سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شرق، جنوب آسیا و اقیانوسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات ژاپن

3 دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22034/scs.2023.398841.1447

چکیده

تجربه سالخوردگی جمعیت در ژاپن و میزان تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف اجرا شده در این کشور درس‌های مهمی برای سالخوردگی جمعیت در ایران دارد. این تجربه نشان می‌دهد که اولاً، افزایش میزان باروری پس از رسیدن به یک سطح حداقلی، بیش از حد انتظار پیچیده و احتمالاً غیرقابل انجام است. چنین موضوعی موجب اصلاح سیاست‌گذاری ژاپن و اتخاذ رویکردهایی برای جامعه‌ مستقل از سن افراد شد. بدین‌معنا که مردم با هر سنی بتوانند با حداکثر توانایی خود نقش فعالی در جامعه داشته باشند. درس دوم تأثیر حافظه تاریخی ملت‌ها از تصمیم‌های گذشته و نحوه مواجهه با آن در تصمیم‌گیری سیاستمداران فعلی است. به‌کارگیری سیاست‌های ترکیبی و چندوجهی نیز ازجمله درس‌هایی است که می‌توان از تجربه ژاپن آموخت. درس آخر چگونگی رویکرد ژاپن در شناسایی موانع فرهنگی و استفاده از برنامه‌های اجتماعی در کنار مشوق‌های مالی و اقتصادی می‌باشد. مثال‌ها و تجربه‌های متعدد در این پژوهش به تفصیل بحث و بررسی شده است و با استفاده از داده‌های جمعیتی موجود در بانک‌های داده سازمان ملل، مرکز آمار ایران و با مطالعه اسناد دست اول منتشر شده توسط دولت ژاپن در پایگاه‌های نهادهای مربوطه، شاخص‌های جمعیتی ایران با ژاپن مورد مقایسه قرار گرفت، کشوری که در مقایسه با سایر کشورها با بیشترین سرعت به جامعه‌ای فوق‌سالخورده تبدیل شد و به اذعان بسیاری از اندیشمندان و تحلیل‌گران این حوزه، مجموعه سیاست‌های متنوع و مؤثری را برای مواجهه با این پدیده به‌کار برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Japan's policies in the face of population aging: Lessons for Iran

نویسندگان [English]

 • Nahid Pourrostami 1
 • roghaye rahbari fard 2
 • mojan lor kalantari 2
 • fatemeh torabi 3
1 Department of East, South Asia and Pacific, Faculty of World Studies, University of Tehran
2 Master of Japanese Studies
3 Associate Professor, Department of Demography, School of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The experience of population aging in Japan and the effectiveness of various policies implemented in this country have important lessons for population aging in the next two decades in Iran. This experience shows that firstly, the implementation of the policy of increasing the fertility rate after reaching a minimum level is more complicated than expected and probably ineffective. Such an issue led to the reform of Japan's policy and the adoption of approaches for a society independent of people's age. This means that people of any age can play an active role in society with their maximum ability. The second lesson is the influence of the nation's historical memory on their future policies and how governments deal with past experiences in making future decisions. Applying mixed and multifaceted policies is also one of the lessons that can be learned from Japan's experience. The last lesson is how Japan approaches in identifying cultural barriers and using social programs along with financial and economic incentives. Numerous examples and experiences have been discussed in detail in this research.
Using the demographic data available in the United Nations data banks, Statistical Center of Iran and the first-hand documents published by the Japanese government in the databases of the relevant institutions, the demographic indicators of Iran and Japan, a country which turned into a super-aged society at the fastest speed, and according to many analysts in this field, it has used a variety of effective policies to deal with this phenomenon were compare.

کلیدواژه‌ها [English]

 • population aging
 • Japan
 • Iran
 • age-friendly communities
 1. فهرست منابع

  زایتس، جان (1380). مسائل جهانی. ترجمه عشرت فرودی، تهران: فرهنگ و اندیشه

  سرایی، حسن (1376). گذار جمعیتی ایران: ملاحظات مقدماتی. فصلنامه علوم اجتماعی، 5(9)، 1–18.

