اولویت‌بندی گزیدارهای آموزشی و مشاوره‌ای دانشگاه به نومتاهلین دانشجو: گامی همسو با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه‌ها را مکلف نموده تا فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه تحکیم خانواده و مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور به دانشجویان ارایه دهند. یکی از موارد در این راستا آموزش و ارتقای مهارت‌های ارتباطی به نومتاهلین دانشجو است. آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی و ارتقای چنین مهارت‌هایی تاثیر قابل توجهی بر رضایتمندی، تحکیم خانواده و خرسندی زندگی مشترک دارد و چنین آموزش-هایی را می‌توان از طرق مختلف همچون سخنرانی و نشست، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، مشاوره‌های فردی و گروهی ارایه نمود. در این پژوهش، از درخت تصمیم‌گیری سه سطحی هدف، معیارها، و گزیدارها و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت‌بندی معیارها و گزیدارهای ارایه آموزش و مشاوره مهارت‌های ارتباطی به نومتاهلین دانشجو بهره گرفته شد. داده‌ها از طریق تکمیل 15 پرسشنامه توسط استادان با تجربه رشته مشاوره گردآوری شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری Expert Choice تحلیل گردید. براساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، معیار اثرگذاری (تغییر دانش و مهارت) با وزن نسبی 416/0 نسبت به دیگر معیارها برتری داشت. با تلفیق وزن ها، هفت گزیدار آموزشی و مشاوره‌‌ای مهارت‌های ارتباطی با در نظر گرفتن پنج معیار به ترتیب زیر اولویت‌بندی گردیدند: (1) برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه-مدت نظری و عملی، (2) برگزاری کارگاه آموزشی (یک یا دو روزه)، (3) آموزش و مشاوره فردی، (4) برگزاری نشست و سخنرانی حضوری به همراه پرسش و پاسخ، (5) برگزاری وبینار، (6) اردوی فرهنگی آموزشی، و (7) توزیع کتاب و جزوه آموزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Universities’ training and counseling alternatives for newlywed students: a step in line with the law of protection of family and the youth of the population

نویسنده [English]

  • Mahtab Pouratashi
faculty member, IRPHE
چکیده [English]

One of the activities universities can do in accordance with the law of protection of family and the youth of the population is to train and improve the communication skills of newlywed students. In this research, the three-level decision tree of goals, criteria, and alternatives and the hierarchical analysis technique were used to prioritize the criteria and alternatives for providing communication skills training and counseling to newlywed students. The data was collected by completing 15 questionnaires by professors with experience in the field of counseling and analyzed using Expert Choice statistical software. Based on the results of hierarchical analysis, the effect criterion (change of knowledge and skill) with a relative weight of 0.416 was superior to other criteria. By combining the weights, seven communication skills training and counseling alternatives were prioritized considering five criteria in the following order: (1) holding theoretical and practical short-term courses, (2) holding workshops (one or two days), (3) individual training and counseling, (4) holding meetings and face-to-face lectures with questions and answers, (5) holding webinars, (6) cultural and educational camps, and (7) distributing books and Booklets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the law of protection of family and the youth of the population
  • university
  • training
  • counseling
  • newlyweds