌گذاری مسیر حرکت کشورها است. این برنامه‌ها در حکم پیش‌نیاز شکل‌گیری پارادایم دولت و جامعه قوی دانسته می‌شود. توجه به مبانی برنامه‌های توسعه، ضرورتی برای نهاد علم و سیاست است. نظریات مختلف توسعه از رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل ریشه‌ای سیاست‌های توسعه پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر دستیابی به الگویی نظری است که از طریق آن بتوان توجه بیشتری به شأن اجتماعی‌بودگی توسعه داشت. روش مقاله تحلیل محتوای کیفی و نقد و بررسی انواع دسته‌بندی مکاتب توسعه است. یافته‌ها حاکی از غفلت از ابعاد اجتماعی به‌عنوان معیار تفکیک مکاتب توسعه از یکدیگر و همچنین سیاست‌های برنامه‌های توسعه ایران است. الگوی تبیین‌شده، با محوریت تأکید بر بعد اجتماعی و الزامات همبستگی جامعه برای شرایط امروز ایران طراحی شده و ضمن توجه به ابعاد گوناگون مفهوم توسعه، نسبت دو بعد دولت-جامعه با ساختار-عاملیت را سنجیده و نظریات مشهور توسعه را در این میانه جایابی نموده است. در انتها مبانی و سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی با مدل پیشنهادی مقاله، تطبیق داده شده و از حیث اجتماعی و پارادایم مشارکت‌محور بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating social dignity in the separation of development schools and adapting to the general policies of the six development programs of J.A.A.

نویسندگان [English]

 • alireza haddadi
 • mohammadreza dadgostar
university of tehran
چکیده [English]

The development plans are the axis of railing the movement of countries. These programs are considered as a prerequisite for the formation of a strong government and society paradigm. Paying attention to the basics of development programs is a necessity for the institution of science and politics. Different theories of development from different economic, political and cultural approaches have analyzed the root of development policies. The aim of this article is to achieve a theoretical model through which more attention can be paid to the dignity of the sociality of development. The method of the article is qualitative content analysis and review of various categories of development schools. The findings indicate the neglect of social dimensions as a criterion for separating development schools from each other, as well as the policies of Iran's development programs. The explained model is designed for today's conditions of Iran, focusing on the social dimension and the requirements of society's solidarity, and while paying attention to the various dimensions of the concept of development, it measures the ratio of the two dimensions of government-society with structure-activity and locates the well-known theories of development in this middle. Is. At the end, the foundations and policies of the development programs of the Islamic Republic are adapted to the model proposed in the article and are examined from the social point of view and the participation-oriented paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • government
 • society
 • agency
 • structure
 • development programs
 • تاریخ دریافت: 27 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401