بررسی جامعه‌شناختی فرصت‌ها و محدودیت‌های تنوع قومیتی مؤثر بر احساس تعلق به اجتماع ملی(مورد مطالعه کلانشهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 ,استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

10.22034/scs.2023.382314.1402

چکیده

احساس تعلق به اجتماع ملی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کشورهای دارای تنوع قومیتی با آن مواجه اند. برای شکل‌گیری همبستگی، اتحاد و دلبستگی ملی، در هر جامعه‌ای به وجود احساس تعلق به اجتماع ملی و ارزش‌های مشترک در میان افراد آن جامعه نیازمند است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی جامعه‌شناختی فرصت‌ها و محدودیت‌های تنوع قومیتی مؤثر بر احساس تعلق به اجتماع ملی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوار ساکن در کلانشهر اهواز بوده است. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار سمپل پاور تعداد 500 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 98 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ(75/0=α) تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای spss و amos و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب فرصت های تنوع قومیتی با ضریب مسیر(874/0) و محدودیت های تنوع قومیتی با ضریب مسیر(561/0-) در سطح(001/0) تاثیر معنی داری بر احساس تعلق به اجتماع ملی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological investigation of the opportunities and limitations of ethnic diversity affecting the sense of belonging to the national community (case study of Ahvaz metropolis)

نویسندگان [English]

  • bahram sarvestan 1
  • ahmad azin 2
  • naser hejazi 3
1 PhD student in Economic Sociology and Development, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

