تحلیل راهبردی PESTEL از زمینه های فرهنگی و ارتباطاتی فتنۀ 1401: با تأکید بر شکاف در جامعه پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

چکیده

اعتماد مردم به مسئولان و حکومت و نیز اقناع مردم از سوی مسئولان دارای پشتوانه‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی هستند. در این بین، ترمیم شکاف‌های ایجاد شده در مراجع و منابع جامعه‌پذیری و نیز احساس مسئولیت همگان در قبال تغییرات در گروه‌های مرجع متعلق به نسل جدید از عوامل مهم محسوب می‌شوند. این عوامل در دنیای اجتماعیِ جدید دائماً از رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. در چنین شرایطی، تحلیل فتنه‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی-سیاسی مستلزم توجه به جنبه‌ها و لایه‌های پیچیده و متکثری است. این مقاله تلاش می‌کند تا با استفاده از روش تحلیل راهبردی PESTEL (دارای ابعاد سیاسی-مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فناورانه، محیطی، حقوقی-قانونی)، زمینه‌های فرهنگی و ارتباطاتی فتنۀ 1401 را ریشه‌یابی، شناسایی و تفسیر کند. به این منظور، تأکید اصلی بر روابط میان مفاهیم جامعه‌پذیری، گروه‌های مرجع(نقش سلبریتی‌ها) و شبکه‌های اجتماعی قرار داده شده است. یافته‌های پژوهش در 11 محور صورت‌بندی شده‌اند و به نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در کنار ضرورت‌ها و قوت‌ها پرداخته شده است. در ارائۀ راهکارها، به موضوعات «جنگ شناختی» و «جهاد تبیین» توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PESTEL Strategic Analysis of the Cultural and Communication Contexts of 1401 Sedition: Emphasizing the Gap in Socialization

نویسنده [English]

  • Iman Erfanmanesh
Ph.D. of cultural sociology - Tehran University
چکیده [English]

The people's trust in the officials and the government as well as the persuasion of the people by the officials have many social and cultural supports. In the meantime, repairing the gaps created in the references and sources of socialization, as well as everyone's sense of responsibility for the changes in the reference groups belonging to the new generation are considered important factors. These factors in the new social world are constantly influenced by new media and social networks. In such a situation, the analysis of seditions and socio-political unrest requires attention to complex and multiple aspects and layers. This article tries to root, identify and interpret the cultural and communication contexts of 1401 sedition using the PESTEL strategic analysis method. For this purpose, the main emphasis has been placed on the relationships between the concepts of socialization, reference groups (the role of celebrities) and social networks. The findings of the research have been articulated in 11 axes and the existing weaknesses and shortcomings have been addressed along with the needs and strengths. In presenting the solutions, attention has been paid to the issues of "cognitive warfare" and "explanation jihad".

کلیدواژه‌ها [English]

  • PESTEL Analysis
  • Culture and Media
  • Cyber Space
  • Socialization
  • Reference Group
  • تاریخ دریافت: 12 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 آبان 1401