  فتحی، الهام (1398). بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده آن تا افق 1430 شمسی بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395. مرکز آمار ایران.

  قویدل، ‌صالح و میرغیاثی مرادی، ‌نسیم (1396). پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 73(22)، 159–196.

  کاشانیان، زهرا؛ راغفر، حسین و موسوی، میرحسین (1398). پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت بر اقتصاد ایران (مدل تعادل عمومی نسل‌های هم‌پوش). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 24(78)، 31-60.

  کونوسکی ماتسوشیتا (1376). دیدگاه‌های من. ترجمه باقر ولی‌بیگ و زهرا روغنی، تهران: رسا.

  محمدزاده، پرویز و احمدزاده، خالد (1385). بررسی اثر ساخت سنی جمعیت روی تابع بلندمدت مصرف. پژوهشنامه اقتصادی، 6(22)، 1–28.

  محمدی، ثریا؛ یزدانی چراتی، جمشید و موسوی نسب، نورالدین (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت ایران در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(155)، 71–78.

  مهرگان، نادر و رضائی، روح‌الله (1388). اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13(39)، 137–146.

  نولان، پاتریک و لنسکی، گ. ا. (1391). جامعه‌های انسانی. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

   

  Abe, aya. Y. C. (2003). Preface.

  Andersson, B. (2001). Scandinavian evidence on growth and age structure. Regional Studies, 35(5), 377–390.

  Atoh, M. & Akachi, M. (2002). Low fertility and family policy in Japan. Journal of Population and Social Security, (1), 1–30.

  Castro, M. C.; Wilson, M. E.; Bloom, D. E.; Castro, M. C.; Wilson, M. E. & Bloom, D. E. (2017). P ROGRAM ON THE G LOBAL D EMOGRAPHY OF A GING AT H ARVARD Working Paper Series Disease and economic burdens of dengue Dengue 1 Disease and economic burdens of dengue. The Lancet Infectious Diseases, (136).

  Chi-Jen, Lin, Hsiao-Ming, Chang & Chien-Jen, H. (2020). The Impact of Low Fertility in East Asia: A Case Study of Low Fertility Crisis Management in Japan (pp. 11–18). Asian Journal of Education and Social Studies.

  CHIAVACCI, D. (2021). Jinkō Mondai to Imin: Nihon no Jinkō - Kaisō Kōzoku wa Dō Kawaru ka (Population Problems and Immigration: How Is Japan’s Population and Social Structure Changing?). Social Science Japan Journal, 24(1), 245–248.

  Chorbani, Z. (2022). Changes in the ideal of childbearing and its causes in Iran between 2004 and 2015. Journal of Woman and Family Studies, 10(3), 53–76.

  D’Ambrogio, E. (2020). Continental democracies Japan ’ s ageing society. Members’ Research Service, December.

  Gee, H. H. & Schneider, T. (2020). Shrinkanomics: Policy Lessons from Japan on Aging. Finance & Development, March 2020, 20–23. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/03/shrinkanomics-policy-lessons-from-japan-on-population-aging-schneider.htm

  1. Malekafzali. (2004). POPULATION CONTROL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. Archives of Iranian Medicine, 7(4), 247–250.

  Hanaoka, C. & Norton, E. C. (2008). Informal and formal care for elderly persons: How adult children’s characteristics affect the use of formal care in Japan. Social Science & Medicine, 67(6), 1002–1008.

  Hayashi, R.; Kojima, K.; Yamamoto, K.; Izumida, N.; Shirase, Y.; Abe, A.; Katsumata, Y.; Kaneko, Y. & Sakai, T. (2014). Social Security in Japan. 1–64.