The feeling of belonging to the national community is one of the most important issues faced by countries with ethnic diversity. For the formation of national solidarity, unity and attachment, in any society, there needs to be a feeling of belonging to the national community and common values among the members of that society. The main goal of this research was to sociologically investigate the opportunities and limitations of ethnic diversity affecting the sense of belonging to the national community. Research method: The descriptive research method was a survey and the statistical population was all heads of households living in Ahvaz metropolis. Stratified random sampling method was used and 500 people were selected as the sample size using Sample Power software.The data collection tool was a researcher-made questionnaire with 62 questions, the construct validity of which was confirmed through confirmatory factor analysis, and its reliability coefficient was also confirmed through Cronbach's alpha (α=0.75). Data analysis was done by using spss and amos software and by structural equation model analysis at two descriptive and inferential levels. Data analysis was done using spss and amos software and structural equation model analysis at two descriptive and inferential levels. The results of the research showed that the opportunities of ethnic diversity with the path coefficient (0.874) and the limitations of ethnic diversity with the path coefficient (-0.561) at the level of (0.001) have a significant effect on the feeling of belonging to the national community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of belonging to the national community
  • ethnic diversity
  • Opportunities and limitations
  • Ahvaz metropolis
فهرست منابع
احمدی، حمید (1387). قومیت و قوم‌گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی.
احمدی، حمید و گنج خانلو، مصدق (1393). رابطه هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر زنجان. فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال ششم، (40).
ازکیا، مصطفی و حسینی‌راد، کریم (1388). نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح‌های توسعه روستایی. پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، (1).
اکوانی، سیدحمداله (1387). گرایش به هویت ملی و قومی در بین عرب‌های خوزستان. فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، (36)، 99-127.
امیرکافی، مهدی (1380). اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهش، سال پنجم، (18)، 9-42.
بهشتی، سیدصمد و حقمرادی، محمد (1396). بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی (مطالعه موردی شهر مشهد). جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و هشتم، (3).
بیدل، پری­ناز و محمود­زاده، علی­اکبر (1391). احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی، مطالعه موردی شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، (2).
پورافکاری، نصراله (1389). چالش‌ها و فرصت‌های توسعه پایدار در شوشتر. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، 4(11)ف 55-102.
ترکی، حسین؛ خسروی، محمدعلی و قربان‌پور، علی (1399). ترسیم سناریوهای پیش روی فرصت‌ها و تهدیدهای قوم‌گرایی عربی در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 16(53)، 159-183.
توسلی، غلامعباس (1380). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سمت.
جوکار، محمدصادق (1386). بررسی هویّت ملّی و ارتباط هویت و ملیت ایرانی اسلامی در فرخنای تاریخ، سایت روزنامک.
جهانگیری، جهانگیر و معینی، مهدی (1389). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویّت ملّی نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی، 7(2)، 37-74.
