بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان است. در این پژوهش از رویکرد فرهنگی اجتماعی در توسعه روستایی بهره گرفته شده است. روش این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین‌ روستاهای بخش بهار همدان تشکیل می‌دهند که از این بین تعداد 450 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جهت مصاحبه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تشکیل بازارچه روستایی برای فروش محصولات روستاییان از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش بهار همدان ضرورت اجتناب ناپذیر است. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین عوامل اجتماعی اقتصادی درآمد، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امید به آینده با ایجاد بازارچه رابطه وجود دارد. نتایج این تحقیق در مجموع بیانگر آن بود ایجاد بازاچه‌ای جهت عرضه محصولات در روستاهای بخش بهار همدان، می‌تواند این منطقه را در مسیر توسعه اجتماعی اقتصادی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of social economic factors affecting of creating a rural market in the Bahar Hamedan

نویسندگان [English]

 • Shamasi Aberi Mansour 1
 • Maysam Musai 2
 • Adel Abdullahi 3
1 PhD Student in Economic Sociology and Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Planning and social development, Faculty of social sciences, University of Tehran.
3 PhD in Economic Sociology and Development, Department of Population Economics and Human Capital, Institute of Comprehensive and Specialized Population Studies and Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rural areas did not develop with the expansion and growth of urbanization and somehow faced backwardness. This caused various social and economic problems in the villages. One of the things that can affect the social-economic development of villages is the formation of a rural market. The purpose of this study is to investigate the social-economic factors affecting the need to create a rural market in the Bahar Hamedan. The method of this research is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study consists of residents of villages in the Bahar Hamedan, from which 450 people were selected as a sample size through multi-stage cluster sampling for interview.The results of this study showed that the establishment of a market for the sale of villagers products is essential from the perspective of villagers in the Bahar Hamedan. The results also showed that there is a negative relationship between income economic and social security and the need to create a market. In other words, people with lower incomes and lower social and economic security emphasize the need to create a market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social economic factors
 • rural market
 • villagers
 • Bahar of Hamedan
 • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 مهر 1401