دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 48، شهریور 1402 
ارایه مدل توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور

10.22034/scs.2023.164804

ریحانه سیری؛ علیرضا صامت؛ بابک رضایی؛ عباسعلی قیومی


قواعد فقهی عدم جواز سیاست گذاری‌های تحدید نسل با تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری

10.22034/scs.2023.374296.1379

محسن مروتی شریف آباد؛ قربان آهنگری کیاسری؛ محمود سرافراز؛ هادی کاظم زاده