دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 49، دی 1402 
پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

صفحه 1251-1282

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری


سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

صفحه 1411-1450

10.22034/scs.2023.398841.1447

ناهید پوررستمی؛ رقیه رهبری فرد؛ موژان لرکلانتری؛ فاطمه ترابی


ازدواج ناهمساز؛ زمینه ها، پیامدها و راهکارها

صفحه 1497-1532

10.22034/scs.2023.418393.1502

اسماعیل جهانی دولت آباد؛ طاها عشایری؛ حسین حیدری