چلبی، مسعود (1395). جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظم اجتماعی. تهران: نشر نی.
چلبی، مسعود و یزدانی‌نسب، محمد (1390). بررسی تطبیقی ـ کمّی اثر سیاست‌های قومی بر تضاد قومی و شیوه بروز آن 1995- 2004. مجله تحلیل اجتماعی، (2).
حاجیانی، ابراهیم (1388). نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی. مجله جامعه‌شناسی ایران، 9(3 و 4).
حیدری، احسان؛ آذین، احمد و چیت‌ساز، محمدعلی (1397). بررسی جامعه‌شناختی عوامل بازدارنده اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه پایدار شهری در کلانشهر اهواز. (رساله دکتری جامعه‌شناسی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
دامن‌باغ، مرتضی؛ فرهمند، مهناز و جوادیان، سید رضا (1396). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های فرهنگی و تعلق ملی در بین شهروندان شهر یزد. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی). دانشگاه یزد، یزد، ایران.
دورکیم، امیل (1393). خودکشی. ترجمه ناصر سالارزاده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
زارعی، غفار (1398). نقش هویت قومی در همبستگی ملی پس از انقلاب اسلامی؛ رویکردی چندفرهنگی. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13(47).
صادقی جعفری، جواد؛ یزدخواستی، بهجت و اجتهادی، مصطفی (1397). تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر تهران). مجله جامعه‌شناسی ایران، 19(1).
صالحی امیری، سیدرضا (1385). مدیریت منازعات قومی.. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .
صالحی امیری، سیدرضا (1388). انسجام ملی و تنوع فرهنگی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
عشایری، طاها؛ ذوالفقاری، اکبر؛ نامیان، فاطمه و حسین‌زاده، الهام (1397). تبیین جامعه‌شناختی هویت ملی ایرانیان. مطالعات میان فرهنگی، (37).
فرهادی، عزیز؛ احمدی، حمید و سینایی، سیدعطاءالله (1400). نقش لرها در تقویت هویت ملی در عصر پهلوی با تأکید بر مؤلفه زبان فارسی. مطالعات ملی، (88)، 91-110.
فرهمند، مهناز؛ سعیدی مدنی، سیدمحسن و سهندی خلیفه کندی، مهناز (1394). مطالعه تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کُرد. مورد مطالعه شهرهای سنندج و تبریز، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6(1).
قاسمی، علی‌اصغر؛ خورشیدی، مجید و حیدری، حسین (1392). همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت. فصلنامه علوم اجتماعی، 18(55).
قلجی، حسین (1387). سیاست قومیتی و قومیت. مجله پگاه حوزه، (312).
قیصری، نوراله (1386). تنوع فرهنگی و وحدت ملی در ایران: الزامات نظری و رهیافتی. پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک، (8)، :51-84.
قیم، عبدالنبی (1380). نگاهی جامعه‌شناختی بـه زنـدگی و فرهنـگ مـردم عـرب خوزسـتان. فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، (7).
کاروانی، عبداللطیف و غفاری‌نسب، اسفندیار (1398). هویت ملی و هویت قومی در زیست‌جهان دانشجویان بلوچ مقاله. ، پاییز و زمستان، سال دهم، (2).
مرادی، علیرضا (1394). هویت فرهنگی اقوام ایرانی و تأثیر آن بر هویت ملی و انسجام ملی ایرانیان. مهندسی فرهنگی، سال نهم، تابستان، (84(.
مفرح، فاطمه؛ ابراهیم­زاده، حسین؛ هاشمی­زهی، نوروز و اشتری، اباذر (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق شهروندان تهران ب محله جامعه مورد مطالعه: ساکنان بالای 18 سال منطقه 22 تهران. فصلنامه مدیریت شهری، (37).
مقصودی، مجتبی (1380). تحولات قومی در ایران. تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
نقدی، اسداله؛ احمدی، امیدعلی و سلطانی عزت، محمود (1394). بررسی جامعه‌شناختی میزان همگرایی قومیت‌های (فارس، ترک، لر) استان همدان. مجله تحلیل اجتماعی، 7(1)، 131-154.
یازرلو، رضا و سوسرایی، بتول (1399). رابطه هویت ملی و هویت قومی و بررسی وضعیت این دو متغیر بر اساس برخی متغیرها در بین دانش آموزان مقطع متوسطه نظری گنبدکاووس. علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)، (48)، 36-50.
 
