تحلیل محتوای کمی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی اسلام، پژوهشگر تاریخ انقلاب و اندیشه متفکران مسلمان

10.22034/scs.2023.314962.1387

چکیده

شناسایی منابع قدرت نرم یکی از موضوعات مهمی است که بازیگران سیاسی در دهه های اخیر نسبت آن حساس هستند و کارگزاران حکومتی مترصد سیاستگذاری در حوزه منابع قدرت هستند. اولین گام در روند ارتقاء قدرت نرم کشورها، شناخت منابع بومی درونی و بیرونی قدرت می باشد. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد و به صورت موردی، سند مولفه های هویت ملی ایرانیان را مورد بررسی قرار خواهد. مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی و الگوی نظری منابع سه گانه قدرت نرم تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که؛ منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان کدامند و شامل چه مولفه هایی می باشند؟ روش پژوهش این مقاله نیز تحلیل محتوای کمی با رویکرد واحد تحلیل کلمه در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که منابع سه گانه سیاسی، علمی و فرهنگی در این سند وجود دارد که برخی از مولفه های آنها عبارت از؛ وحدت ملی، همگرایی فرهنگی با جهان اسلام، رسالت جهانی، عزت سیاسی و ولایتمداری، تولیدات علمی، هویت اسلامی-ایرانی، میراث تاریخی و فرهنگی، دین، زبان فارسی و... می باشد که توجه به آنها می تواند قدرت ملی ایران را در سطوح داخلی و خارجی بیفزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis of the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in the document of components of Iranian national identity

نویسندگان [English]

 • gholamreza jamshidiha 1
 • سیدمحمدجواد قربی 2
1 Professor of Islamic Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 resercher
چکیده [English]

Identifying sources of soft power is one of the important issues to which political actors have been sensitive in recent decades, and government officials are focused on policy in the field of sources of power. The first step in the process of upgrading the soft power of countries is to recognize the internal and external sources of power. To this end, the present article attempts to examine the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran and, on a case-by-case basis, to examine the components of the national identity of Iranians. The present article uses documentary studies and the theoretical model of the three sources of soft power to try to answer the question that; What are the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in the document of the components of the national identity of Iranians and what are the components? The research method of this article is quantitative content analysis with the unit approach of word analysis in the document of components of Iranian national identity. The findings of the article show that there are three political, scientific and cultural sources in this document, some of which are; National unity, cultural convergence with the Islamic world, global mission, political dignity and governorship, scientific productions, Islamic-Iranian identity, historical and cultural heritage, religion, Persian language, etc., which can pay attention to the national power of Iran. Add on internal and external surfaces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft power
 • science and knowledge
 • document of components of Iranian national identity
 • Islamic Republic of Iran
 • national culture
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اسفند 1401