شناسایی ابعاد و مولفه‌های راهبردی موثر بر استقرار نظام مدیریت ‌استعداد در سازمان(مطالعه موردی ادارات ستادی بانک کشاورزی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران جنوب،تهران، ایران

4 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های راهبردی موثر بر استقرار نظام مدیریت استعداد در بانک کشاورزی به عنوان یکی از سازمان هایی که بیشترین خدمات پولی و مالی را به مشتریان در اقصا نقاط کشور ارائه می دهد، می باشد. . روش مورد استفاده این مقاله بر اساس هدف،کاربردی خود، در حوزه مطالعات توصیفی از نوع اکتشافی می باشد. با استفاده از مطالعات میدانی و روش فراترکیب، ابعاد و مولفه های موثر بر مدیریت استعداد شناسایی و دراختیار 15 نفر از صاحب نظران حوزه بانکی که به صورت هدفمند انتخاب شده اند قرار گرفت و به روش دلفی امتیازدهی صورت پذیرفت. براساس نتایج استخراج شده از امتیازدهی خبرگان، ابعاد و مولفه های نهایی مشخص شدند. رتبه بندی ابعاد و مولفه ها براساس روش DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی انجام گرفت. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت پذیرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از پیاده سازی محاسبات مربوط به روش DEMATEL فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی در نرم افزارEXCEL استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که ابعاد موثر در مدیریت استعداد به ترتیب عبارتند از: توسعه، بکارگیری ‌و نگهداری؛ شناسایی، جذب ‌و ارزیابی؛ تعیین ‌ویژگی ‌استعداد؛ ارزیابی برنامه؛ راهبردها‌ و محیط سازمانی. همچنین مولفه های موثر در فرایند مدیریت استعداد با اولویت وزن دهی به ترتیب عبارتند از: آموزش ‌و توسعه؛ بکارگیری ازدرون؛‌ ویژگی های بین فردی؛ ارزیابی فرآیندها؛ تدوین ‌استراتژی‌ وخط مشی‌های ابلاغی به بانک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and strategic components effective on the establishment of the talent management system in the organization (a case study of the headquarters offices of Tehran Agricultural Bank)

نویسندگان [English]

  • hossein salehzadehnobari 1
  • bahram alishiri 2
  • mahmod modiri 3
  • farzaneh bigzadeh 4
1 PhD student in Public Administration, Department of Public Administration, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

he purpose of the current research is to identify and rank the dimensions and strategic components that are effective on the establishment of the talent management system in the Agricultural Bank as one of the organizations that provides the most monetary and financial services to customers in all parts of the country. . The method used in this article is based on its purpose, its application, in the field of exploratory descriptive studies. Using field studies and meta-combination method, the dimensions and components affecting talent management were identified and placed at the disposal of 15 experts in the banking field who were selected in a purposeful way and scoring was done using the Delphi method. Based on the results extracted from experts' scoring, the final dimensions and components were determined. Ranking of dimensions and components was done based on DEMATEL method and fuzzy network analysis process. Pairwise comparisons were made based on the opinion of experts. To analyze the data, the implementation of the calculations related to the fuzzy DEMATEL method and the fuzzy network analysis process were used in the EXCEL software. The results show that the effective dimensions in talent management are respectively: development, employment and maintenance; Identification, recruitment and evaluation; Determining the characteristics of talent; program evaluation; Strategies and organizational environment. Also, the effective components in the talent management process with priority weighting are: training and development; internal application; interpersonal characteristics; evaluation of processes; Formulation of strategy and policies communicated to the bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • talent management system
  • Establishment of talent management system
  • Talent management in the banking industry. agricultural Bank