دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تیر 1402، صفحه 372-770