Ahmadi, A. & Ganj Khanlou, M. (2013). The relationship between national identity and ethnic identity among the youth of Zanjan city. Political and International Approaches Quarterly, Year 6, (40).
Ahmadi, H. (2007). Ethnicity and ethnocentrism in Iran from myth to reality. Tehran: Nei Publishing House.
Amirkafi, M. (2010). Social trust and factors affecting it. Research Quarterly, Year 5, (18), 42-9.
Azkia, M. & Hosseini Rad, K. (2008). The role of social trust in people's participation in rural development projects. social science journal, third year, first issue.
Baumeister, Roy F. & Leary, Mark R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.
Beheshti, Seyyed Samad & Haqmoradi, Mohammad (2016). Investigating the extent of people's social belonging to Iranian society and its relationship with social trust and individualism (Mashhad city case study). Applied Sociology, 28th year, 3rd issue, Fall 2016.
Bidel, p. & Mahmoudzadeh, A. (2011). The sense of belonging to Iran among Iranian ethnic groups, a case study of Mashhad city, Cultural Research Quarterly, 5th period, number 2, summer 2011.
Chalabi, M. (2016). Sociology of order, description and analysis of social order. Tehran: Nei publishing house, 8th edition.
Chalabi, Massoud & Yazdani Nesab, Mohammad (2013). A comparative-quantitative study of the effect of ethnic policies on ethnic conflict and its occurrence 1995-2004. Journal of Social Analysis, period 2013, (2).
Chalaji, Hossein (2008). Ethnic politics and ethnicism. Pegah Hozha magazine, number 312.
Daman Bagh, M.; Farhamand, M. & Javadian, S. (2016). Investigating the relationship between cultural components and national belonging among the citizens of Yazd city. Master's thesis in sociology, Yazd University.
Durkheim, E. (2013). Suicide, translator: Nasser Salarzadeh, Tehran: Allameh Tabatabai University.
Farahmand, M.; Saidi Madani, S. & Sahandi Khalifa Kandi, M. (2014). A comparative study of social cohesion between Azeri and Kurdish ethnicities, the case study of the cities of Sanandaj and Tabriz, Iran's Social Issues Review, 6(1).
Farhadi, A.; Ahmadi, H. & Sinai, S. (2022). The role of lers in strengthening the national identity in the Pahlavi era with an emphasis on the Persian language component. National Studies, Winter, (88), 91-110.
Hajiani, Ebrahim (1388). The ratio of national identity to ethnic identity among Iranian ethnic groups. Iranian Journal of Sociology, 9(3-4).
Heydari, E.; Azin, A. & Chitsaz, M. (2017). Sociological investigation of social and cultural inhibiting factors affecting sustainable urban development in Ahvaz metropolis. doctoral dissertation in sociology, Islamic Azad University, Dehaghan branch.
Inglehart, R. (2015). Cultural evolution in the advanced industrial society, translator, Maryam Veter, Tehran: Kavir Publications, third edition.
Jahangiri, J. & Moini, M. (2010). Investigating the relationship between social capital and national identity in the sample of Shiraz University students. Journal of Social Sciences, 7(2), 37-74.
Karevani, Abdollatif & Ghafarinasab, Esphandiar (2018). National identity and ethnic identity in the living world of Baloch students, article. Social issues of Iran, 10th year, (2).
kaotri, Huynh (1986). Popular participation in development. In participation in Development: Paris: Unesco.
Kayseri, N. (2016). Cultural diversity and national unity in Iran: theoretical and approach requirements. Strategic Research Center Research Institute, (8), 51-84.
Koening, Nadja (2006). Construction of national identity and national attachment of Germans in the intercultural context. Eastern Michigan University.
Mafarah, F.; Ebrahimzadeh, H.; Hashmizahi, N. & Ashtari, A. (2013). Investigating the social factors affecting the belonging of Tehran citizens to the neighborhood of the studied community: residents over 18 years of age in the 22nd district of Tehran. Urban Management Quarterly, (37).
Maqsodi, M. (2001). Ethnic changes in Iran. Tehran: Institute of National Studies.
Moaddel, Mansoor & et al. (2008). Foreign occupation and national attachment : the case of Iraq. Population Studies Center Research Report 08-638, 72(4) , 677-705.
Molina, L. E.; Phillips, N. L. & Sidanius, J. (2015). National and Ethnic Identity in the Face of Discrimination: Ethnic Minority and Majority Perspective. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 21(2), 225-236.
Naghdi, E.; Ahmadi, O. & Soltani Ezzat, M. (2012). Sociological investigation of the degree of ethnic convergence (Persian, Turkish, Lor) in Hamadan province.
Nomads, T.; Zulfaqari, A.; Namian, F. & Hosseinzadeh, E. (2017). Sociological explanation of national identity of Iranians. intercultural studies, (37).
Phinney, J. S. (1990). Ethnic Identity in Adolescents and Adults: Review OF Research Psychological. Bulletin, 108(3).
Pollini, Gabriele (2000). Social Belonging Second Edition E.F.Borgatta R J.Montgomery Encyclopedia of Sociology.
Poortes, A. (2000). Social capital: Promise and pitfalls of its role in development. Journal of Latin American studies, (32), 529-547.
Rose, R. (1999). Getting Things Done in an Anti modern Society: social capital Networks in Russia. in Dasgupta & Serageldin. 71-147.
Salehi Amiri, S. (2008). National cohesion and cultural diversity. Tehran: Expediency Council, Strategic Research Center.
Salehi Amiri, Seyyed Reza. (2006). Management of Ethnic Conflicts. Tehran: Center for Strategic Research of the Expediency Analysis Forum.
Sanina, A. (2012). Competing for a Citizen: “Visible” and “Invisible” Forms of State Identity in Russia”. Journal of Eurasian Studies, 3(2), 126-146.
Savora, L. A. & et al. (2001). Communication between cultures, translated by Gholamreza Kiyani and Seyedakbar Mirhosseini. Tehran: Baz Publications.
 Seyyed Hamdaleh, A. (2008). Tendency towards national and ethnic identity among Khuzestan Arabs. National Studies Quarterly, ninth year, (36), 127-99.
Sharon, Joel (1979). Ten questions from the point of view of sociology. translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ni publication.
Tavasli, G. (2001). Sociological theories. Tehran: Somit Publications.
Yazerlo, R. & Sosraei, B. (2019). The relationship between national identity and ethnic identity and the investigation of the status of these two variables based on some variables among the students of Gonbedkavos theoretical high school. social sciences (Shoshtar Azad University), spring, (48), 36-50.
Zarei, Ghaffar (2018). The role of ethnic identity in national unity after the Islamic revolution; A multicultural approach. Islamic Revolution Approach Quarterly, 13(47).