بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی ، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور،تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان است. در این پژوهش از رویکرد فرهنگی اجتماعی در توسعه روستایی بهره گرفته شده است. روش این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین‌ روستاهای بخش بهار همدان تشکیل می‌دهند که از این بین تعداد 450 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جهت مصاحبه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تشکیل بازارچه روستایی برای فروش محصولات روستاییان از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش بهار همدان ضرورت اجتناب ناپذیر است. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین عوامل اجتماعی اقتصادی درآمد، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امید به آینده با ایجاد بازارچه رابطه وجود دارد. نتایج این تحقیق در مجموع بیانگر آن بود ایجاد بازاچه‌ای جهت عرضه محصولات در روستاهای بخش بهار همدان، می‌تواند این منطقه را در مسیر توسعه اجتماعی اقتصادی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of social economic factors affecting of creating a rural market in the Bahar Hamedan

نویسندگان [English]

  • Shamasi Aberi Mansour 1
  • Maysam Musai 2
  • Adel Abdullahi 3
1 PhD Student in Economic Sociology and Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Planning and social development, Faculty of social sciences, University of Tehran.
3 PhD in Economic Sociology and Development, Department of Population Economics and Human Capital, National Population Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rural areas did not develop with the expansion and growth of urbanization and somehow faced backwardness. This caused various social and economic problems in the villages. One of the things that can affect the social-economic development of villages is the formation of a rural market. The purpose of this study is to investigate the social-economic factors affecting the need to create a rural market in the Bahar Hamedan. The method of this research is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study consists of residents of villages in the Bahar Hamedan, from which 450 people were selected as a sample size through multi-stage cluster sampling for interview.The results of this study showed that the establishment of a market for the sale of villagers products is essential from the perspective of villagers in the Bahar Hamedan. The results also showed that there is a negative relationship between income economic and social security and the need to create a market. In other words, people with lower incomes and lower social and economic security emphasize the need to create a market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social economic factors
  • rural market
  • villagers
  • Bahar of Hamedan
فهرست منابع
احمدی، منیژه؛ سلیمی سبحان، محمدرضا؛ دهقانی، ماندانا و جهانسوزی، مهری (1398). اثرات بازارچه‌های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7(27)، 101-122.
ازکیا، مصطفی (1370). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
ازکیا، مصطفی و دیباجی فروشانی، شکوه (1395). نقد برنامه‌های توسعه روستایی در ایران. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 5(1)، 103-125.
امیرابراهیمی، محمدامیر و بابلی یزدی، محمدحسین (1396). نظریه‌های توسعه روستایی. تهران: سازمان سمت.
زاهدی، محمدجواد (1382). توسعه و نابرابری. تهران: انتشارات مازیار.
سلطان‌آبادی، ملیحه و مؤمنی، حسن (1396). نقش بازارچه‌های محلی در ارتقاء اقتصاد روستایی مورد: دهستان سلطان آباد. همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران.
سلطانی، ناصر؛ سانیار، تانیا و حیدری، حسن (1401). ارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخص‌های جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی بازارچه مرزی تمرچین. پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، (29)، 20-37.
شفیعی ثابت، ناصر و براتی طرقی، ابوالقاسم (1388). نقش بازارچه‌های هفتگی روستایی در تحولات اقتصادی روستاهای استان تهران. روستا و توسعه، 12(1)، 29-52.
قدیری معصوم، مجتبی و نجفی کانی، علی‌اکبر (1382). برنامه‌های توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آنها بر نواحی روستایی. پژوهش‌های جغرافیایی، 35(44)، 111-122.
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ قدیری معصوم، مجتبی و عزمی، آئیژ (1390). نقش بازارهای دوره‌ای محلی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای استان گیلان. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 6(15)، 138-154.
مهدوی حاجیلویی، مسعود و احمدی‌زاده هندخاله، تقی (1390). نقش بازارهای هفتگی استان گیلان در توسعه روستایی و زایش شهرهای جدید در استان «مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا». جغرافیایی سرزمین، 8(29)، 37-54.
نصیری هندخاله، اسماعیل (1388). استقرار واحدهای صنعتی، عاملی تأثیرگذار بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی ـ نمونه تجربی: روستاهای شهر بومهن. فضای جغرافیایی، 9(25)، 109-134.
 
Conning, J., & Udry, C. (2007). Rural financial markets in developing countries. Handbook of agricultural economics, (3), 2857-2908.
Goyal, A. (2010). Information, direct access to farmers, and rural market performance in central India. American Economic Journal: Applied Economics, 2(3), 22-45.
Hare, D. M. (1992). Rural nonagricultural employment, earnings, and income: Evidence from farm households in southern China Stanford University].
Jensen, R. T. (2010). Information, efficiency, and welfare in agricultural markets. Agricultural Economics, (41), 203-216.
Joshi, M. L. (1997). Industrial recruitment policy and rural development: A case study of pulp and paper industry in Alabama. auburn university.
Nagy, H., Tóth, T., & Oláh, I. (2012). The role of local markets in the sustainable economic development of Hungarian rural areas. Visegrad Journal On Bioeconomy And Sustainable Development, 1(1), 27-31.
Prabhakar, D. (2018). Rural Industrialization: Issues and Strategies. International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), 8(2).
Trobe, H. L. (2001). Farmers' markets: consuming local rural produce. International journal of consumer studies, 25(3), 181-192.