سنجش تاثیر رابطه رفتارهای غیراخلاقی بر کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به حکمرانی خوب؛ مطالعه موردی: کلان‌شهرمشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشگاه آزاد تهران مرکز

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد

4 گروه علوم سیاسی تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضرآزمون نظریه حکمرانی خوب و اعتماد عمومی شهروندان به سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی با نقش تعدیلگری رفتارهای غیر اخلاقی می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، علّی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار دارد و از نظر نحوه تحلیل داده‌ها از نوع تحقیقات همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه‌ی شهروندان بالای 20 سال شهر مشهد می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها باتوجه به پیمایشی بودن پژوهش، پرسشنامه بود که شامل 48 گویه و 4 پرسش جمعیت‌شناختی بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و Smart-Pls استفاده شده است. با عنایت به پرسمانِ اصلی پژوهش، نتایج حاصل از فرضیه‌ها نشان می‌دهد که حکمرانی خوب بر اعتماد اجتماعی شهروندان (فرضیه اول)، حکمرانی خوب بر رفتارهای غیراخلاقی (فرضیه دوم)، رفتارهای غیراخلاقی بر اعتماد عمومی شهروندان (فرضیه سوم)، و در نهایت حکمرانی خوب از طریق متغیر تعدیل‌گریِ رفتارهای غیراخلاقی بر اعتماد اجتماعی شهروندان (فرضیه چهارم) تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the impact of unethical behaviors on the reduction of citizens' social trust in good governance; Case study: Mashhad metropolis

نویسندگان [English]

  • toktam nabizadeh 1
  • mohammad tohidfam 2
  • ali asqar davoudi 3
  • soosan safaverdi 4
1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
2 Department of Political Science, Azad University of Tehran
3 Department of Political Science, Azad University of Mashhad
4 Department of Political Science, Tehran Markaz
چکیده [English]

Abstract
The aim of the current research is to investigate the theory of good governance and citizens' public trust in government organizations and public services with the moderating role of unethical behaviors. The present research method is practical in terms of its purpose; In terms of its nature, it is causal and in terms of the method of data collection, it is in the category of descriptive research, and in terms of the method of data analysis, it is a type of correlational research based on structural equation modeling. The statistical population of the current research is all citizens over 20 years of age in Mashhad. The data collection tool was a questionnaire that included 48 items and 4 demographic questions, and SPSS and Smart-Pls software were used for data analysis. Regarding the main question of the research, the results of the hypotheses show that good governance affects the social trust of citizens (the first hypothesis), good governance affects unethical behaviors (the second hypothesis), unethical behaviors affect the public trust of citizens (the third hypothesis), and finally governance Good has a positive and significant effect on the social trust of citizens through the moderating variable of unethical behaviors (the fourth hypothesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • social trust
  • immoral behaviors
  • public organizations