شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام و با بهره‌گیری از روش‌شناسی آمیخته کمی و کیفی به انجام رسیده است. پژوهش دارای دو جامعه آماری جوانان و نخبگان بوده است. با در نظر گرفتن ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی، شهرستان‌های ایلام در دو گروه دسته‌بندی و از بین هر گروه سه شهرستان به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. با بهره‌گیری از فرمول کوکران تعداد 756 نفر از بین جوانان (شاغلان 385 نفر و بیکاران 371 نفر) و تعداد 96 نفر از بین نخبگان به‌عنوان نمونه آماری برآورد و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن با استفاده از دیدگاه تعداد 3 نفر از متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. با استفاده از تحلیل عاملی، زمینه‌های پایین بودن فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام در هفت عامل بیگانگی سیاسی- اجتماعی، بی‌عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ناخشنودی اجتماعی، نابسامانی بازار و اقتصاد، هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ناهم‌سویی نظام آموزش با نیاز بازار کار و ویژگی‌های روان‌شناختی، دسته‌بندی شدند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که بی‌عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهم‌ترین متغیری بوده است که هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم در پایین بودن فرهنگ کار در بین جوانان تأثیرگذار بوده و اثر سایر متغیرها نیز معلول اثر این متغیر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the factors affecting the work culture among the youth of Ilam province

نویسنده [English]

  • homayoon moradnezhadi
Associate Prof., Department of entrepreneurship and rural development, Ilam University, Ilam, I.R. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and analyze the factors affecting the work culture among the youth of Ilam province and using a mixed methodology of quantity and quality. The research had two statistical populations of youth and elites. Considering the social, economic and social characteristics, Ilam townships were divided into two groups and three townships were randomly selected from each group. Using Cochran's formula, 385 young people and 96 elite people were estimated as a statistical sample and studied by stratified random sampling with proportional assignment. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed using the views of 5 faculty members of Ilam University and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha. Using factor analysis technique, the contexts of low work culture among the youth of Ilam province in seven factors: socio-political alienation, political, economic and social injustice, social dissatisfaction, market and economic disorder, social norms and anomalies, inequality of education system with the needs of the labor market and psychological characteristics, were categorized. The results of path analysis also showed that political, economic and social injustice was the most important variable that both directly and indirectly affected the low work culture among the province's youth and the effect of other variables was due to the effect of this variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work culture
  • socio-political alienation
  • political
  • economic