تحلیل و بررسی موانع و راهکارهای هجرت در آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد شهرکرد، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد ،ایران

2 دانش آموخته سطح چهار مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم

چکیده

از شاخصه‌های پرکاربرد در حوزه‌ی آموزه‌های اسلامی مسأله‌ی هجرت است که در تفسیرآیات وحیانی مورد اشاره قرار گرفته شده است. انسان‌ در سیر زندگانی خود با توجه به رویدادهای گوناگون و اهداف مختلف اقدام به هجرت می‌کند که به معنای ارزشی خود حرکت به‌ سمت جامعه‌ی متعالی است. موضوع مقاله بررسی مقوله‌ی هجرت بر اساس آموزه‌ها‌ی دینی است. هدف نگارش مقاله بررسی هجرت از منظر دینی و تبیین موانع و راهکارهای مربوط به آن است. سؤال پژوهش چگونگی رویکرد آموزه‌های دینی به مسأله‌ی هجرت است. روش مورد استفاده درمقاله به صورت کاربردی و توسعه‌ای با رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نتایج پژوهش بیانگرآنندکه موانع هجرت نظیر؛ ترس از مرگ، دل‌بستگی به دنیا(اطرفیان، مال و عیال)، راحت‌طلبی، فقدان هزینه‌ی زندگی، غربت، وسوسه‌های شیطانی، با استناد و اِعمال راهکارهای دینی در حوزه‌هایی مرتبط با هریک نظیر: جلوگیری از مرگ هراسی، پرهیز از دلبستگی، دوری از راحت‌طلبی،کاهش نگرانی هزینه، مدیریت مسأله‌ی غربت و مقابله با وسوسه قابل رفع‌اند. ضمن آنکه هجرت با ابعاد متعددش همچون؛ فراگیری دانش، حفظ دین، هجرت از ظالمان، هجرت از گناه، هجرت به سوی خدا، منجر به ایجاد اولیه و بسط شکوفایی در هر جامعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and investigation of obstacles and solutions of migration in religious teachings

نویسندگان [English]

  • sayyed mojtaba jalali 1
  • sayyed mahdi hashemi 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord Branch, Shahrekord University
2 a graduate of four specialized centers for the interpretation of the seminary of Qom
چکیده [English]

One of the widely used indicators in the field of Islamic teachings is the issue of migration, which is mentioned in the interpretation of the revealed verses. In the course of his life, according to various events and different goals, a person migrates, which in its value sense is moving towards the transcendental society. The topic of the article is to investigate the category of migration based on religious teachings. The purpose of writing the article is to examine migration from a religious point of view and explain the obstacles and solutions related to it. The research question is how religious teachings approach the issue of migration. The method used in the article is applied and developed with a descriptive and analytical approach. The results of the research show that the barriers to migration such as; Fear of death, attachment to the world (surroundings, property and family), comfort seeking, lack of living expenses, alienation, evil temptations, with the reference and application of religious solutions in areas related to each other: preventing fear of death, avoiding attachment, staying away from Seeking convenience, reducing cost concerns, managing homesickness and dealing with temptation can be solved. At the same time, migration with its many dimensions such as; Acquiring knowledge, preserving religion, emigrating from oppressors, emigrating from sin, emigrating to God, has led to the initial creation and expansion of prosperity in every society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emigration
  • religious teachings
  • obstacles
  • solutions