  Imrohoroglu, S.; Imrohoroglu, S. & Fellow, S. I. (2015). Guest Workers: Japan ’ s Solution to Aging ? 1–5.

  Isabel Reynolds, Ting Shi & R. K. (2015). Japan’s Shinzo Abe hopes “robot revolution” can replace ageing workforce. Financial REWIEW. https://www.afr.com/markets/equity-markets/japans-shinzo-abe-hopes-robot-revolution-can-replace-ageing-workforce-20150529-ghc7ng

  Kodama, T. (2015). Japan’s Immigration Problem: Looking at immigration through the experiences of other countries. Japan’s Economy, 2015(May), 1–16.

  Lee, B. S. & Lin, S. (1994). Government size, demographic changes, and economic growth. International Economic Journal, 8(1), 91–108.

  Llewelyn, James. Junichi, H. (2009). Ejcjs-Importing Human Capital_ Contemporary Japanese Attitudes to Immigration.

  LONG, S. O.; CAMPBELL, R. & NISHIMURA, C. (2009). Does It Matter Who Cares? A Comparison of Daughters versus Daughters-in-Law in Japanese Elder Care. Social Science Japan Journal, 12(1), 1–21.

  Mehri, N.; Messkoub, M. & Kunkel, S. (2019). Working Paper Trends , determinants and the implications of population aging in Iran. 646.

  Muramatsu, N. & Akiyama, H. (2011). Japan: super-aging society preparing for the future. The Gerontologist, 51(4), 425–432.

  Naikakufu. (2013). 平成 25 年度 高齢社会対策.

  Schoppa, L.; Leblanc, R.; Yamanaka, K. & Robertson, J. (2008). Asia Program. Program, (141), 1–44.

  Vogt, G. & König, A. S. L. (2021). Robotic devices and ICT in long-term care in Japan: Their potential and limitations from a workplace perspective. Contemporary Japan, 00(00), 1–21. https://doi.org/10.1080/18692729.2021.2015846

  XIANFANG, Y. (2021). 日本と中国における老後保障制度の現状と課題.

  保健福祉部. (2020). 令和元年度 第2回 豊島区総合高齢社会対策推進協議会. 1–12. https://www.city.toshima.lg.jp/469/kuse/documents/2materials.pdf

  加 藤 典 子(kato noriko). (2021). 独居高齢者の現状と 課題に関する文献研究(Literature research on the current situation and issues of the elderly living alone). 49–73.

  吉野直行, 宮本弘暁, 高野佳佑(Naoyuki Yoshino, Miyamoto, H. & Keisuke Takano). (2021). 高齢化のもとでの財政金融政策の有効性低下と雇用体系の構造改革(Declining Effectiveness of Fiscal and Monetary Policy and Structural Reform of Employment System under Aging Population). 立命館国際研究, 33, 4.

  守泉 理恵, & (Rie Moriizumi). (2021). 第4次少子化社会対策大綱と日本の少子化対策の到達点. 国立社会保障・人口問題研究所 はじめに, 46–56.

  文彦菱谷 (Hishiya Fumihiko). (2021). 認知症に関する政府の取組について. 0–47.

  新見陽子(yoko niimi. (2017). 家族が抱える高齢者介護の負担:現状と課題(Elderly Care Burden on Families: Current Situation and Issues). Working Paper Series, 201711, 1–14.

  有馬, 教寧(Arima, K. (2021). 高齢者の就労と生きがいに関する研究の現状と課題(Current Status and Issues of Research on Employment and Purpose of Life for the Elderly) (pp. 92–102).

  藤波匠. (2021). わが国出生数急減の背景と少子化対策の課題. In Japan Rsearch Institue review, 7(91), 28–49.

  鈴木亮輔, 名和田俊弘, 村岡諒亮(Ryosuke Suzuki, Toshihiro Nawada, R. M. (2009). 「日本の福祉政策のあり方」(“How Japanese Welfare Policy Should Be”). 公共選択学会学生の集い, 1–32